Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty

Czy kandydat musi osobiście dostarczyć komplet wymaganych dokumentów?

W przypadku, kiedy kandydat nie może osobiście dostarczyć dokumentów, może to zrobić osoba upoważniona przez kandydata (nie jest wymagane upoważnienie na piśmie). Kandydat powinien jednak wcześniej przygotować komplet wymaganych dokumentów i spełnić wszystkie wymogi formalne:

  • własnoręcznie podpisać wymagane dokumenty.

Należy pamiętać o dostarczeniu dokumentów w białej, wiązanej i opisanej teczce.

Kiedy mam dostarczyć dokumenty?

Kandydat dostarcza dokumenty, dopiero gdy na jego koncie pojawi się informacja, że został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Informacja o konkretnym terminie i miejscu dostarczenia dokumentów również zostanie podana w koncie kandydata.

Wyniki

Ile trzeba zdobyć punktów, żeby otrzymać kwalifikację na studia?

Trudno to jednoznacznie określić ze względu na zmienną liczbę maturzystów i trendy w wyborze konkretnych kierunków. Można opierać się na zeszłorocznych statystykach (link), ale nigdy nie można ich traktować jak stuprocentowego wyznacznika kwalifikacji. Poza tym istnieje też duża szansa na uzyskanie takiej kwalifikacji w dodatkowym naborze.

Na czym polega egzamin praktyczny na kierunek Logopedia?

Egzamin praktyczny nie jest punktowany, ale jest warunkiem przyjęcia. Egzamin praktyczny obejmuje badania w zakresie ortodoncji (prawidłowość budowy zębów i szczęk) oraz sprawdzenie sprawności aparatu mowy (m.in. poprawna artykulacja, prawidłowy oddech podczas mówienia).

Zdaję nową maturę w szkole dwujęzycznej. Czy będę miał z tego tytułu jakieś dodatkowe punkty?

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych przyznaje się za poziom podstawowy egzaminu z nowożytnego języka obcego zdawany w części zewnętrznej maksymalną ilość punktów, czyli 100%. Nie dotyczy to innych przedmiotów zdawanych na maturze w szkołach dwujęzycznych.

Czy na kierunek Lingwistyka stosowana język angielski z językiem rosyjskim wymagana jest znajomość języka rosyjskiego?

Nie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Również w przypadku kierunku lingwistyka stosowana język niemiecki z językiem rosyjskim, wymagana jest tylko znajomość języka niemieckiego.

Opłata rekrutacyjna

Czy na wszystkie kierunki, na które chcę się ubiegać o przyjęcie, muszę uiścić opłatę rekrutacyjną?

Kandydat uiszcza osobną opłatę na każdy kierunek, na który chce kandydować. Każdy kandydat posiada indywidualny numer rachunku bankowego właściwy dla danego kandydata, podany w koncie kandydata, na który należny wnieść opłatę rekrutacyjną. Brak terminowej wpłaty lub niezgłoszenie przez Kandydata opóźnień w realizacji przelewu jest jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Dokonałem wpłaty opłaty rekrutacyjnej, ale nie została odnotowana na moim koncie kandydata. Co zrobić?

Procedura księgowania opłat może trochę potrwać. Jeśli po 2-3 dniach od dokonania wpłaty opłata nie zostanie zaksięgowana, należy skontaktować się z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich

Czy otrzymam zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie dostanę się na studia lub zrezygnuję z nich?

Zwrot opłaty rekrutacyjnej jest możliwy tylko w przypadku, gdy Kandydat zrezygnuje w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek (wycofa kierunek z konta kandydata przed zakończeniem rejestracji internetowej) oraz w przypadku, gdy kierunek, na który aplikuje kandydat, nie zostanie utworzony z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub rezygnacji z nauki opłata nie podlega zwrotowi. 

Gdzie najlepiej wpłacać opłatę rekrutacyjną?

Formy płatności preferowane ze względu na najszybszą realizację to:

  • Przelew z konta elektronicznego.
  • Przelew z macierzystego oddziału banku kandydata.
  • Wpłata w oddziale Bank Zachodni WBK S.A. (w tym banku UKW prowadzi rachunek bankowy).

Nie ma możliwości uiszczania opłaty rekrutacyjnej w kasie uczelni.
Kandydat przy dokonywaniu wpłaty powinien uwzględnić przewidywany termin realizacji przelewu oraz termin zakończenia rejestracji internetowej. Należy pamiętać, że wpłata realizowana w sposób tradycyjny (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej) może skutkować wydłużeniem terminu przekazania środków na konto uczelni nawet do dwóch tygodni.

4. Jakie dane należy umieścić na przelewie bankowym lub pocztowym?

Na przelewie należy umieścić podstawowe informacje zgodnie ze wzorem na druku, wpisać numer konta, w rubryce "tytułem": opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata oraz kierunek, na który się ubiega. Można używać skrótów, np.:

  • opłata rekr. - opłata rekrutacyjna,
  • stac. - stacjonarne,
  • nstac. - niestacjonarne.

Studia

Jaka jest różnica między studiami stacjonarnymi i studiami niestacjonarnymi?

Studia stacjonarne to tzw. są studia dzienne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Są to bezpłatne studia. Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się od piątku do niedzieli, średnio co dwa tygodnie (jest to uzależnione od danego kierunku). Tu obowiązuje już czesne, a jego wysokość zostaje ustalona wcześniej przez Rektora.

Co to są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie?

Studia I stopnia są przeznaczone dla maturzystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją edukację w murach wyższej uczelni lub dla studentów, którzy myślą o drugim kierunku. W czasie rekrutacji są tutaj brane pod uwagę wyniki z matury. Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata, a studia inżynierskie – 3,5 roku (na niestacjonarnych – 4 lata) i student uzyskuje tytuł inżyniera. W obu przypadkach zyskuje się wykształcenie wyższe. Studia II stopnia, tzw. magisterskie uzupełniające są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Maturzyści nie mogą się na nie rejestrować. Trwają one dwa lata (1,5 roku na kierunkach inżynierskich) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czy mogę aplikować na kilka kierunków studiów jednocześnie?

Tak, można jednocześnie aplikować na kilka kierunków studiów, ale na każdy wybrany kierunek należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Należy przy tym pamiętać, że każdy kandydat posiada indywidualny numer rachunku bankowego (właściwy dla danego kierunku studiów), na który należy dokonać opłaty.

Terminy

Jak wcześnie i w jaki sposób zostanę powiadomiony o terminie egzaminu praktycznego?

O terminach wszystkich egzaminów na wszystkie kierunki kandydaci będę informowani tylko przez Konto Kandydata oraz na stronie rekrutacyjnej UKW: www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

Zamierzam złożyć dokumenty na dwóch uczelniach, ale obawiam się, że terminy egzaminów będą się pokrywać. Czy istnieje możliwość zdawania egzaminu praktycznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w innym terminie?

Nie. Terminy wszystkich egzaminów obowiązują w jednakowym stopniu wszystkich kandydatów i nie mogą zostać przesunięte. W takim przypadku kandydat musi zdecydować, na który egzamin przyjdzie, a z którego kierunku rezygnuje.