Studiując u nas, zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania, inżynierii produkcyjnych, ekonomii oraz sztucznej inteligencji. Oprócz tego, poszerzysz swoje umiejętności w obszarze wiedzy technicznej, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć i wykorzystać najnowsze technologie oraz dowiesz się w jaki sposób dobrze zarządzać firmą czy zespołem. Jeśli chcesz rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym, ten kierunek jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Zdobądź wiedzę. Zaplanuj karierę. Osiągnij sukces. Wybierz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem menedżerskim. 

Program kierunku ZIIP umożliwia studentom dostęp do najnowszej wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz przygotowuje ich do pracy w zakresie zarządzania i wsparcia produkcji oraz usług. Umiejscowienie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechatroniki. we współpracy z Wydziałem Prawa i Ekonomii umożliwia integrację wiedzy technicznej z aspektami ekonomicznymi, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. 

Dzięki uwzględnieniu w programie nauczania przedmiotów z zakresu ekonomii, zarządzania oraz prawa, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, przygotowuje studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz rozwijania kariery zawodowej w obszarze kierowniczym. Studia umożliwiają pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych dostosowujących się do wymagań Przemysłu 4.0.

Zaletą studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. jest wszechstronne wykształcenie techniczne i ekonomiczne, które zapewnia szerokie umiejętności z zakresu technologii informatycznych, sztucznej inteligencji, a także rozwija kompetencje społeczne niezbędne do pracy w różnorodnych zespołach. 

Wydział Mechatroniki dysponuje specjalistycznymi laboratoriami, umożliwiającymi praktyczne doświadczenia w dziedzinach informatyki, elektroniki, automatyki, budowy maszyn i inżynierii odwrotnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia, w tym drukarki i skanery 3D, roboty oraz aparaturę pomiarową do badań strukturalnych i diagnostycznych. Studenci mają dostęp do technologii nowej generacji, tj. elektronika cyfrowa, programowanie PLC i sterowanie maszynami CNC. W laboratoriach komputerowych Wydział dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz oprogramowanie jak np. system ERP SAP.

Od trzeciego semestru studenci mają do wyboru 2 bloki zajęć:

Blok I: Systemy CAD/CAM to zestaw zajęć, które obejmują programowanie, projektowanie komputerowe CAD, technologie przemysłu 4.0, programowanie obrabiarek CNC oraz technologie IoT. Studenci wybierając ten blok zdobywają niezbędne umiejętności projektowania, programowania i sterowania systemami produkcyjnymi przy użyciu oprogramowania CAD/CAM oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ponadto zdobywają umiejętność pracy w zespole oraz jego efektywnym zarządzaniem.

Blok II: Zarządzanie produkcją w Systemach ERP: Wybierając ten blok zajęć, studenci są przygotowywani do projektowania, planowania i monitorowania procesów produkcyjnych i usług. Absolwenci nabierają umiejętności potrzebnych do pracy w różnych sektorach przemysłu. Dzięki praktycznej wiedzy i umiejętnościom w zakresie zarządzania produkcją w systemach ERP, stają się cennymi specjalistami w wielu branżach.

Praktyki, staże, szkolenia

UKW współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Mechatroniki m.in. w zakresie: zarządzania jakością, doskonalenia procesów produkcyjnych, projektowania technologii, planowania produkcji, informatyzacji procesów produkcyjnych. Kierunek ZiIP w 2024 zdobył dofinansowanie z NCBiR. Dzięki czemu studenci mają możliwość uczestnictwa w płatnych 3 -miesięcznych stażach oraz brać udział w certyfikowanych kursach menadżerskich.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu i inżynierii produkcji na UKW?

Pytanie o przyszłość jest jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia ZIIP na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferują wielkie możliwości rozwoju. Kończąc nasz kierunek możesz podjąć pracę w różnych sektorach przemysłu jako inżynier procesu lub jakości, planista produkcji, technolog, menedżer produktu lub projektu, kierownik produkcji, zarządzania jakością, utrzymania ruchu. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Twój wybór będzie zależał od Twoich zainteresowań i celów zawodowych.
Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających ZIIP, mechatroniki, informatyki lub ekonomii.

Studia to nie tylko nauka!

Na naszym kierunku kładziemy duży nacisk na rozwój osobisty i aktywność studencką. Nasze koła naukowe i organizacje studenckie oferują wiele możliwości do angażowania się w pasjonujące aktywności pozanaukowe. Czy jesteś fanem sportów zimowych? Dołącz do naszego kursu narciarskiego! Jeśli lubisz wyzwania naukowe, udział w konferencjach czy spotkania z ludźmi biznesu zapisz się do naszych kół naukowych na Wydziale Mechatroniki oraz na Wydziale Prawa lub Ekonomii.

Dołącz do naszej społeczności i wspólnie twórzmy przyszłość oraz nowoczesne technologie produkcyjne!

Jednostka prowadząca:
Wydział Mechatroniki
ul. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2.  Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  *kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"
1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
• 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
• 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
Kandydaci ze „starą maturą” POBIERZ
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) POBIERZ

Semestr I i II
Moduły zajęć podstawowych
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Grafikowa komputerowa
 • Materiały inżynierskie 
 • Podstawy ekonomii
 • Zapis konstrukcji
 • Programowanie
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia
 • Podstawy mechaniki
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Systemy CAD
 • Start w biznesie i gra biznesowa
 • Elektronika i Elektrotechnika
Semestr III i IV
Moduły zajęć podstawowych:
 • Wprowadzenie do MES
 • Wytrzymałość materiałów
 • Techniki wytwarzania
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Automatyka i robotyka
 • Projektowanie procesów produkcji
 • Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów
 • Podstawy konstrukcji maszyn 
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
Moduły zajęć do wyboru: Systemy CAD/CAM:
 • Inżynieria odwrotna - technologie przemysłu 4.0 (e)
 • Projektowanie i modelowanie komputerowe CAD
 • Zarządzanie zespołami projektowymi
 • Wykład monograficzny 
 • Metody i narzędzia zarządzanie jakością
 • Internet przemysłowy i technologie IOT
Moduły zajęć do wyboru: Zarządzanie produkcją w systemach ERP
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wykład monograficzny
 • Finanse przedsiębiorstwa w ERP
 • Wirtualizacja i technologie chmurowe
Semestr V i VI
Moduły zajęć podstawowych:
 • Marketing i e-commerse
 • Technologie internetowe i sieciowe
 • Design Thinking
 • Maszyny CNC i CAM
 • Narzędzia sztucznej inteligencji
 • Sterowniki programowalne i przemysłowe 
 • Projektowanie procesów technologicznych 
 • Systemy pomiarowe
 • Język obcy
Moduły zajęć do wyboru: Systemy CAD/CAM:
 •  Technologie addytywne w procesach wytwarzania 
 • Maszyny i urządzenia technologiczne
 • Projekt zespołowy 
 • Systemy komputerowego wspomagania CAM
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Moduły zajęć do wyboru: Zarządzanie produkcją w systemach ERP
 • Sprzedaż, dystrybucja i produkcja w systemach ERP
 •  Buissness Inteligence
 • Projekt zespołowy ERP 
 • Szybkie prototypowanie w systemach IoT
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Semestr VII
Moduły zajęć podstawowych:
 • Prognozowanie w technice i technologii
 • Automatyzacja proc produkcji
 • Zarządzanie projektami
 • Technologie rozwoju i wytwarzania produktu
 • Logistyka i  systemy transportowe w przedsiębiorstwie
 • Seminarium dyplomowe
Moduły zajęć do wyboru: Systemy CAD/CAM:
 • Modelowanie i symulacje komputerowe
 •  Programowanie obrabiarek CNC
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Moduły zajęć do wyboru: Zarządzanie produkcją w systemach ERP
 • Systemy ERP w logistyce 
 • Data mining
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych 
 • Elementy ergonomii i BHP
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot humanistyczny