Efektywnie zarządzaj swoją pasją

Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków na UKW?

Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert na rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Wybierz Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochronę zabytków na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


 

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Europejskie dziedzictwo archeologiczne
 • Wstęp do historii sztuki
 • Nauki pomocnicze historii w dokumentacji zabytków
 • Niematerialne dziedzictwo kultury
 • Techniki sztuk plastycznych
 • Muzealnictwo
 • Fotografia dokumentacyjna
 • Język łaciński
 • Język obcy

Semestr II

 • Historia doktryn konserwatorskich
 • Historia kultury antycznej
 • Organizacja promocji dziedzictwa kulturowego
 • Rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków architektury
 • Zabytki piśmiennictwa i zbiory biblioteczne
 • Historia kultury materialnej doby preindustrialnej
 • Łacina średniowieczna
 • Język obcy
 • Mecenat artystyczny

Semestr III

 • Historia kultury mieszczańskiej*
 • Historia sztuki powszechnej X-XVIII w.
 • Historia kolekcjonerstwa
 • Historia kultury materialnej doby industrialnej
 • Język obcy
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat kulturoznawczy)
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat muzealniczy)

Semestr IV

 • Historia sztuki polskiej X-XVIII w.
 • Historia sztuki powszechnej XIX-XX w.
 • Terenowe warsztaty inwentaryzatorsko-zabytkoznawcze
 • Pracownia dyplomowa
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat kulturoznawczy)
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat muzealniczy)

Semestr V

 • Historia fotografii i sztuk wizualnych
 • Historia sztuki polskiej XIX-XX w.
 • Historia kultury ludowej
 • Historia architektury
 • Historia kultury szlacheckiej
 • Wykład monograficzny
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium licencjackie
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat zabytkoznawczy)

Semestr VI

 • Ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym
 • Historia urbanistyki i rewaloryzacji miast
 • Wojna i klęski elementarne a dobra kultury
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium licencjackie
 • Blok przedmiotowy do wyboru (warsztat zabytkoznawczy)