Połącz pasję ze swoją karierą

Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych. Studia te sprzyjają poznaniu i badaniu zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Studiując Wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wojskoznawstwie na UKW?

Z tytułem licencjata Wojskoznawstwa będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Wiedza i umiejętności nabyte przydadzą się Tobie również w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy będziesz kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających z Historii czy Stosunków międzynarodowych, Zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 

Warto studiować wojskoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3. Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Absolwentom szkół/klas wojskowych/mundurowych ogólna liczba uzyskanych punktów zostanie podwyższona o 20%.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Wstęp do wojskoznawstwa
 • Piśmiennictwo wojskowe
 • Geografia historyczno-wojskowa
 • Kartografia
 • Weksylologia i falerystyka
 • Mundurologia
 • Archeologia militarna
 • Sztuka wojenna starożytności
 • Historyczno-polityczne uwarunkowania wojen
 • Język obcy

Semestr II

 • Sztuk wojenna średniowiecza
 • Bronioznawstwo do XV w.
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Muzealnictwo wojskowe
 • Architektura militarna
 • Systemy polityczne współczesnego świata
 • Język obcy
 • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wojny

Semestr III

 • Sztuka wojenna XVI-XVIII w.
 • Bronioznawstwo XVI-XVIII w.
 • Kryptologia
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Terroryzm
 • Język obcy

Blok I

 • Służby policyjno-porządkowe
 • Prawne aspekty funkcjonowania służb mundurowych

Blok II

 • Obraz wojny i wojska w kinematografii
 • Wojna a przemiany cywilizacyjne

Semestr IV

 • Sztuka wojenna w XIX w.
 • Bronioznawstwo XIX w.
 • Warsztaty terenowe
 • Bezpieczeństwo Polski po II wojnie światowej
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa zbiorowego
 • Pracownia dyplomowa
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Dzieje i organizacja więziennictwa w Polsce

Blok II

 • Wojna a przemiany cywilizacyjne

Semestr V

 • Bronioznawstwo XX w.
 • Sztuka wojenna XX w.
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Żandarmeria i sądownictwo wojskowe
 • Wojna a dobra kultury
 • Służby ratownicze
 • Ochrona granic

Blok II

 • Seminarium licencjackie
 • Obraz wojska i wojny w źródłach opisowych
 • Tradycja i ceremoniał wojskowy
 • Filozofia i religia a wojna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Semestr VI

 • Misje pokojowe i stabilizacyjne polskich sił zbrojnych
 • Organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wykład monograficzny

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Polskie organizacje paramilitarne
 • Życie codzienne w wojsku
 • Ludobójstwo w Europie

Blok II

 • Seminarium licencjackie
 • Życie codzienne czasu wojny
 • Propaganda wojenna
 • Wojna w literaturze pięknej i publicystyce literackiej
 • Międzynarodowa pomoc humanitarna