Wojskoznawstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Połącz pasję ze swoją karierą

Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych. Studia te sprzyjają poznaniu i badaniu zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Studiując Wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wojskoznawstwie na UKW?

Z tytułem licencjata Wojskoznawstwa będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Wiedza i umiejętności nabyte przydadzą się Tobie również w przypadku podjęcia pracy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy będziesz kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających z Historii czy Stosunków międzynarodowych, Zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 

Warto studiować wojskoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I SEMESTR

 • Wstęp do wojskoznawstwa
 • Piśmiennictwo wojskowe
 • Geografia historyczno-wojskowa
 • Kartografia
 • Weksylologia i falerystyka
 • Mundurologia
 • Archeologia militarna
 • Sztuka wojenna starożytności
 • Historyczno-polityczne uwarunkowania wojen
 • Język obcy

II SEMESTR

 • Sztuk wojenna średniowiecza
 • Bronioznawstwo do XV w.
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Muzealnictwo wojskowe
 • Architektura militarna
 • Systemy polityczne współczesnego świata
 • Język obcy
 • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wojny

III SEMESTR

 • Sztuka wojenna XVI-XVIII w.
 • Bronioznawstwo XVI-XVIII w.
 • Kryptologia
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Terroryzm
 • Język obcy

BLOK I

 • Służby policyjno-porządkowe
 • Prawne aspekty funkcjonowania służb mundurowych

BLOK II

 • Obraz wojny i wojska w kinematografii
 • Wojna a przemiany cywilizacyjne

IV SEMESTR

 • Sztuka wojenna w XIX w.
 • Bronioznawstwo XIX w.
 • Warsztaty terenowe
 • Bezpieczeństwo Polski po II wojnie światowej
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa zbiorowego
 • Pracownia dyplomowa
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

BLOK I

 • Dzieje i organizacja więziennictwa w Polsce

BLOK II

 • Wojna a przemiany cywilizacyjne

V SEMESTR

 • Bronioznawstwo XX w.
 • Sztuka wojenna XX w.
 • Wychowanie fizyczne

BLOK I

 • Seminarium licencjackie
 • Żandarmeria i sądownictwo wojskowe
 • Wojna a dobra kultury
 • Służby ratownicze
 • Ochrona granic

BLOK II

 • Seminarium licencjackie
 • Obraz wojska i wojny w źródłach opisowych
 • Tradycja i ceremoniał wojskowy
 • Filozofia i religia a wojna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

VI SEMESTR

 • Misje pokojowe i stabilizacyjne polskich sił zbrojnych
 • Organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wykład monograficzny

BLOK I

 • Seminarium licencjackie
 • Polskie organizacje paramilitarne
 • Życie codzienne w wojsku
 • Ludobójstwo w Europie

BLOK II

 • Seminarium licencjackie
 • Życie codzienne czasu wojny
 • Propaganda wojenna
 • Wojna w literaturze pięknej i publicystyce literackiej
 • Międzynarodowa pomoc humanitarna

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Wojskoznawstwo