Turystyka i rekreacja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studia dla ludzi z pasją!

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Program studiów skonstruowany we współpracy ze środowiskiem branżowym zawiera przedmioty pozwalające uzyskać niezbędną do pracy w turystyce i rekreacji wiedzę o świecie i człowieku. Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek posiada profil praktyczny pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia „urystyka i rekreacja o profilu praktycznym prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Otrzymując dyplom ukończenia studiów o profilu praktycznym Turystyki i rekreacji w Instytucie Geografii na UKW masz duże możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką i rekreacją m.in. w:

 • obiektach noclegowych i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • biurach podróży,
 • centrach informacji i promocji turystycznej regionów,
 • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych,
 • turystycznych biurach przewozowych,
 • mediach,
 • siedzibach parków narodowych i krajobrazowych.

Ponadto studia przygotowują merytorycznie do założenia i powadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Warto studiować turystykę i rekreację na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Geografii
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20% .

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 UchwałySenatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Moduły zajęć podstawowych

semestr I

 • Fizjologia człowieka
 • Psychologia w turystyce i rekreacji
 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Społ.-ekon. uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Geografia regionalna Polski
 • Geografia regionalna  świata
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Geoinformacja
 • Język obcy

semestr II

 • Geografia turystyczna Polski
 • Geografia turystyczna świata
 • Obóz turystyczno-rekreacyjny*
 • Kartografia turystyczna
 • Praktyka I (3 miesiące w semestrze)
 • Język obcy

semestr III

 • Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Turystyczne i rekreacyjne walory biosfery
 • Zasoby wodne w turystyce i rekreacji
 • Geoturystyka
 • Elementy prawa i ubezpieczeń w turystyce i rekreacji
 • Krajoznawstwo*
 • Architektura i sztuka w turystyce*
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Geografia historyczna
 • Język obcy

semestr IV

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy antropologii
 • Praktyka II (3 miesiące w semestrze)
 • Walory turystyczne regionów Polski*
 • Podstawy ekonomii

semestr V

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy hotelarstwa
 • Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
 • English in tourism and recreation
 • Potencjał turystyczny województwa kujawsko-pomorskiego

semestr VI

 • Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Organizacja i zarządzanie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji**
 • Żywienie człowieka i dietetyka **

Moduły zajęć do wyboru

semestr III

blok I

 • Turystyka zrównoważona
 • Funkcjonowanie uzdrowisk

blok II

 • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych

semestr IV

blok I

 • Metody badań rynku turystycznego
 • Pilotaż i przewodnictwo*
 • Podstawy turystyki aktywnej*

blok II

 • Gry i zabawy rekreacyjne
 • Pilotaż wycieczek
 • Plenerowe formy rekreacji ruchowej w lecie
 • Wykład monograficzny I

semestr V

blok I

 • Turystyka kulturowa
 • Turystyka i krajoznawstwo w szkole
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne
 • Kreatywne przedsiębiorstwo turystyczne
 • Seminarium dyplomowe

blok II

 • Metody badań w turystyce i rekreacji
 • Plenerowe formy rekreacji ruchowej w zimie
 • Pływanie z elementami ratownictwa wodnego
 • English in sport and recreation
 • Wykład monograficzny II
 • Seminarium dyplomowe

semestr VI

blok I

 • Seminarium dyplomowe
 • Informacja i promocja turystyczna 
 • Wykład monograficzny
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • English in hospitality business
 • Agroturystyka
 • Turystyka miejska
 • Turystyka i rekreacja osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością

blok II

 • Seminarium dyplomowe
 • Funkcjonowanie OSiR i przedsiębiorstw turystycznych
 • Edukacja zdrowotna
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • Terapeutyczne funkcje rekreacji
 • Planowanie i zagospodarowanie w turystyce i rekreacji
 • Funkcjonowanie uzdrowisk i centrów odnowy biologicznej

* Zajęcia wymagające realizacji poza terenem Instytutu

** Zajęcia możliwe do realizacji w systemie e-learningu

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom turystyki i rekreacji:

Turystyka i rekreacja