Studia dla ludzi z pasją!

Koncepcja kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą zarówno potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, jak również działania na rzecz wzmacniania społeczności budujących lokalną gospodarkę.

Kierunek posiada profil praktyczny pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. Kształcenie praktyczne studentów odbywa się m.in. poprzez symulacje działań podejmowanych przez podmioty branży turystycznej, organizowanie wizyt studyjnych w podmiotach turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie części zajęć dydaktycznych przez ekspertów-praktyków, realizację praktyk zawodowych w podmiotach związanych z branżą turystyki i rekreacji.

Program studiów na kierunku turystyka i rekreacja ma charakter kompleksowy. Dzięki temu nasi absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności, umożliwiające im podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z branżą turystyki i rekreacji. Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskie) turystyka i rekreacja o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.

W 2022 roku kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wskazując na wysoką jakość realizowanych studiów.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Otrzymując dyplom ukończenia studiów na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Geograficznych UKW, absolwent ma możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką i rekreacją, m.in. w:

 • obiektach hotelarskich,

 • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,

 • biurach podróży,

 • centrach i punktach informacji i promocji turystycznej,

 • instytucjach samorządowych,

 • turystycznych biurach przewozowych,

 • środkach masowego przekazu,

 • parkach narodowych i krajobrazowych.

Ponadto studia przygotowują merytorycznie do założenia i powadzenia własnej działalności gospodarczej.

Warto studiować turystykę i rekreację na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Geograficznych
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20% .
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 33/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

 1. Kandydaci z "nową maturą"
  Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot
 4. zdawany był na 2 poziomach).
  W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Moduły zajęć podstawowych

semestr I

 • Psychologia w turystyce i rekreacji
 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Geografia regionalna Polski
 • Geografia regionalna świata
 • Podstawy hotelarstwa
 • Geoinformacja
 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Język obcy

semestr II

 • Geoturystyka
 • Geografia turystyczna Polski
 • Geografia turystyczna świata
 • Obóz turystyczno-rekreacyjny
 • Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Turystyczne i rekreacyjne walory biosfery
 • Zasoby wodne w turystyce i rekreacji
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa I

semestr III

 • Kartografia turystyczna
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Elementy prawa i ubezpieczeń w turystyce i rekreacji
 • Turystyka i rekreacja osób starszych i osób z niepełnosprawności
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa II
 • Geografia historyczna

semestr IV

 • Komunikacja interpersonalna
 • Krajoznawstwo
 • Walory turystyczne regionów Polski
 • Języch obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa III
 • Podstawy antropologii

semestr V

 • English in tourism and recreation
 • Potencjał turystyczny województwa kujawsko-pomorskiego
 • Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
 • Architektura i sztuka w turystyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka IV

semestr VI

 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Kreatywne przedsiębiorstwo turystyczne
 • Moduły zajęć do wyboru

semestr III

blok I

 • Turystyka zrównoważona
 • Wykład monograficzny
 • Turystyka kulturowa
 • Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym

blok II

 • Pływanie z elementami ratownictwa wodnego
 • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
 • Gry i zabawy rekreacyjne

semestr IV

blok I

 • Metody badań rynku turystycznego
 • Pilotaż i przewodnictwo
 • Podstawy turystyki aktywnej

blok II

 • Metody badań w turystyce i rekreacji
 • Pilotaż wycieczek
 • Metody geolokalizacji w praktyce
 • Fizjologia człowieka

semestr V

blok I

 • Wykład monograficzny II
 • Funkcjonowanie uzdrowisk
 • Rozwiązania proekologiczne w turystyce
 • Seminarium dyplomowe

blok II

 • Żywienie człowieka i dietetyka człowieka
 • Edukacja zdrowotna
 • Funkcjonowanie uzdrowisk i centrów odnowy biologicznej
 • Seminarium dyplomowe

semestr VI

blok I

 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne
 • English in hospitality business
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • Informacja i promocja turystyczna
 • Turystyka miejska
 • Agroturystyka
 • Seminarium dyplomowe

blok II

 • Planowanie i zagospodarowanie w turystyce i rekreacji
 • Geoekologia w rekreacji
 • English in sport and recreation
 • Kreowanie produktu turystycznego
 • Wykład monograficzny I
 • Zrównoważone formy turystyki i rekreacji
 • Seminarium dyplomowe