Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW?

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

I SEMESTR

 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Historia Polski XX w.
 • Historia powszechna XX w.
 • Historia myśli politycznej
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Historia państwa i prawa
 • Filozofia polityki
 • Socjologia polityki
 • Język obcy

II SEMESTR

 • Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX-XXI w.
 • Systemy polityczne
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Systemy parlamentarne w XX w.
 • Unia i integracja europejska
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Demografia z elementami statystyki
 • Język obcy

III SEMESTR

 • Historia dyplomacji
 • Protokół i organizacja służby dyplomatycznej
 • Ekonomia
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Język obcy
 • Polska i sąsiedzi. Siła stereotypu

Blok I

 • Język nowożytny
 • Prawne i instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Terroryzm międzynarodowy

Blok II

 • Język nowożytny
 • Korespondencja i źródła dyplomatyczne

IV SEMESTR

 • Dyplomacja współczesna
 • Pracownia dyplomowa
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Miedzynarodowe stosunki kulturalne
 • Prawa człowieka
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Język nowożytny
 • Konflikty międzynarodowe po 1945 r.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów

Blok II

 • Język nowożytny
 • Bezpieczeństwo Polski po II wojnie światowej

V SEMESTR

 • Prawa człowieka
 • Organizacje międzynarodowe
 • Wykład monograficzny
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Język nowożytny
 • Teorie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Europie
 • Problemy społeczne świata

Blok II

 • Seminarium licencjackie
 • Język nowożytny
 • Pamięć historyczna w stosunkach międzynarodowych
 • Negocjacje i komunikowanie międzynarodowe
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Globalizacja i regionalizm

VI SEMESTR

 • Media w stosunkach międzynarodowych
 • Polityka gospodarcza
 • Dobrobyt i bieda w świecie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium licecencjackie

Blok I

 • Migracje w świecie
 • Nacjonalizmy i separatyzmy w Europie