Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Wyjątkowy profil praktyczny

Czym zajmuje się socjologia?
Socjolog to osoba, która wyciąga wnioski z przeszłości, by rozumieć teraźniejszość i prognozować to, co się będzie działo w przyszłości.

Dlaczego socjologia na UKW?

 • Od roku akademickiego 2018/19 kształcimy na nowym, wyjątkowym w skali kraju profilu praktycznym.
 • Dwie ścieżki specjalizacyjne: badania społeczne i rynkowe oraz innowacyjność w przestrzeni społecznej.
 • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze.
 • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników Urzędu; konferencje i praktyki dla studentów.
 • Projekty badawcze realizowane przez studentów, obozy badawcze i wizyty studyjne.
 • Program studiów opracowany w partnerstwie z firmami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Badania naukowe potwierdzają niskie bezrobocie wśród studentów socjologii.

Przeczytaj więcej na stronie Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania – kliknij tutaj.

Gdzie możesz znaleźć pracę po socjologii na UKW?

Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w agencjach badania rynku i opinii publicznej, także w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, administracji rządowej i samorządowej. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską. Socjologowie UKW dobrze odnajdują się również w biznesie – w działach marketingu, agencjach reklamowych, Human Resources i Public Relations czy firmach zajmujących się mediami społecznościowymi.

Warto studiować socjologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Historia myśli socjologicznej
 • Wstęp do socjologii
 • Makrostruktury społeczne
 • Psychologia społeczna
 • Polityka społeczna
 • Socjologia zdrowia i promocja zdrowia
 • Socjologia miasta
 • Organizacje pozarządowe
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Zachowania konsumenckie
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy

Semestr II

 • Demografia społeczna
 • Metody badań socjologicznych
 • Warsztat metodologiczny
 • Mikrostruktury społeczne
 • Rewitalizacja społecznych przestrzeni miejskich (e-learning)
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praktyki zewnętrzne

Semestr III

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Statystyka
 • Pracownia analiz statystycznych
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Pracownia projektów badawczych
 • Antropologia kultury
 • Pracownia konsultacji społecznych
 • Język obcy

BLOK A

 • Warsztat technik ilościowych
 • Procedury badań społecznych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem badawczym

BLOK B

 • Pracownia organizacji kampanii społecznych (e-learning)
 • Pracownia nowych ruchów społecznych

Semestr IV

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Seminarium
 • Język obcy
 • Praktyki zewnętrzne

BLOK A

 • Warsztat technik jakościowych
 • Badania ewaluacyjne
 • Watchdog - działania na rzecz jawności w życiu publicznym

BLOK B

 • Innowacje społeczne
 • Budowanie społeczności internetowej
 • Idee społeczne i polityczne współczesności - ciągłość i zmiana

Semestr V

 • Seminarium

BLOK A

 • Pracownia badań w internecie
 • Badania marketingowe
 • Badanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migranckich w Polsce
 • Techniki gromadzenia i weryfikacji informacji o sferach życia społecznego trudno dostępnych dla badacza
 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych

BLOK B

 • Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa
 • Ekonomia społeczna
 • Mediacje - zarządzanie konfliktem
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia moralności
 • Etniczność, wielokulturowość, pogranicza
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze

Semestr VI

 • Seminarium
 • Historia socjologii polskiej
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Praktyki zewnętrzne

BLOK A

 • Diagnoza i realizacja projektów społecznych (e-learning)
 • Wykład monograficzny A

BLOK B

 • Socjologia kultury
 • Wykład monograficzny B