Socjologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1250 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Wyjątkowy profil praktyczny

Czym zajmuje się socjologia?

Socjolog to osoba, która wyciąga wnioski z przeszłości, by rozumieć teraźniejszość i prognozować to, co się będzie działo w przyszłości.

 

Socjologia na UKW to propozycja dla osób, które interesują się badaniami ludzi, ich działań, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Studia socjologiczne pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań, a także wyjaśnić przebieg procesów społecznych (także tych związanych z marketingiem czy sprzedażą). Uczą samodzielnego myślenia oraz kształtują zmysł obserwacji. Socjologia jest bardziej praktyczna niż myślisz! Pozwala poznać ukryte mechanizmy życia społecznego i je zmieniać! 

 

Nie ogarniasz? Socjologia wszystko ogarnia!

Dlaczego socjologia na UKW?

 • Od roku akademickiego 2018/19 kształcimy na nowy, wyjątkowym w skali kraju profilu praktycznym.
 • Dwie ścieżki specjalizacyjne: badania społeczne i rynkowe oraz innowacyjność w przestrzeni społecznej.
 • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze.
 • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników Urzędu; konferencje i praktyki dla studentów.
 • Projekty badawcze realizowane przez studentów, obozy badawcze i wizyty studyjne.
 • Program studiów opracowany w partnerstwie z firmami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Badania naukowe potwierdzają niskie bezrobocie wśród studentów socjologii.

Przeczytaj więcej na stronie Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania – kliknij tutaj.

Gdzie możesz znaleźć pracę po socjologii na UKW?

Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w agencjach badania rynku i opinii publicznej, także w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, administracji rządowej i samorządowej. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską. Socjologowie UKW dobrze odnajdują się również w biznesie – w działach marketingu, agencjach reklamowych, Human Resources i Public Relations czy firmach zajmujących się mediami społecznościowymi.

Warto studiować socjologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

ROK I

SEM. ZIM. 1
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Wstęp do socjologii
 • Historia myśli socjologicznej
 • Makrostruktury społeczne
 • Zachowania konsumenckie
 • Psychologia społeczna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy

PRAKTYKI

 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Pracownia informatyczna

SEM. LET. 2
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Metody badań socjologicznych
 • Demografia społeczna
 • Socjologia miasta
 • Komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych
 • Mikrostruktury społeczne
 • Język obcy

PRAKTYKI

 • Pracownia konsultacji społecznych
 • Trening kreatywności
 • Pracownia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Warsztat metodologiczny

ROK II
SEM. ZIM. 3
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Socjologia polityki
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Antropologia kultury

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU BLOK B

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

PRAKTYKI

 • Pracownia analiz statystycznych
 • Pracownia projektów badawczych
 • Pracownia komunikacji międzykulturowej
 • Pracownia edukacji medialnej

SEM. LET. 4

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Seminarium dyplomowe

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU BLOK B

 • Innowacje społeczne
 • Socjologia kultury
 • Socjologia rodziny
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

PRAKTYKI

 • Pracownia rewitalizacji przestrzeni miejskich (e-lerning)
 • Pracownia nowych ruchów społecznych

ROK III
SEM. ZIM. 5
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Socjologia internetu
 • Seminarium dyplomowe
 • Rewitalizacja społ. przestrzeni miejskich (e-lerning)

MODUŁY ZAJĘĆ SPECJALNOŚCIOWYCH (SPECJALNOŚĆ: BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE)

 • Badania ewaluacyjne
 • Badanie kultur organizacji
 • Procedury badań społecznych
 • Diagnoza i realizacja projektów społecznych
 • Zarządzanie projektem badawczym

SEM. LET. 6

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Seminarium dyplomowe
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

MODUŁY ZAJĘĆ SPECJALNOŚCIOWYCH (SPECJALNOŚĆ: BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE)

 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Badania marketingowe
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych
 • Techniki gromadzenia i weryfikacji informacji o sferach życia społecznego trudno dostępnych dla badacza

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom socjologii:

Socjologia