Jakie korzyści odniesiesz wybierjaąc skandynawistykę na UKW?

 • opanujesz język szwedzki na poziomie B2+,
 • poznasz podstawy języka islandzkiego,
 • nauczysz się czytać i słuchać ze zrozumieniem w języku duńskim,
 • poznasz historię, literaturę, kulturę, film i teatr i wzornictwo skandynawskie,
 • wprowadzimy Cię w świat mitologii i wierzeń ludów Północy,
 • odkryjemy przed Tobą techniki pracy tłumacza,
 • spróbujesz swoich sił w przekładzie pisemnym i ustnym,
 • spotkasz twórców, ludzi kultury i sztuki, wykładowców i przedsiębiorców ze Skandynawii,
 • zaprosimy Cię do dyskusji i wymiany poglądów w ramach Koła Naukowego,
 • podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem życia i pracy w Skandynawii,
 • pokażemy Ci bogactwo i różnorodność świata naszych północnych sąsiadów,
 • zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które wykorzystasz na dalszych etapach studiów i w pracy zawodowej. 

Dlaczego wybrać skandynawistykę?

Kierunek ten jest odpowiedzią na niesłabnące od lat zainteresowanie nauką języków skandynawskich i w Polsce - są to studia filologiczne, ale ich program wzbogaciliśmy o treści z zakresu historii, kultury i literatury, które wykraczają poza tradycyjne podejście językoznawcze. 

Nasi wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach - od wielu lat zajmują się nie tylko dydaktyką i nauką, organizują spotkania autorskie, publikują i przygotowują przekłady, prowadzą interdyscyplinarne projekty - do których zapraszają swoich studentów. Wykorzystując swoją wiedzę i bogate doświadczenie, stworzyli ofertę studiów. 

Uzyskanie tytułu licencjata skandynawistyki - filologii szwedzkiej oznacza, że każdy z absolwentów osiągnął poziom biegłości językowej B2+ według ESOKJ (język szwedzki), tj. dysponuje szerokim spektrum językowych środków wyrazu, aby w sposób precyzyjny i zrozumiały móc wypowiadać się (w wersji pisemnej i ustnej) na większość tematów ogólnych i bardziej specyficznych używając zróżnicowanego słownictwa. 
 
W trakcie studiów absolwenci poznają język duński i podstawy języka islandzkiego, a po ich zakończeniu dysponują wiedzą na temat historycznych i współczesnych zagadnień i dyskursów w krajach skandynawskiego obszaru kulturowego, posiadają umiejętność tworzenia, analizy i interpretacji (tłumaczenia) różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Co po studiach?

Absolwenci skandynawistyki są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie). Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje umożliwiają podjęcie zatrudnienia w przedstawicielstwach firm, biurach podróży, mediach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach, które nawiązują lub utrzymują kontakty z krajami skandynawskimi.  Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się organizacją i upowszechnianiem kultury, a także organizować kursy i wydarzenia kulturalne.

Warto studiować skandynawistykę na UKW!

Wydział Językoznawstwa
85-067 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego (sem. 1,2,3,4,5,6)
 • Fonetyka praktyczna języka szwedzkiego (sem.1,2)
 • Wybrane zagadnienia polityczno-społeczne krajów nordyckich (sem.3)
 • Drugi język skandynawski - duński (sem.4,5,6)
 • Język islandzki (sem.1,2)

Moduł: Przemioty wprowadzające

 • Wstęp do językoznawstwa (sem.1)
 • Wstęp do literaturoznawstwa (sem.1)
 • Wstęp do kulturoznawstwa (sem.1)
 • Wstęp do translatoryki (sem.3)

Moduł: Językoznawczy

 • Gramatyka opisowa (sem.2,3,4,5)
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej (sem.4)
 • Gramatyka porównawcza skandynawska (sem.6)
 • Gramatyka kontrastywna (sem.5)

Moduł: Literaturoznawczy

 • Wstęp do literatur skandynawskich (sem.1,2)
 • Literatura szwedzka (sem.3,4)
 • Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii i Danii (sem.5)

Moduł: Kulturoznawczy

 • Kultura Skandynawdii (sem.1,2)
 • Historia Skandynawii (sem.1,2)
 • Kultura i historia Szwecji (sem.5,6)
 • Wychowanie fizyczne (sem.4,5)
 • Pisanie akademickie (sem.4)

Moduł: Język a kultura/Język w kulturze

 • Czytanie tekstów współczesnej literatury skandynawskiej (sem.4)
 • Język szwedzki specjalistyczny (sem.5)
 • Seminarium licencjackie (sem.5,6)
 • Kultury arktyczne (sem.3)
 • Mitologia i wierzenia ludów Skandynawii/ kultura i literatura staroskandynawska (sem.4)
 • Tłumaczenie tekstów kultury (sem.5)
 • Językoznawstwo kulturowe (sem.4)
 • Wykład specjalizacyjny (sem.4,5)
 • Język obcy (sem.1,2,3,4)

Moduł: Tłumaczenie tekstów

 • Wstęp do teorii przekładu/Podstawy przekładu pisemnego (sem.3)
 • Tłumaczenie tekstów literackich (sem.5)
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych (sem.4,5)
 • Tłumaczenie ustne (sem.5)
 • Seminarium licencjackie (sem.5,6)
 • Technologie cyfrowe w pracy tłumacza (sem.4)
 • Wykład specjalizacyjny (sem.4,5)
 • Język obcy (sem.1,2,3,4)
 • Komunikacja społeczna (sem.1)