Rewitalizacja malejących z roku na rok zasobów wód powierzchniowych wymaga zaangażowania specjalistów inżynierów, takich jak absolwenci kierunku o profilu praktycznym - rewitalizacja dróg wodnych.

Program studiów inżynierskich jest odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Polski, jakie wynikają z konieczności ochrony zasobów wodnych przed ich degradacją, zrównoważonego ich wykorzystania przez gospodarkę, w tym śródlądowy transport wodny. Dlatego w trakcie kształcenia duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętność pozwalających na swobodne poruszanie się w środowisku kartografii cyfrowej (GIS), aplikacji internetowych z narzędziami do projektowania i modelowania zjawisk hydrologicznych, czy interpretowania zapisów dyrektyw Unii Europejskiej takich jak Ramowa Dyrektyw Wodna czy Dyrektywa usługi informacji rzecznej - RIS. Zaplecze aparaturowe oraz kadra dydaktyczna zapewnią możliwości zdobywania wiedzy praktycznej w zakresie badania zasobów wodnych, zbierania i analizy danych na bazie pomiarów terenowych oraz definiowania celów ekonomicznych dla gospodarczego wykorzystania wód.

Studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych oparta jest na zasadach wypracowanych i zdefiniowanych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która porządkuje kompleksowo zagadnienia związane z rewitalizacją, a także pozwala na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego i ugruntowanie rewitalizacji jako ważnego elementu procesu rozwoju lokalnego, tj.:

 • wieloaspektowości – rozwijanie postrzegania rewitalizacji wód i dróg wodnych jako umiejętnego dostosowania przedsięwzięć w gospodarce wodnej do lokalnych potrzeb i uwarunkowań,

 • nauki przez doświadczenie – kształcenie studentów poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania praktyczne związane z wdrażaniem programów rewitalizacji, czyli dążenia do wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów wodnych zdegradowanych;

 • tworzenie wspólnych zespołów projektowych – jedność profesorów i studentów na rzecz rozwijania nauki o procesach rewitalizacji wód i dróg wodnych.

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych zapewnia podejście aplikacyjne do kształcenia, umożliwiające zapoznanie się z zasadami przygotowania i realizacji programów rewitalizacyjnych rzek i kanałów oraz zarządzania ich zasobami wodnymi.

Miejscem realizacji zajęć są specjalistyczne laboratoria i pracownie komputerowe GIS Wydziału Nauk Geograficznych. Zajęcia realizowane są również w formie wizyt studyjnych w lokalnych biurach administracji wód, ochrony środowiska, centrach zarządzania drogami wodnymi RIS oraz w ośrodkach szkoleniowych z praktyczną możliwością nauki symulowania pracy ruchu jednostek pływających. Absolwenci kierunku rewitalizacja dróg wodnych potrafią obsługiwać sprzęt pływający do pozyskiwania danych niezbędnych do gospodarowania wodą i eksploatacji szlaków wodnych. Zależnie od wybranego bloku zajęć specjalistycznych, wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi narzędzi komputerowych do modelowania hydrologicznego powodzi czy suszy, wykorzystania urządzeń do nawigacji technicznej i satelitarnej jednostek pływających po rzekach i kanałach.

Praktyka zawodowa dla studentów organizowana jest w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach branżowych, m.in. IMGW, PGW Wody Polskie, biurach ochrony środowiska, pracowniach projektowych, czy u amatorów jednostek pływających w Polsce i zagranicą.

W trakcie drugiego roku studiów studenci wybierają jeden z dwóch przygotowanych bloków specjalistycznych:

Blok I związany z zarządzaniem infrastrukturą wodną –ukierunkowany na problematykę związaną z programami rewitalizacji w zakresie zagospodarowania terenów nadrzecznych, zarządzaniem zasobami wodnymi i ochroną środowiska rzek i kanałów.

Blok II związany z żeglugą śródlądową - charakteryzuje się większą liczbą przedmiotów związanych z zarządzaniem infrastrukturą portową, wykorzystaniem urządzeń do nawigacji technicznej i satelitarnej, locją dróg wodnych, manewrowaniem statkiem oraz bezpieczeństwem żeglugi na rzekach i kanałach.

Gdzie możesz znaleźć pracę po rewitalizacji dróg wodnych na UKW?

Absolwent kierunku rewitalizacja dróg wodnych posiada dużą wrażliwość na zagadnienia związane z procesami rewitalizacyjnymi w zakresie wód. Dzięki uzyskanej na studiach szerokiej wiedzy i umiejętnościom Absolwenci mają szansę na podjęcie pewnej i stabilnej pracy zawodowej, m.in. jako:

 • specjalista ds. zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód na poziomie lokalnym i krajowym;
 • asystent w biurach projektowych i technicznych;
 • urzędnik administracji publicznej o profilach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną i żeglugą śródlądową;
 • kadra zarządzająca w centrach logistycznych RIS;
 • członek załogi na statku żeglugi śródlądowej.

Nasi studenci już w trakcie ostatnich miesięcy kształcenia otrzymują oferty zatrudnienia w branży wodnej. Dotychczasowi absolwenci, natychmiast po studiach podejmowali pracę m.in. w krajowych przedsiębiorstwach branży geodezyjnej i budownictwa wodnego, biurach terenowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (Warszawa, Bydgoszcz, Tczew, Poznań, Toruń, Chojnice), Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych, oraz u zagranicznych armatorów żeglugi śródlądowej m.in. w: Niemczech, Szwajcarii, Niderlandach.

Jaką ścieżkę rozwoju możesz wybrać po studiach I stopnia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych?

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia - kierunek geografia. Możesz również skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych realizowanych na UKW w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Warto studiować rewitalizację dróg wodnych na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Geograficznych
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50 w. 46
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.\
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, fizykę i astronomię, biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Moduły zadań podstawowych

semestr I

 • Matematyka
 • Hydrologia ogólna
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Żegluga śródlądowa
 • Współczesne procesy polityczne
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym.
 • Rozwój społeczno-gospodarczy Polski
 • Język obcy

semestr II

 • Ekonomia
 • Fizyka
 • Ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Geoinformacja
 • Grafika inżynierska
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)
 • Język obcy

semestr III

 • Podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • Zasady nawigacji śródlądowej i przybrzeżnej morskiej
 • Monitoring i ochrona środowiska
 • Geomorfologia i geologia fluwialna
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Język obcy
 • Geografia historyczna

semestr IV

 • Język obcy
 • Ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy antropologii
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)

semestr V

 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Hydrodynamika rzek

semestr VI

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)

semestr VII

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Podstawy rewitalizacji dróg wodnych

Moduły zajęć do wyboru

semestr IV

blok I

 • Ekohydrologia
 • Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • Zbiorniki wodne i ich zadania

blok II

 • Wstęp do nautologii
 • Administracja dróg wodnych, obsługa i utrzymanie oraz rozwój dróg wodnych
 • Zapory wodne i ich funkcje

semestr V

blok I

 • Waterfront w strukturze miasta
 • Potamologia
 • Planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • Systemy Informacji Rzecznej
 • Locja śródlądowych dróg wodnych
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych

blok II

 • Historia budownictwa wodnego
 • Urządzenia nawigacji technicznej i łączność
 • Prace bosmańskie
 • System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic
 • Chart Display and Information System)
 • Locja rzek i jezior
 • Transport i logistyka, systemy transportowe.

semestr VI

blok I

 • Geografia dróg wodnych
 • Architektura krajobrazu
 • Pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym

blok II

 • Uwarunkowania rozmieszczenia przestrzennego dróg wodnych
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Podstawy geotechniki

semestr VII

blok I

 • Gospodarka wodnościekowa w dolinach rzecznych
 • Programy i projekty rewitalizacyjne
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych
 • Transport w gospodarce światowej

blok II

 • Ochrona środowiska w dolinach rzecznych
 • Eksploatacja statków i portów śródlądowych
 • Bezpieczeństwo żeglugi
 • Ekologia w żegludze śródlądowej
 • Podstawy prawne w żegludze śródlądowej