Prawo w biznesie

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Nowy praktyczny kierunek studiów

Studia na kierunku prawo w biznesie ruszyły po raz pierwszy na UKW w ubiegłym roku akademickim i cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Masz zatem szansę dołączyć do ich grona w roku akademickim 2019/2020!

Są to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, co jest ich istotną zaletą, w tym dzięki obligatoryjnym praktykom zawodowym. Różnią się one od „klasycznych” studiów prawniczych, gdyż uzyskiwane w ich toku wiedza, kompetencje i umiejętności dają studentom szerokie perspektywy prawnicze prowadzenia i obsługi prawnej biznesu.

Gospodarka naszego kraju rozwija się, a wpływ na to ma wiele obszarów biznesowej aktywności, dla której wiedza z zakresu prawa jest niezbędna, także po to, aby czuć się w tym biznesie bezpiecznie i prowadzić go jak najskuteczniej. Studia na kierunku prawo w biznesie dadzą Tobie takie perspektywy w zakresie całego systemu prawa, jak też innych ważnych z ekonomicznej perspektywy obszarów wiedzy.

Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie. Jest to też kierunek praktyczny, w programie którego przewidziane są praktyki zawodowe, których fundamentalnym celem jest wzbogacenie studentów wyposażonych w wiedzę teoretyczną w umiejętności i kompetencje praktyczne związane z kierunkiem studiów, niezbędne w dalszym ich życiu zawodowym. Student zobowiązany jest do realizacji praktyki semestrach 2-6 w wymiarze 6 miesięcy w cyklach miesięcznych. To połączenie studiów z praktykami w instytucjach publicznych, czyni Studenta na kierunku Prawo w Biznesie  zdecydowanie bardziej atrakcyjnym na aktualnym rynku pracy.

Skorzystaj więc z tej oferty UKW!

Zanim założysz własny biznes lub podejmiesz w nim zatrudnienie zainwestuj w siebie - zrób tym samym dobry biznes na uzyskaniu wiedzy o prawie w biznesie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po prawie w biznesie na UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej.

Zakres miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest więc bardzo szeroki.

Warto studiować prawo w biznesie na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. (52) 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Zobacz prezentację multimedialną Instytutu Prawa i Ekonomii UKW

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Mkroekonomia
 • Socjologia biznesu
 • Filozofia w biznesie
 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Bezpieczeństwo i higiena w biznesie
 • Język obcy 

Semestr II

 • Prawo cywilne w biznesie
 • Prawo handlowe
 • Mikroekonomia
 • Marketing w biznesie
 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Język obcy

Moduł A:

 • Etykieta w biznesie
 • Organizacja biznesu
 • E-biznes

Moduł B:

 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Biznesplan
 • Prezentacje publiczne 

Semestr III

 • Prawo administracyjne w biznesie
 • Prawo podatkowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Język obcy
 • Praktyki

Moduł A:

 • Reklama i promocja w biznesie
 • Psychologia biznesu
 • Leasing

Moduł B:

 • Dostęp do informacji i ich ochrona w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Franchising

Semestr IV

 • Prawo pracy w biznesie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie administracyjne w biznesie
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe  
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

Moduł A:

 • Prawo bankowe (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Samochód w działalności gospodarczej

Moduł B:

 • Prawo rynku kapitałowego (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Negocjacje w biznesie
 • Płace i świadczenia pozapłacowe

Semestr V

 • Prawo zamówień publicznych
 • Gospodarcze prawo ochrony środowiska
 • Podstawy postępowania cywilnego
 • Egzekucja sądowa i administracyjna
 • Prawo europejskie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Rejestry w działalności gospodarczej
 • Etyka w biznesie
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium
 • Praktyki

Moduł A:

 • Ubezpieczenia w biznesie
 • Prawo celne
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Prawo mieszkaniowe

Moduł B:

 • Pozyskiwanie środków na rozwój biznesu
 • Prawo i zarządzanie nieruchomościami
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Wypadki przy pracy

Semestr VI

 • Prawna ochrona konsumenta
 • Współpraca biznesu z samorządem terytorialnym
 • Umowy w biznesie
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo rodzinne i spadkowe w biznesie
 • Seminarium
 • Praktyki

Moduł A:

 • Transport i logistyka
 • Prawo budowlane
 • Prawo energetyczne

Moduł B:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Prawo gospodarki komunalnej
 • Prawo telekomunikacyjne

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Prawo w biznesie