Nowy praktyczny kierunek studiów

Gospodarka naszego kraju rozwija się, a wpływ na to ma wiele obszarów biznesowej aktywności, dla której wiedza z zakresu prawa jest niezbędna, także po to, aby czuć się w tym biznesie bezpiecznie i prowadzić go jak najskuteczniej. Studia na kierunku prawo w biznesie dadzą Ci takie perspektywy w zakresie całego systemu prawa, jak też innych ważnych z ekonomicznej perspektywy obszarów wiedzy.

Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie. Jest to też kierunek praktyczny, w którego programie przewidziane są praktyki zawodowe, których fundamentalnym celem jest wzbogacenie studentów wyposażonych w wiedzę teoretyczną w umiejętności i kompetencje praktyczne związane z kierunkiem studiów, niezbędne w dalszym ich życiu zawodowym. Student zobowiązany jest do realizacji praktyki semestrach 2-6 w wymiarze 6 miesięcy w cyklach miesięcznych. To połączenie studiów z praktykami w instytucjach publicznych czyni Studenta na kierunku Prawo w Biznesie zdecydowanie bardziej atrakcyjnym na aktualnym rynku pracy.

Skorzystaj więc z tej oferty UKW!

Zanim założysz własny biznes lub podejmiesz w nim zatrudnienie zainwestuj w siebie - zrób tym samym dobry biznes na uzyskaniu wiedzy o prawie w biznesie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po prawie w biznesie na UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej.

Zakres miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest więc bardzo szeroki.

Warto studiować prawo w biznesie na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. (52) 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Makroekonomia
 • Socjologia biznesu
 • Filozofia w biznesie
 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Bezpieczeństwo i higiena w biznesie
 • Język obcy

Semestr II

 • Prawo cywilne w biznesie
 • Prawo handlowe
 • Mikroekonomia
 • Marketing w biznesie
 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Język obcy
 • Praktyki

Moduł A:

 • Etykieta w biznesie
 • Organizacja biznesu
 • E-biznes

Moduł B:

 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Biznesplan
 • Prezentacje publiczne

Semestr III

 • Prawo administracyjne w biznesie
 • Prawo podatkowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Język obcy
 • Praktyki

Moduł A:

 • Reklama i promocja w biznesie
 • Psychologia biznesu
 • Leasing

Moduł B:

 • Dostęp do informacji i ich ochrona w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Franchising

Semestr IV

 • Prawo pracy w biznesie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie administracyjne w biznesie
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

Moduł A:

 • Prawo bankowe (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Samochód w działalności gospodarczej

Moduł B:

 • Prawo rynku kapitałowego (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Negocjacje w biznesie
 • Płace i świadczenia pozapłacowe

Semestr V

 • Prawo zamówień publicznych
 • Gospodarcze prawo ochrony środowiska
 • Podstawy postępowania cywilnego
 • Egzekucja sądowa i administracyjna
 • Prawo europejskie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Rejestry w działalności gospodarczej
 • Etyka w biznesie
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium
 • Praktyki

Moduł A:

 • Ubezpieczenia w biznesie
 • Prawo celne
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Prawo mieszkaniowe

Moduł B:

 • Pozyskiwanie środków na rozwój biznesu
 • Prawo i zarządzanie nieruchomościami
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Wypadki przy pracy

Semestr VI

 • Prawna ochrona konsumenta
 • Współpraca biznesu z samorządem terytorialnym
 • Umowy w biznesie
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo rodzinne i spadkowe w biznesie
 • Seminarium

Moduł A:

 • Transport i logistyka
 • Prawo budowlane
 • Prawo energetyczne

Moduł B:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Prawo gospodarki komunalnej
 • Prawo telekomunikacyjne

Studenci wybierają moduł A lub B.
Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Praktyki realizowane są w wymiarze:

- 720 godzin na studiach stacjonarnych,

- 540 godzin na studiach niestacjonarnych.