Praca socjalna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zawód, który będzie potrzebny zawsze, bo…trzeba pomagać słabszym

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącą się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb osób potrzebujących takiej pomocy. Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy oraz diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek czy grup lokalnych. Pozwoli też na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Moduły specjalnościowe:

 • pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny
 • pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych

Gdzie możesz znaleźć pracę po pracy socjalnej na UKW?

 • ośrodki pomocy społecznej - pracownik socjalny, asystent rodzinny,
 • ośrodki wsparcia  - pracownik socjalny, pracownik wsparcia rodziny,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze - pracownik socjalny, 
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • regionalne ośrodki polityki społecznej (centra rozwoju regionalnego),
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • środowiskowe instytucje pomocy i wsparcia prowadzone przez organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty gospodarcze i organizacje świadczące usługi społeczne dla osób,  rodzin i społeczności wymagających wsparcia.

Warto studiować pracę socjalną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku   Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Polityka społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 •  Podstawy prawa
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Język obcy

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Psychologia społeczna
 • Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
 • Pedagogika społeczna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Praca socjalna w perspektywie historycznej
 • Teoretyczne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej
 • Dynamika grupy
 • Język obcy
 • Praktyka śródroczna

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Wprowadzenie do metodologii badań nauk społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Patologia społeczna
 • Język obcy
 • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

Moduł zajęć do wyboru

Moduł I- Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny

 • Asystent i doradca socjalny- role i zadania
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Warsztat specjalnościowy

Moduł II- Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach publicznych

 • Animacja kulturowa
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Warsztat specjalnościowy

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy andragogiki
 • Wprowadzenie do metodologii badań nauk społecznych
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Kapitał ludzki i społeczny – czynniki stymulujące i bariery
 • Język obcy
 • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego
 • Wychowanie fizyczne

Moduł I- Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny

 • Diagnoza rodziny
 • Warsztat specjalnościowy
 • Pracownia dyplomowa

Moduł II- Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach publicznych

 • Diagnoza środowiskowa
 • Warsztat specjalnościowy
 • Pracownia dyplomowa

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych

 • Etyka zawodowa
 • Prawo socjalne
 • Kryminologia z wiktymologią
 • Psychiatria środowiskowa
 • ychowanie fizyczne
 • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

Moduł I- Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny

 • Elementy terapii rodziny
 • Projekt socjalny
 • Środowiskowe instytucje wspierające rodzinę
 • Aktywność seniorów i geragogika
 • Pracownia dyplomowa

Moduł II- Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach publicznych

 • Kampania społeczne
 • Projekt socjalny
 • Interwencja kryzysowa
 • Profilaktyka środowiskowa
 • Pracownia dyplomowa

Semestr VI

 • Superwizja pracy socjalnej
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariatu
 • Wybrane systemy pomocy społecznej w Europie
 • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

Moduł I- Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny

 • Interwencja kryzysowa
 • Piecz zastępcza
 • Pracownia dyplomowa

Moduł II- Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach publicznych

 • Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych
 • Streetworking
 • Pracownia dyplomowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pracy socjalnej:

Praca socjalna