Dydaktyka, krytyka literacka i artystyczna, twórcze pisanie (creative writing) – obszary aktywności nowoczesnego polonisty

Jeśli Twoją pasją jest literatura, ciekawią Cię jej związki z różnymi formami twórczości artystycznej oraz chciałbyś zgłębić zawiłości polszczyzny, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Filologia polska na UKW gwarantuje szerokie spektrum humanistycznego rozwoju i możliwość realizowania się zawodowo na wielu płaszczyznach. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

Absolwenci filologii polskiej na UKW dzięki ogólnohumanistycznemu przygotowaniu znajdują zatrudnienie w różnych sektorach. Nierzadko swój rozwój zawodowy wiążą z mediami (podejmując pracę w redakcjach czasopism i portali, rozgłośniach radiowych i telewizji), agencjami reklamowymi i Public Relations oraz instytucjami kultury. Wielu polonistów współpracuje z wydawnictwami, firmami poligraficznymi bądź studiami DTP. Studia licencjackie stanowią również pierwszy etap kształcenia nauczycielskiego, które kontynuowane jest podczas 2-letnich studiów magisterskich.

Warto studiować filologię polską na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej
ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura
międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa
dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3
Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Język łaciński
 • Elementy kultury antycznej
 • Nauki pomocnicze filologii polskiej
 • Historia Polski
 • Historia filozofii
 • Literatura staropolska
 • Literatura oświecenia
 • Poetyka
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie:  fonetyka i fonologia
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

Semestr II

 • Język łaciński
 • Technologia informacyjna
 • Metodologia badań literaturoznawczych
 • Metodologia badań językoznawczych
 • Literatura romantyzmu
 • Literatura pozytywizmu
 • Język obcy
 • Analiza i interpretacja literaturoznawcza
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie fleksja
 • Kultura języka polskiego 

Moduł nauczycielski:

 • Blok psychologiczno-pedagogiczny: pedagogika
 • Blok psychologiczno-pedagogiczny: psychologia

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Krytyka wobec nowych mediów
 • Współczesne przeobrażenia kultury literackiej

Semestr III

 • Literatura Młodej Polski
 • Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej
 • Kultura języka polskiego
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie słowotwórstwo
 • Język obcy

Moduł nauczycielski:

 • Pedagogika (na I etapie)
 • Psychologia (na etapie)
 • Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Sztuka pisania: gatunki literackie, użytkowe i naukowe
 • Analiza dzieła wizualnego
 • Koncepcje i tendencje krytyki literackiej od XIX do XXI wieku
 • Koncepcje i tendencje krytyki sztuki od XIX do XXI wieku

Semestr IV

 • Literatura II Rzeczpospolitej oraz wojny i okupacji
 • Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie: składnia
 • i leksykografia
 • WF

Moduł nauczycielski:

 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Zaliczenie praktyki asystenckiej

 Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Sztuka pisania: gatunki literackie, użytkowe i naukowe
 • Analiza dzieła wizualnego
 • Koncepcje i tendencje krytyki literackiej od XIX do XXI wieku
 • Koncepcje i tendencje krytyki sztuki od XIX do XXI wieku          

Semestr V

 • Literatura po 1945 roku do 1989 roku
 • Teoria literatury
 • WF
 • Wiedza o kulturze
 • Seminarium dyplomowe
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami dialektologii
 • Dydaktyka literatury języka polskiego

Moduł nauczycielski:

 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Eseistyka w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej

Semestr VI

 • Literatura po 1945 roku do 1989 roku
 • Literatura najnowsza
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Seminarium dyplomowe
 • Historia języka polskiego
 • Emisja głosu
 • Socjologia literatury

Moduł nauczycielski:

 • Emisja głosu
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Biografika artystyczna