Filologia polska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Sieć, media, krytyka literacka i artystyczna - obszary dla nowoczesnego specjalisty od języka

Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to ten kierunek jest dla Ciebie. Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, animatora ruchu kulturalnego a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warto studiować filologię polską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

 maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Język łaciński
 • Elementy kultury antycznej
 • Nauki pomocnicze filologii polskiej
 • Historia Polski
 • Historia filozofii
 • Literatura staropolska
 • Literatura oświecenia
 • Poetyka
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie:  fonetyka i fonologia
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

Semestr II

 • Język łaciński
 • Technologia informacyjna
 • Metodologia badań literaturoznawczych
 • Metodologia badań językoznawczych
 • Literatura romantyzmu
 • Literatura pozytywizmu
 • Język obcy
 • Analiza i interpretacja literaturoznawcza
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie fleksja
 • Kultura języka polskiego 

Moduł nauczycielski:

 • Blok psychologiczno-pedagogiczny: pedagogika
 • Blok psychologiczno-pedagogiczny: psychologia

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Krytyka wobec nowych mediów
 • Współczesne przeobrażenia kultury literackiej

Semestr III

 • Literatura Młodej Polski
 • Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej
 • Kultura języka polskiego
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie słowotwórstwo
 • Język obcy

Moduł nauczycielski:

 • Pedagogika (na I etapie)
 • Psychologia (na etapie)
 • Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Sztuka pisania: gatunki literackie, użytkowe i naukowe
 • Analiza dzieła wizualnego
 • Koncepcje i tendencje krytyki literackiej od XIX do XXI wieku
 • Koncepcje i tendencje krytyki sztuki od XIX do XXI wieku

Semestr IV

 • Literatura II Rzeczpospolitej oraz wojny i okupacji
 • Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego
 • Nauka o współczesnej polszczyźnie: składnia
 • i leksykografia
 • WF

Moduł nauczycielski:

 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Zaliczenie praktyki asystenckiej

 Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Sztuka pisania: gatunki literackie, użytkowe i naukowe
 • Analiza dzieła wizualnego
 • Koncepcje i tendencje krytyki literackiej od XIX do XXI wieku
 • Koncepcje i tendencje krytyki sztuki od XIX do XXI wieku          

Semestr V

 • Literatura po 1945 roku do 1989 roku
 • Teoria literatury
 • WF
 • Wiedza o kulturze
 • Seminarium dyplomowe
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami dialektologii
 • Dydaktyka literatury języka polskiego

Moduł nauczycielski:

 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Eseistyka w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej

Semestr VI

 • Literatura po 1945 roku do 1989 roku
 • Literatura najnowsza
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Seminarium dyplomowe
 • Historia języka polskiego
 • Emisja głosu
 • Socjologia literatury

Moduł nauczycielski:

 • Emisja głosu
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego

Moduł krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania:

 • Biografika artystyczna

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii polskiej:

Filologia polska