Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zmień życie innych

Absolwent kierunku dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat, we wszystkich środowiskach ich życia we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną.

Nasz absolwent posiada zdolność do refleksyjnej oceny własnej roli zawodowej i na jej podstawie projektuje warsztat metodyczny i rozwój zawodowy w zakresie wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności. Nabyte kompetencje i kwalifikacje są rezultatem uczestnictwa absolwenta w procesie kształcenia modułowego charakteryzującego się zdobywaniem wiedzy i umiejętności poprzez działanie polegające na wchodzeniu w ciągłą interakcję z otoczeniem i konfrontowaniu nowo zdobytej wiedzy i doświadczeń z już posiadanymi (łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 2340 godzin).

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • placówki wsparcia dziennego - świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne; formy pracy podwórkowej jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • ośrodki pomocy społecznej jako asystent rodziny;
 • przedszkola jako nauczyciel-pedagog;
 • w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun
 • szkoły podstawowe jako nauczyciel-pedagog i nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej;
 • internaty dla uczniów szkół podstawowych jako nauczyciel-wychowawca;
 • placówki wychowania pozaszkolnego jako wychowawca (oprócz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, przedszkoli, szkół i placówek wymagających innego, lub dodatkowego wykształcenia);
 • jednostki samorządu terytorialnego jako pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki;
 • koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej;
 • osoby świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • społecznego kuratora sądowego.

Warto studiować pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

 1. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 2. Podstawy diagnostyki pedagogicznej
 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli
 4. Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 5. Podstawy dydaktyki
 6. Etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga
 7. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej
 8. Kultura języka z emisją głosu
 9. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
 10. Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu i przedsiębiorczości
 11. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 12. Język obcy
 13. Wychowanie fizyczne
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Część I. Diagnozowanie i rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych
 16. Część II. Metodyka budowania dobrego klimatu w grupie
 17. Część III. Rozwijanie kompetencji wychowawczych
 18. Część IV. Teoria i metodyka kierowania pracą grupy
 19. Część I. Diagnozowanie warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 20. Część II. Diagnozowanie warunków i efektów rozwoju dziecka do 6 roku życia
 21. Część III. Diagnozowanie w profilaktyce uniwersalnej
 22. Część IV. Diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej
 23. Sesja suprewizyjna i podsumowująca Blok 2.
 24. Część I. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań wspomagających rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży
 25. Część II. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji warunków rozwoju dziecka do 6 roku życia
 26. Część III. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań w profilaktyce uniwersalnej
 27. Część IV. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań w profilaktyce selektywnej i wskazującej
 28. Sesja superwizyjna i podsumowująca  Blok 3.
 29. Część I.  Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci
 30. Część II. Warsztat pracy z rodzicami
 31. Sesja suerwizyjna i podsumowująca Blok 4.
 32. Trening intrapsychiczny/Trening asertywności/ Zapobieganie wypaleniu zawodowemu/Wsparcie w sytuacjach trudnych
 33. Organizacje pozarządowe wobec problemów społeczeństwa polskiego/Metodyka pracy organizacji pozarządowych na rzecz osób marginalizowanych
 34. Metoda projektu w pracy opiekuńczo-wychowawczej/Metoda projektu w profilaktyce uzależnień
 35. Historyczne uwarunkowania zmian praktyk opiekuńczo-wychowawczych/Dzieje zabaw i zabawek dziecięcych
 36. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3/Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 37. Tworzenie warunków do rozwoju funkcji wykonawczych dzieciom do 6 roku życia/Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnalnego dzieci do 6 roku życia
 38. Zaburzenia rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa/Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców
 39. Psychopatologia rozwojowa/Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych
 40. Oparte na dowodach programy profilaktyki selektywnej i wskazującej dla dzieci /Oparte na dowodach programy profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży
 41. Praca z uczniami z rodzin z niskim SES i zagrożonymi stereotypem/Praca z uczniami z trudnościami w nauce
 42. Inicjowanie i zarządzanie zmianą indywidualną / Inicjowanie i zarządzanie zmianą środowiskową
 43. Oparte na dowodach programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci / Oparte na dowodach programy profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży
 44. Bezpieczeństwo cyfrowe/szkoła bez przemocy
 45. Inni, obcy, ale swoi. Edukacja międzykulturowa w szkole podstawowej/Celowościowe procesy edukacyjne (kształcenie i wychowanie) w warunkach zróżnicowania kulturowego
 46. Orientacja  i doradztwo zawodowe dla dzieci/Orientacja i doradztwo zawodowe dla nastolatków
 47. Praktyka zawodowa śródroczna
 48. Praktyka ciągła poza placówkami oświatowymi
 49. Praktyka psychologiczo-pedagogiczna (śródroczna)
 50. Praktyka pedagogiczna - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (śródroczna)
 51. Praktyka pedagogiczna (ciągła) w szkole podstawowej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)