Zmień życie innych

Nasz absolwent posiada zdolność do refleksyjnej oceny własnej roli zawodowej i na jej podstawie projektuje warsztat metodyczny i rozwój zawodowy w zakresie wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności. Nabyte kompetencje i kwalifikacje są rezultatem uczestnictwa absolwenta w procesie kształcenia modułowego charakteryzującego się zdobywaniem wiedzy i umiejętności poprzez działanie polegające na wchodzeniu w ciągłą interakcję z otoczeniem i konfrontowaniu nowo zdobytej wiedzy i doświadczeń z już posiadanymi (łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 2340 godzin).

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • placówki wsparcia dziennego - świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne; formy pracy podwórkowej jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele jako wychowawca-socjoterapeuta;
 • ośrodki pomocy społecznej jako asystent rodziny;
 • przedszkola jako nauczyciel-pedagog;
 • w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun
 • szkoły podstawowe jako nauczyciel-pedagog i nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej;
 • internaty dla uczniów szkół podstawowych jako nauczyciel-wychowawca;
 • placówki wychowania pozaszkolnego jako wychowawca (oprócz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, przedszkoli, szkół i placówek wymagających innego, lub dodatkowego wykształcenia);
 • jednostki samorządu terytorialnego jako pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki;
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • społecznego kuratora sądowego.

Warto studiować pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Kandydaci z„ nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

1. Średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy.

2. Liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególnie predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

 • motywacji do studiowania,
 • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max. 45 punktów. Rozmowa jest zaliczona, jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 20 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga
 • Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej
 • Kultura języka z emisją głosu
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
 • Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu i przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Część I. Diagnozowanie i rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych
 • Część II. Metodyka budowania dobrego klimatu w grupie
 • Część III. Rozwijanie kompetencji wychowawczych
 • Część IV. Teoria i metodyka kierowania pracą grupy
 • Część I. Diagnozowanie warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Część II. Diagnozowanie warunków i efektów rozwoju dziecka do 6 roku życia
 • Część III. Diagnozowanie w profilaktyce uniwersalnej
 • Część IV. Diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej
 • Sesja suprewizyjna i podsumowująca Blok 2.
 • Część I. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań wspomagających rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży
 • Część II. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji warunków rozwoju dziecka do 6 roku życia
 • Część III. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań w profilaktyce uniwersalnej
 • Część IV. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań w profilaktyce selektywnej i wskazującej
 • Sesja superwizyjna i podsumowująca Blok 3.
 • Część I. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci
 • Część II. Warsztat pracy z rodzicami
 • Sesja suerwizyjna i podsumowująca Blok 4.
 • Trening intrapsychiczny/Trening asertywności/ Zapobieganie wypaleniu zawodowemu/Wsparcie w sytuacjach trudnych
 • Organizacje pozarządowe wobec problemów społeczeństwa polskiego/Metodyka pracy organizacji pozarządowych na rzecz osób marginalizowanych
 • Metoda projektu w pracy opiekuńczo-wychowawczej/Metoda projektu w profilaktyce uzależnień
 • Historyczne uwarunkowania zmian praktyk opiekuńczo-wychowawczych/Dzieje zabaw i zabawek dziecięcych
 • Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3/Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Tworzenie warunków do rozwoju funkcji wykonawczych dzieciom do 6 roku życia/Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnalnego dzieci do 6 roku życia
 • Zaburzenia rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa/Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców
 • Psychopatologia rozwojowa/Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych
 • Oparte na dowodach programy profilaktyki selektywnej i wskazującej dla dzieci /Oparte na dowodach programy profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży
 • Praca z uczniami z rodzin z niskim SES i zagrożonymi stereotypem/Praca z uczniami z trudnościami w nauce
 • Inicjowanie i zarządzanie zmianą indywidualną / Inicjowanie i zarządzanie zmianą środowiskową
 • Oparte na dowodach programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci / Oparte na dowodach programy profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży
 • Bezpieczeństwo cyfrowe/szkoła bez przemocy
 • Inni, obcy, ale swoi. Edukacja międzykulturowa w szkole podstawowej/Celowościowe procesy edukacyjne (kształcenie i wychowanie) w warunkach zróżnicowania kulturowego
 • Orientacja i doradztwo zawodowe dla dzieci/Orientacja i doradztwo zawodowe dla nastolatków
 • Praktyka zawodowa śródroczna
 • Praktyka ciągła poza placówkami oświatowymi
 • Praktyka psychologiczo-pedagogiczna (śródroczna)
 • Praktyka pedagogiczna - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (śródroczna)
 • Praktyka pedagogiczna (ciągła) w szkole podstawowej