Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, co umożliwi Ci bycie ekspertem w dziedzinie wspierania rozwoju człowieka. Nauczysz się jak realizować proces diagnostyki, etycznie pracować i, w zależności od wybranego modułu, pełnić funkcję opiekuna, wychowawcy, pedagoga. Jako absolwent uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu pedagog (kod 235921 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności).

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z następującej oferty:

 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"


1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Pedeutologia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Filozofia edukacji
 • Etyka w działaniu
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Animatorzy kultury są poszukiwani na rynku pracy

Studia przeznaczone są dla osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę o sztuce, kulturze współczesnej, zarządzaniu i marketingu w kulturze i rekreacji, rodzinie, dynamice grupy, strukturze i prawidłowościach edukacji środowiskowej i regionalnej oraz arteterapii. Poprzez odpowiednie zajęcia teoretyczne i praktyczne studia mają dostarczyć właściwej wiedzy, ale i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego, lidera lokalnych instytucji - kreatywnego uczestnika środowiskowych działań kulturalnych, edukacyjnych, posiadającego umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach, uczestnika kultury wspierającego struktury społeczeństwa. Studenci animacji społeczno-kulturowej przygotowują się do tworzenia różnych projektów i ich realizowania w obszarze kultury i edukacji. Ważnym aspektem studiowania są zajęcia warsztatowe z teatru, tańca, plastyki, muzyki oraz fotografii, które przygotowują do działań w obszarze kultury i poprzez kulturę.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice, moduł: Animacja społeczna i zarządzanie kulturą na UKW?

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Młodzieżowe Domy Kultury,
 • ośrodki i centra kultury,
 • instytucje kultury,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • centra rozrywki,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • świetlice,
 • biblioteki,
 • działy szkoleniowe firm,
 • działy edukacyjne muzeów i galerii,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje eventowo-marketingowe,
 • organizacje zajmujące się fundraisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty środowiskowe, wyznaniowe i etniczne.

W powyższych instytucjach absolwent może, zgodnie z klasyfikacją zawodów, pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani.

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Wprowadzenie do specjalności
 • Wiedza o sztuce i kulturze współczesnej
 • Dialog międzykulturowy
 • Społeczeństwo i kultura - podstawy antropologiczne
 • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
 • Działalność animacyjno-kulturowa w pracy socjalnej, resocjalizacji i pedagogice opiekuńczej
 • Aktywizacja środowisk senioralnych
 • Animacja w środowisku lokalnym
 • Regionalne dziedzictwo kulturowe.
 • Prawne aspekty działalności w kulturze
 • Arteterapia
 • Metodyka zajęć turystyczno-krajoznawczych
 • Metodyka działalnosci kulturalnej
 • Metodyka zajęć edukacyjno-animacyjnych w muzeum
 • Warsztaty zajęć animacyjnych
 • Warsztaty o sztuce
 • Warsztaty o sztuce (teatr)
 • Warsztaty o sztuce (plastyka)
 • Warsztaty o sztuce – (taniec)
 • Organizacja imprez społeczno - kulturalnych
 • Promocja kultury w mediach
 • Podstawy finansowania w sferze kultury
 • Kompetencje i praca menedżera kultury
 • Fotografia i film o kulturze
 • Diagnozowanie potrzeb kulturalnych
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu kulturą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kulturze
 • Przywództwo w zarządzaniu kulturą
 • Etyka zawodowa animatora i menedżera kultury

Kieruj ścieżkami kariery

W dobie rosnącej świadomości rodziców i maturzystów na temat tego, jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową już w trakcie nauki wyciągamy pomocną dłoń i kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery.

Absolwent tego modułu posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu organizacji i przebiegu procesów edukacji i wychowania. Absolwent uzyskuje także wiedzę, umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego oraz human resources, wzbogaconych o metodę tutoringu w zakresie kariery; organizacji działalności gospodarczej i funkcjonowania współczesnego zakładu pracy; komunikacji interpersonalnej, a także posługiwania się specjalistycznym warsztatem metodycznym.

Po ukończeniu modułu absolwent uzyskuje zatem szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie z zakresu doradztwa zawodowego i human resources z tutoringiem kariery.

Po ukończeniu modułu absolwent posiada uprawnienia do:

 • wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego (o ile posiada wymagane kwalifikacje - zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…));
 • wykonywania zawodu doradcy zawodowego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wykonywania zawodu specjalisty ds. human resources (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 2423);
 • wykonywania zawodu specjalisty ds. tutoringu kariery (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Absolwent modułu Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery może:

 • uzyskać zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy i innych instytucjach realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego;
 • podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego (o ile posiada wymagane kwalifikacje - zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • uzyskać zatrudnienie na stanowisku specjalisty w agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego;
 • pracować w działach human resources jako doradca personalny oraz specjalista w działach kadr i szkolenia,
 • uzyskać zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. tutoringu kariery.

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Wprowadzenie do specjalności
 • Socjologia pracy
 • Psychologia pracy
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Rynek pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
 • Teoretyczne podstawy humam resources z metodyką
 • Teoretyczne podstawy kształcenia zawodowego
 • Ustawiczna edukacja zawodowa dorosłych
 • Teoretyczne podstawy tutoringu kariery
 • Metodyka tutoringu kariery
 • Etyka zawodowa
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności doradczych
 • Prawo pracy
 • Warsztaty aktywności zawodowej

Najmłodsze pokolenia potrzebują profesjonalnych opiekunów

Nowoczesne rodzicielstwo to nie jedynie troska o dziecko, ale także zapewnienie warunków opieki, rozwoju i wczesnej edukacji. Wielkim projektem społecznym jest stworzenie klimatu i systemu wsparcia dla rodziny chcącej dla swego dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach życia, wysokiej jakości opieki wspierającej edukacyjnie.
Rodzice są gotowi powierzać swoje potomstwo specjalistom, twórczym profesjonalistom o wysokich kompetencjach opiekuńczych oraz wychowawczych.
Te pedagogiczne studia skupiają się na umiejętnościach związanych z rozpoznawaniem potencjału dziecka i pomaganiem mu w procesach rozwoju. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do pracy z najmłodszymi, ale również z ich rodzinami.

Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu:

Wychowawca małego dziecka (w klasyfikacji zawodów nr 234202 - Grupa elementarna 2342 – Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka, w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2342 Early childhood educators), zgodnie z Krajowym standardem kompetencji zawodowych. Uzyskuje ponadto przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć opiekuńczych i w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na stanowisku osoby niebędącej nauczycielem (Rozporządzenie MEN z 01 sierpnia 2017, § 2, ust. 2, § 15, ust.4, pkt.1, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 98) oraz uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym a także sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w charakterze opiekuna dziennego lub niani na podstawie umowy o świadczeniu usług (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zmianami).

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Wprowadzenie do specjalności
 • Opieka nad dzieckiem w dyskursie publicznym
 • Konstruowanie projektu badań nad dzieckiem i dzieciństwem
 • Świat społeczny dziecka
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości
 • Kulturowa przestrzeń rozwoju dziecka
 • Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Podstawy pedagogiki zabawy i twórczości
 • Emisja głosu w pracy z dzieckiem
 • Różnice indywidualne w rozwoju dziecka
 • Wczesna interwencja z profilaktyką zaburzeń rozwojowych dziecka
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii dziecięcej
 • Propedeutyka pediatrii z elementami genetyki i neurologii
 • Praca pielęgnacyjno-opiekuńcza z dzieckiem
 • Prawa dziecka z elementami prawa rodzinnego
 • Etyczne problemy współczesnego rodzicielstwa
 • Dziecko i rodzina w sytuacji trudnej
 • Systemowa koncepcja środowiska rodzinnego z elementami oddziaływania rehabilitacyjno-wychowawczego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z elementami profilaktyki logopedycznej
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych i komunikacyjnych dziecka
 • Podstawy komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Trening interakcji i umiejętności wychowawczych
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
 • Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy w zakresie opieki i wielostronnego rozwoju dziecka
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rehabilitacja ruchowa dziecka
 • Współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia dziecka i rodziny
 • Warsztat zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Zostań specjalistą od sytuacji kryzysowych!

Absolwent Pedagogiki studia I stopnia posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu organizacji i przebiegu procesów edukacji i wychowania. Ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400) – tekst jednolity z 24. lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1289).

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego i strategii bezpieczeństwa realizowanych w krajach UE; umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie. Umie identyfikować i określać możliwości działania organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa publicznego państwa. Potrafi zarządzać projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizować pomoc humanitarną.

Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodów: Specjalista zarządzania kryzysowego, w klasyfikacji zawodów kod: 242227; Pracownik zarządzania kryzysowego, kod: 341206; Inspektor obrony cywilnej, kod: 325513 a także jako Pracownik cywilny służb mundurowych zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.);

Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.); Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400, z późn. zm); Ustawa z 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm); Ustawa z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., Nr. 123, poz. 7790, z późn. zm.); Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); Ustawa z 23 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 r, Nr 104, poz. 708, z późn. zm).

Gdzie możesz znaleźć pracę po Pedagogice z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW w Bydgoszczy?

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym;
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna);
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych;
 • pracownik krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego;
 • pracownik w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską i kształtowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Edukacja patriotyczna i obywatelska;
 • Filozofia polityki i teorie demokracji;
 • Współczesne systemy polityczne;
 • Dydaktyka szczegółowa: Funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej;
 • Prawa człowieka i wolności obywatelskie;
 • Media a bezpieczeństwo publiczne;
 • Dydaktyka szczegółowa: Dialog i komunikacja społeczna;
 • Wychowanie w demokracji liberalnej;
 • Edukacyjne podstawy przedsiębiorczości;
 • Nowe ruchy społeczne i religijne;
 • Dydaktyka szczegółowa: Wiedza o społeczeństwie obywatelskim;
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego;
 • Historyczne podstawy współczesnego ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego;
 • Dydaktyka szczegółowa: Warsztaty z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy;
 • Współczesne konflikty społeczne i militarne;
 • Wybrane elementy kryminologii i profilaktyka społeczna;
 • Determinanty i rodzaje zagrożeń społeczności lokalnych;
 • Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa;
 • Warsztaty z prewencyjnej i dochodzeniowej pracy służb publicznych;
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych;
 • Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo publiczne;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym;
 • Dydaktyka szczegółowa: Warsztaty z bezpieczeństwa publicznego.