Naucz się pomagać profesjonalnie!

Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia o profilu praktycznym, gdzie nauczysz się jak skutecznie pomagać innym. W ramach studiów będziesz uczestniczył w zajęciach teoretycznych na uczelni oraz w zajęciach praktycznych w takich instytucjach jak: placówki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły, ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, areszty śledcze, zakłady karne.  Dzięki nim zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą realizowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, udzielania wsparcia i pomocy osobom niedostosowanym społecznie, ale i niezbędne doświadczenie, które w pełni będzie odpowiadać potrzebom rynku pracy.

Co „Nas” wyróżnia i dlaczego warto studiować na UKW pedagogikę resocjalizacyjną?

 • Otrzymasz wynagrodzenie za odbyte staże w instytucjach resocjalizacyjnych
 • Weźmiesz udział w dodatkowych szkoleniach, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy
 • Pogłębisz wiedzę i umiejętności na dodatkowych zajęciach
 • Odwiedzisz różne instytucje resocjalizacyjne w regionie
 • Będziesz mógł dołączyć do koła naukowego SKN Reso Club i rozwijać swoje zainteresowania i pasje

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice resocjalizacyjnej na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze,
 • policja,
 • areszty śledcze i zakłady karne,
 • organizacje zajmujące się profilaktyką, wychowaniem i resocjalizacją.

Warto studiować pedagogikę resocjalizacyjną UKW


Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

1) średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski (z części pisemnej)i język obcy (z części pisemnej lub ustnej). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

2) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

 • motywacji do studiowania,
 • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%)

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I
Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego
 • podstawy prawne życia społecznego
 • wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • funkcjonowanie osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • elementy socjologii i socjologii edukacji dla pedagogów

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • psychologia ogólna z psychologią kształcenia
 • emisja głosu
 • technologia informacyjna
 • rozwój zawodowy pedagoga resocjalizacyjnego

Praktyki

Semestr II
Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • wprowadzenie do metody integracji sensorycznej

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • terapie w resocjalizacji

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • ortodydaktyka
 • profilaktyka szkolna w praktyce
 • diagnostyka pedagogiczna w pracy pedagoga resocjalizacyjnego

Moduły zajęć do wyboru

 • warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego
 • bezdomność - diagnoza problemu i przeciwdziałanie
 • procedury w pracy wychowawcy, pedagoga i nauczyciela
 • zaburzenia odżywiania
 • biologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • demoralizacja i przestępczość nieletnich
 • prawa człowieka

Praktyki

 • praktyka pedagogiczna

Semestr III
Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • patologie społeczne
 • diagnoza resocjalizacyjna
 • asystent rodziny

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • ogólne zasady projektowania uniwersalnego w obszarze edukacji/zdrowia
  terapie w resocjalizacji

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • wprowadzenie do metodologii badań w działaniu
 • system wsparcia dla ucznia z spe

Moduły zajęć do wyboru

 • praca z uczniem o wzmożonych trudnościach wychowawczych
 • ERW i polskie prawodawstwo a praktyka penitencjarna
 • instytucje resocjalizacyjne
 • cyberprzemoc - przeciwdziałanie
 • profilaktyka i resocjalizacja w środowisku
 • uzależnienia behawioralne

Semestr IV
Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy z osobami o szczególnych potrzebach z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej w placówkach
 • opiekuńczo - wychowawczych z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy pedagoga szkolnego z el. projektowania uniwersalnego

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy
 • wychowanie fizyczne
 • seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru

 • pomoc rodzinie w środowisku otwartym
 • zachowania autoagresywne i agresywne młodzieży niedostosowanej społecznie
 • projekty i programy resocjalizacyjne
 • zachowania ryzykowne
 • elementy psychiatrii dla pedagogów
 • motywowanie do zmiany

Praktyki

 • zajęcia praktyczne w placówkach

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy z osoba uzależnioną z el. projektowania uniwersalnego

Moduł przygotowanie ogólne

 • wychowanie fizyczne
 • seminarium dyplomowe

Praktyki

 • zajęcia praktyczne w placówkach

Semestr VI

Moduł przygotowanie ogólne

 • seminarium dyplomowe

Praktyki

 • praktyka zawodowa