Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) kierunek objęty dofinansowaniem z Funduszy Europejskich
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1800 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zobacz stronę kierunku.

Zmień życie innych

Jeżeli chcesz być wychowawcą w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakladzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, ośrodku wychowawczym, czy ośrodku socjoterapii to musisz mieć mieć na dyplomie Resocjalizację. Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek dla Ciebie.

Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek dla Ciebie.Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dla ludzi odważnych, gotowych do trudnych wyzwań, którym dobro innych leży na sercu. Jeżeli chcesz zmieniać osoby niedostosowane społecznie, pomagać i udzielać im wsparcia to jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dualne o profilu praktycznym, gdzie nauka odbywa się przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i praktycznych odbywanych w różnych placówkach (młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zakładach poprawczych, organizacjach pozarządowych, aresztach śledczych i zakładach karnych)  w postaci praktyk i staży. Realizacja zajęć na terenie uczelni oraz praktycznych w postaci stażu i praktyk pozwoli Ci nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną dotycząca pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, ale i niezbędne doświadczenie, które w pełni będzie odpowiadać potrzebom rynku pracy. Te studia przygotują Cię do wejścia na rynek pracy i dadzą Ci nie tylko wiedzę, ale doświadczenie.

Kierunek studiów otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 547 981,49 zł w ramach umowy POWR.03.01.00-00-DU14/18-00.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice resocjalizacyjnej na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • szkoły podstawowe - pedagog,
 • placówki pozaszkolne, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - pedagog, wychowawca,
 • szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych - pedagog,
 • ośrodki pomocy społecznej - asystent rodziny,
 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze - wychowawca,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze  - wychowawca,
 • policja - Policjant, a w szczególności policjant służby prewencji,
 • areszty śledcze i zakłady karne - funkcjonariusz służby więziennej. 

Warto studiować pedagogikę resocjalizacyjną UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

 1. średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  
 2. liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:
 • motywacji do studiowania,
 • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego
 • podstawy prawne życia społecznego
 • wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • funkcjonowanie osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • elementy socjologii i socjologii edukacji dla pedagogów

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • psychologia ogólna z psychologią kształcenia
 • emisja głosu
 • technologia informacyjna
 • wprowadzenie do metodologii badań w działaniu
 • rozwój zawodowy pedagoga resocjalizacyjnego

Praktyki

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • wprowadzenie do metody integracji sensorycznej

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • terapie w resocjalizacji

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • ortodydaktyka
 • profilaktyka szkolna w praktyce
 • diagnostyka pedagogiczna w pracy pedagoga resocjalizacyjnego
 • rozwój zawodowy pedagoga resocjalizacyjnego

Moduły zajęć do wyboru

 • warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego
 • bezdomność - diagnoza problemu i przeciwdziałanie
 • procedury w pracy wychowawcy, pedagoga i nauczyciela
 • zaburzenia odżywiania
 • biologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • demoralizacja i przestępczość nieletnich
 • prawa człowieka

Praktyki

 • praktyka pedagogiczna

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie merytoryczne

 • patologie społeczne
 • diagnoza resocjalizacyjna
 • asystent rodziny

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • ogólne zasady projektowania uniwersalnego w obszarze edukacji/zdrowia
 • terapie w resocjalizacji

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

 • wprowadzenie do metodologii badań w działaniu
 • system wsparcia dla ucznia z spe

Moduły zajęć do wyboru

 • praca z uczniem o wzmożonych trudnościach wychowawczych
 • ERW i polskie prawodawstwo a praktyka penitencjarna
 • instytucje resocjalizacyjne
 • cyberprzemoc - przeciwdziałanie
 • profilaktyka i resocjalizacja w środowisku
 • uzależnienia behawioralne

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy z osobami o szczególnych potrzebach z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy pedagoga szkolnego z el. projektowania uniwersalnego

Moduł przygotowanie ogólne

 • język obcy
 • wychowanie fizyczne
 • seminarium dyplomowe

Moduł - przygotowanie pedagogiczne

Moduły zajęć do wyboru

 • pomoc rodzinie w środowisku otwartym
 • zachowania autoagresywne i agresywne młodzieży niedostosowanej społecznie
 • projekty i programy resocjalizacyjne
 • zachowania ryzykowne
 • elementy psychiatrii dla pedagogów
 • motywowanie do zmiany

Praktyki

 • zajęcia praktyczne w placówkach

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

Moduł przygotowanie metodyczno-dydaktyczne

 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy z osoba uzależnioną z el. projektowania uniwersalnego

Moduł przygotowanie ogólne

 • wychowanie fizyczne
 • seminarium dyplomowe

Praktyki

 • zajęcia praktyczne w placówkach

Semestr VI

Moduł przygotowanie ogólne

 • seminarium dyplomowe

Praktyki

 • praktyka zawodowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki resocjalizacyjnej:

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)