W czasie studiów poznajesz nowoczesne metody oceny wpływu antropopresji na jakość środowiska. Podczas licznych zajęć praktycznych zdobywasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie monitoringu i ochrony środowiska z zastosowaniem nowoczesnych technologii pomiarowych i analitycznych. Zdobywasz praktyczne wskazówki zastosowania wiedzy w kształtowaniu krajobrazu i organizowaniu ekoturystyki.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Studia otworzą Ci drogę do dalszej edukacji na studiach magisterskich ochrony środowiska naszego Wydziału. Możesz również podjąć interesującą pracę związaną z ochroną środowiska.

Gdzie możesz znaleźć pracę po naszych studiach:

 • W instytucjach państwowych tj. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, dyrekcje ochrony środowiska różnego szczebla, wydziały/jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich, laboratoria, stacje sanitarno-epidomiologiczne
 • Biurach ocen i ekspertyz środowiskowych, zarówno prywatnych jak i państwowych
 • Parkach narodowych i krajobrazowych, centrach edukacji ekologicznej
 • Proekologicznych organizacjach i fundacjach
 • Biurach podróży, firmach zajmujących się organizowaniem i zarządzaniem ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną
 • Gospodarstwach agroturystyczne i ekoturystyczne

Warto studiować ochronę środowiska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120,
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Szczegółowy opis przedmiotów

Semestr I

Moduły zajęć kierunkowych

 • Matematyka
 • Zoologia
 • Mikologia
 • Geologia i geomorfologia
 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych

 • Socjologia
 • Ochrona własności intelektualnych - zajęcia realizowane w e-learningu

Semestr II

Moduły zajęć kierunkowych

 • Biofizyka
 • Botanika
 • Chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Biologia pasożytów
 • Techniki pracy terenowej z zoologii
 • Flora polski - kurs terenowy
 • Fauna polski - kurs terenowy
 • Język obcy

Moduły zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

 • Filozofia z etyką - zajęcia realizowane w e-learningu

Semestr III
Moduły zajęć kierunkowych

 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Podstawy zanieczyszczeń atmosfery
 • Problemy inżynierii procesowej
 • Techniki pracy terenowej z mikologii
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Roślinność polski
 • Kręgowce – biologia i ochrona

Ekoturystyka

 • Walory turystyczne wybranych ekosystemów
 • Las jako element krajobrazu

Semestr IV

Moduły zajęć kierunkowych

 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Podstawy ekologii wód
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy hydrologii
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Techniki pracy terenowej z botaniki
 • Techniki pracy terenowej z ekologii
 • Techniki pracy terenowej z hydrobiologii
 • Biologia środowiskowa - kurs terenowy
 • Biocenologia - kurs terenowy
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Wybrane zagadnienia z zoologii gleby
 • Monitoring entomologiczny
 • Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach stresów

Ekoturystyka

 • Zagrożenia parazytologiczne na świecie
 • Ekologia w gospodarstwach agroturystycznych
 • „Na grzyby” jeden z rodzajów turystyki

Semestr V

Moduły zajęć kierunkowych

 • Genetyka
 • Biogeografia
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska
 • Zasady minimalizaji i kompensacji przyrodniczej - kurs terenowy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Problemy wybranych obszarów chronionych
 • Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych
 • Ochrona różnorodności biologicznej grzybów

Ekoturystyka

 • Obszary turystyki przyrodniczej Polski
 • Ekosystemy solniskowe i ich znaczenie w turystyce
 • Znaczenie grzybów w środowisku człowieka

Semestr VI

Moduły zajęć podstawowych

 • Bioróżnorodność i jej przemiany 
 • Ekonomia a ochrona środowiska
 • Bioindykacja i moniitoring środowiska
 • Ochrona wód i  gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska
 • Zagrożenia środowiska i ich skutki
 • Odnawialne źródła energii
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do kierunkowych

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery
 • Mikologia stosowana

Ekoturystyka

 • Historia świata zwierząt
 • Grzyby mikoryzowe w ekosystemach