Ochrona środowiska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dbaj o środowisko i dobrze zarabiaj!

Zostań wykształconym i doświadczonym specjalistą, wyposażonym w wiedzę pozwalającą minimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Poznaj zasady zrównoważonego rozwoju i naucz się racjonalnie gospodarować zasobami środowiska. Realizuj projekty badawcze, edukacyjne i ochroniarskie na najwyższym światowym poziomie, znając aktualne przepisy i akty prawne obowiązujące w kraju i za granicą.

Oferujemy:

 • nowe, atrakcyjne specjalności: Ekoturystyka i Kształtowanie środowiska,
 • ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe,
 • szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych,
 • wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
 • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie,
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+,
 • możliwość kontynuacji nauki na 2-letnich studiach magisterskich!

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ochronie środowiska na UKW?

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • dyrekcje ochrony środowiska różnego szczebla,
 • wydziały/jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich,
 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria,
 • biura ocen i ekspertyz środowiskowych,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • centra edukacji ekologicznej,
 • proekologiczne organizacje i fundacje,
 • stacje sanitarno-epidomiologiczne,
 • biura podróży,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej zajmujące się promocją, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną, 
 • gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne,
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym. 

Warto studiować ochronę środowiska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120,
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy no

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Matematyka
 • Zoologia
 • Mykologia
 • Geologia i geomorfologia
 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Socjologia
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Semestr II

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Biofizyka
 • Botanika
 • Chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Biologia pasożytów
 • Techniki pracy terenowej z zoologii
 • Flora Polski
 • Fauna Polski
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Filozofia z etyką 

Semestr III
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery
 • Problemy inżynierii procesowej
 • Techniki pracy terenowej z mykologii
 • Język obcy

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU

BLOK I – SPECJALNOŚĆ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 • Roślinność Polski
 • Kręgowce – biologia i ochrona

BLOK II – SPECJALNOŚĆ EKOTURYSTYKA

 • Walory turystyczne wybranych ekosystemów
 • Las jako element krajobrazu

Semestr IV
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Podstawy ekologii wód
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy hydrologii
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Techniki pracy terenowej z botaniki
 • Techniki pracy terenowej z ekologii
 • Techniki pracy terenowej z hydrobiologii
 • Biologia środowiskowa
 • Biocenologia
 • Wychowanie fizyczne

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I – SPECJALNOŚĆ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 • Wybrane zagadnienia z zoologii gleby
 • Monitoring entomologiczny
 • Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach stresów

BLOK II – SPECJALNOŚĆ EKOTURYSTYKA

 • Zagrożenia parazytologiczne na świecie
 • Ekologia w gospodarstwach agroturystycznych
 • „Na grzyby” jeden z rodzajów turystyki

Semestr V
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Genetyka
 • Biogeografia
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska
 • Zasady minimalizacji i kompensacji przyrodniczej
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I – SPECJALNOŚĆ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 • Problemy wybranych obszarów chronionych
 • Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych
 • Ochrona różnorodności biologicznej grzybów

BLOK II – SPECJALNOŚĆ EKOTURYSTYKA

 • Obszary turystyki przyrodniczej Polski
 • Ekosystemy solniskowe i ich znaczenie w turystyce
 • Znaczenie grzybów w środowisku człowieka

Semestr VI
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Bioróżnorodność i jej przemiany
 • Ekonomia a ochrona środowiska
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska
 • Zagrożenia środowiska i ich skutki
 • Odnawialne źródła energii
 • Seminarium dyplomowe

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I – SPECJALNOŚĆ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

 • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery
 • Mykologia stosowana

BLOK II – SPECJALNOŚĆ EKOTURYSTYKA

 • Historia świata zwierząt
 • Grzyby mykoryzowe w ekosystemach

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ochrony środowiska:

Ochrona środowiska