Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Biznes potrzebuje lingwistów

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i rosyjskim oraz kulturą niemiecko- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Te studia zapewnią Ci wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. niemiecki z j. rosyjskim?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu naczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru niemiecko- lub rosyjskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie 
maturalnym przedmiotu: język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punktów  z części pisemnej  egzaminu maturalnego z przedmiotu: język niemiecki..

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Fonetyka (sem. 1,2)
 • Konwersacje (sem. 1,2,3,4,6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 1,2,3,4,6)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1,2,3,4,5,6)
 • Komunikacja w biznesie (j. niemiecki) (sem. 5)
 • Korespondencja handlowa i biznesowa (j. niemiecki) (sem. 5)

 

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1,2)
 • Fonetyka (sem. 3,4)
 • Konwersacje (sem. 3,4,5,6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3,4,5,6)
 • Struktury (sem. 3,4,5,6)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego:

 • Fonologia (sem. 3)
 • Morfologia ( sem. 4)
 • Składnia  (sem. 5)

 

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:

 • Fonetyka ze słowotwórstwem (sem. 3)
 • Fleksja (sem. 4)
 • Składnia (sem.5)
 • Leksykologia (sem. 3)
 • Wstęp do językoznawstwa z terminologią w języku obcym (sem.1)
 • Tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego (sem. 4,6)
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych (sem. 6)
 • Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w języku obcym (sem.1)
 • Historia filozofii (sem.1)
 • Technologia informacyjna (sem. 2)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 3,4)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3,4,5)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3,4,5)
 • Językoznawstwo kontrastywne (niemiecki/rosyjski) (sem. 5)
 • Historia języka z elementami gramatyki (niemiecki/rosyjski) (sem. 6)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec (sem. 2,3)
 • Wybrane elementy z kultury niemieckiej (sem. 3,4,5)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej (sem. 5)
 • Wybrane elementy z kultury rosyjskiej (sem. 4,5)
 • Wykłady specjalizacyjne z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4,5)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 5,6)
 • Komunikacja społeczna (sem. 1)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)