Biznes potrzebuje lingwistów

Zreformowany program umożliwia podjęcie studiów na kierunku zarówno osobom, które nie uczyły się dotąd języka niemieckiego, jak i takim, które znają już ten język, nawet na poziomie średniozaawansowanym. Blisko 200 godzin kursu zintegrowanego, zaplanowanego na dwa semestry, umożliwi początkującym studentom opanowanie podstaw, zaawansowanym zaś - powtórzenie i utrwalenie posiadanych wiadomości.

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. niemiecki z j. rosyjskim?

Po ukończeniu studiów na kierunku lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu naczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru niemiecko- lub rosyjskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej
ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura
międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa
dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3
Uchwały.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Kurs zintegrowany (sem. 1,2)
 • Fonetyka (sem. 3,4)
 • Konwersacje (sem. 3,4,6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3,4,6)
 • Gramatyka praktyczna* (sem. 3,4,5,6)
 • Komunikacja w biznesie (sem. 5)
 • Korespondencja handlowa i biznesowa (sem. 5)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1,2)
 • Fonetyka (sem. 3,4)
 • Konwersacje (sem. 3,4,5,6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3,4,5,6)
 • Struktury (sem. 3,4,5,6)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego:

 • Fonologia (sem. 3)
 • Morfologia (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:

 • Fonetyka ze słowotwórstwem  (sem. 3)
 • Fleksja (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)
 • Leksykologia (sem. 3)
 • Wstęp do językoznawstwa z terminologią w języku obcym (sem. 1)
 • Tłumaczenie tekstów z jęz. niemieckiego (sem. 4,6)
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych** (sem. 6)
 • Historia filozofii (sem. 1)
 • Technologia informacyjna (sem. 1)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 4,5)

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3,4,5)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3,4,5)
 • Językoznawstwo kontrastywne (niemiecki/rosyjski) (sem. 5)
 • Historia języka z elementami gramatyki (niemiecki/rosyjski)** (sem. 6)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec (sem. 2,3)
 • Wybrane elementy z kultury niemieckiej (sem. 3,4,5)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej (sem. 5)
 • Wybrane elementy z kultury rosyjskiej (sem. 4,5)
 • Wykłady specjalizacyjne z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4,5)

Seminarium dyplomowe (sem. 5,6)

Moduly zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych:

 • Komunikacja społeczna (sem. 1)

Praktyki