Rozwijaj przyszłość z mechatroniką!

Studia na kierunku Mechatronika to klucz do fascynującego świata nowoczesnych technologii. Połączenie mechaniki, elektroniki, informatyki i robotyki tworzy niezwykle dynamiczną dziedzinę. Program kształcenia na kierunku mechatronika na UKW pozwala studentom zdobyć niezbędne umiejętności techniczne oraz praktykę w projektowaniu i obsłudze systemów mechatronicznych.
Oto kilka powodów, dla których warto wybrać tę ścieżkę:

 1.  Interdyscyplinarność: Mechatronika łączy w sobie różnorodne dziedziny nauki i technologii, umożliwiając absolwentom zdobycie różnorodnych umiejętności i wiedzy.
 2. Innowacje: Branża mechatroniczna dynamicznie się rozwija i oferuje wiele możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zmieniają nasz świat.
 3. Praktyka: Studia na kierunku Mechatronika często obejmują projekty grupowe, praktyki zawodowe i płatne staże oraz udział w kołach naukowych, co pozwala studentom zdobyć cenne doświadczenie praktyczne i rozwijać umiejętności pracy w zespołach.
 4. Perspektywy zawodowe: Absolwenci Mechatroniki są poszukiwani na rynku pracy przez różnorodne branże, w tym przemysł motoryzacyjny, lotniczy, robotyka, automatyka, elektronika, medycyna, a także sektor usługowy i nowe technologie.

Realizowany program na kierunku Mechatronika prowadzony jest przez praktyków oraz pasjonatów, którzy ciągle śledzą obecne trendy, kładąc nacisk na informatyzację oraz mikroprocesorowe systemy automatyzacji i diagnostyki. Kadra kierunku ciągle się doskonali uczestnicząc w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z przemysłu 4.0. oraz 5.0. Duży nacisk kładziony jest także na naukę języków obcych, aby absolwenci posługiwali się specjalistycznym językiem na poziomie B2 .

Wydział Mechatroniki dysponuje specjalistycznymi laboratoriami, umożliwiającymi praktyczne doświadczenia w dziedzinach informatyki, elektroniki, automatyki, budowy maszyn i inżynierii odwrotnej. Nasze laboratoria są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia, w tym drukarki i skanery 3D, roboty oraz aparaturę pomiarową do badań strukturalnych i diagnostycznych. Studenci mają dostęp do technologii nowej generacji, takich jak elektronika cyfrowa, programowanie PLC i sterowanie maszynami CNC.

Dzięki praktycznym zajęciom w laboratoriach druku 3D w prototypowaniu oraz konstruowania platform bezzałogowych, studenci zdobywają niezbędne umiejętności do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących innowacyjne problemy techniczne.

Od trzeciego semestru mają do wyboru różnorodne bloki zajęć takie jak:

Blok I: Inżynieria Systemów Bezzałogowych (ISB) to zestaw zajęć, które obejmują programowanie, projektowanie komputerowe CAD, sterowanie napędami i systemami bezzałogowymi, druk 3D oraz konstruowanie dronów. Studenci wybierając ten blok zdobywają niezbędne umiejętności projektowania, programowania i sterowania robotami, autonomicznymi pojazdami oraz dronami.r

Blok II: Mechatronika Przemysłowa i Podukcyjna: Wybierając ten blok zajęć, studenci są przygotowywani do projektowania i obsługi układów mechatronicznych stosowanych w różnych maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz procesach produkcyjnych. Absolwenci nabierają umiejętności potrzebnych do pracy w różnych sektorach przemysłu, obejmujących branże elektromaszynową, motoryzacyjną, AGD, lotniczą, maszyn i narzędzi do obróbki, a także placówki serwisujące i eksploatujące układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW?

Pytanie o przyszłość jest jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferują wielkie możliwości rozwoju. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających mechatroniki. Kończąc nasz kierunek możesz podjąć pracę w różnych sektorach przemysłu, takich jak elektromaszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, maszyn i narzędzi do obróbki oraz w dziale programistycznym, wykorzystując już zdobyte wykształcenie inżynierskie. Twój wybór będzie zależał od Twoich zainteresowań i celów zawodowych

Dołącz do naszej społeczności i wspólnie twórzmy przyszłość oraz nowoczesne technologie!

Studia to nie tylko nauka!

Na naszym kierunku kładziemy duży nacisk na rozwój osobisty i aktywność studencką. Nasze koła naukowe i organizacje studenckie oferują wiele możliwości do angażowania się w pasjonujące aktywności pozanaukowe. Czy jesteś fanem sportów zimowych? Dołącz do naszego kursu narciarskiego! A może preferujesz intelektualne wyzwania? Zaproponujemy Ci rozgrywkę w szachy z Dziekanem. Lubisz żeglować? Przyłącz się do grupy żeglarskiej! Bez względu na Twoje zainteresowania, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Bo na naszym kierunku studenci realizują swoje pasje, nawet podczas nauki.

Jednostka prowadząca:
Wydział Mechatroniki
ul. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  *kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"
1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I i II
Moduły zajęć podstawowych

 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Podstawy fizyki
 • Nauka o materiałach
 • Podstawy robotyki
 • Tworzywa sztuczne i kompozyty
 • Zapis konstrukcji + CAD
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Mechanika I
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przedmioty humanistyczne
 • Język obcy

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych:

 • Podstawy automatyki
 • Rachunek różniczkowy w zastosowaniach inżynierskich
 • MES i metody numeryczne
 • Mechanika II
 • Wytrzymałość materiałów
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych
 • Metody przetwarzania sygnałów

Semestr IV

 • Moduły zajęć podstawowych
 • Wstęp do teorii sterowania
 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów
 • Techniki wytwarzania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wykład monograficzny
 • Automatyzacja procesów produkcji
 • Projektowanie systemów mechatronicznych
 • Sensory, aktuatory i układy sensoryczne
 • Metody przetwarzania sygnałów

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych:

 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Mechanika płynów
 • Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wykład monograficzny
 • Napędy maszyn i urządzeń
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Sterowniki przemysłowe
 • Układy napędowe
 • Elektroniczna i mikroprocesorowa technika pomiarowa
 • Techniki pomiarowe I
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Semestr VI

Moduły zajęć podstawowych:

 • Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Sterowanie dyskretne i nieliniowe
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wykład monograficzny
 • Napędy maszyn i urządzeń
 • Mechatroniczne systemy sensoryczne
 • Układy napędowe
 • Techniki pomiarowe I
 • Programowanie w układach pomiarowych
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Semestr VII

Moduły zajęć podstawowych:

 • Maszyny CNC i CAM
 • Eksploatacja układów mechatroniki
 • Inżynieria zarządzania
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru:

 • Podstawy przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych
 • Techniki pomiarowe II
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa