Inżynier nowej generacji na miarę wyzwań cywilizacyjnych.

Nowoczesny inżynier, to nie tylko wykwalifikowany specjalista w klasycznych obszarach nauk techniczno-inzynieryjnych, ale przede wszystkim potrafiący odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne poszukiwacz i twórca nowatorskich rozwiązań. W obszarze nowych materiałów i technologii taki inzynier, kreując i kształtując ich właściwości, potrafi w rozwiązywaniu problemów w sposób świadomy stosować podejście interdyscyplinarne. 

Studiując na tym nowym kierunku zostaniesz inżynierem posiadającym wiedzę, umiejętności, a także kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania, modyfikacji oraz badania właściwości materiałów dla zastosowań medycznych. Oprócz wiedzy materiałowej zgłębisz zasadnicze zagadnienia dotyczące wymagań stawianych biomateriałom, metod ich funkcjonalizacji oraz najnowsze osiągnięcia dotyczące projektowania nośników leków. Omawiane będą także najważniejsze aspekty badań biozgodności w warunkach in vitro i in vivo, wymagania normowych, etycznych i prawnych dot. badań poprzedzających wprowazenie nowego wyboru medycznego na rynek.

Gdzie możesz znaleźć pracę po materiałach dla zastowań medycznych na UKW?

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów medycznych, w tym biokompozytów oraz w laboratoriach i instytutach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem materiałów przeznaczonych dla zastosowań medycznych i okołomedycznych, w tym w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów implantacyjnych (również jako przedstawiciele handlowi firm produkujących materiały dla medycyny).

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
 2. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.\
 3. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię, biologię lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"
1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
• 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
• 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” POBIERZ 
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) POBIERZ

I rok I semestr

 • Matematyka
 • Fizyka techniczna
 • Chemia ogólna
 • Nauka o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Grafika inżynierska
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Język obcy

I rok II semestr

 • Matematyka
 • Nauka o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Chemia organiczna
 • Materiały roślinne stosowane do wytwarzania kompozytów
 • Mechanika techniczna
 • Wytwarzanie materiałów inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Język obcy

II rok III semestr

 • Wytwarzanie materiałów inżynierskich (metale, polimery, ceramika)
 • Wytrzymałość materiałów
 • Technologia przetwórstwa surowców i materiałów roślinnych
 • Technologia syntezy związków i materiałów dla medycyny
 • Podstawy inżynierii biomedycznej
 • Mikrobiologia materiałów medycznych
 • Podstawy teorii kompozytów i biokompozytów
 • Historia postępu naukowo-technicznego
 • Społeczne aspekty biznesu i aktywności gospodarczej
 • Język obcy

II rok IV semestr

 • Podstawy teorii kompozytów i biokompozytów
 • Wprowadzenie do biomateriałów
 • Projektowanie i konstruowanie inżynierskie
 • Normy i normalizacja
 • Metodyka badań biokompozytów i biomateriałów
 • Palność i metody badania palności materiałów
 • Spoiwa do wytwarzania biokompozytów
 • Sterylizacja materiałów medycznych
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Prawne i etyczne problemy inżynierii
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

III rok V semestr

 • Recykling biokompozytów
 • Wychowanie fizyczne
 • Projekt

Przedmioty do wyboru

 • Technologie wytwarzania materiałów poliuretanowych do zastosowań medycznych / Materiały poliuretanowe do zastosowań medycznych
 • Technologia nowoczesnych nośników substancji czynnych biologicznie / Nowoczesne nośniki substancji czynnych biologicznie
 • Współczesne metody wytwarzania biokompozytów i biomateriałów / Zaawansowane metody badania biokompozytów i biomateriałów
 • Metody modyfikacji powierzchni biokompozytów i biomateriałów / Badanie powierzchni biokompozytów i biomateriałów

III rok VI semestr

 • Biokinetyka
 • Badania biozgodności biomateriałów
 • Zarządzanie projektami
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty do wyboru

 • Inżynieria bioprocesów okołoimplantowych i funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów / Inżynieria bioprocesów okołoimplantowych z charakterystyką funkcjonalności biomateriałów
 • Technologie wytwarzania kompozytów lignocelulozowych / Metody badań kompozytów lignocelulozowych
 • Technologia materiałów biodegradowalnych / Materiały biodegradowalne w technologii wyrobów medycznych
 • Projekt specjalnościowy / Laboratorium specjalnościowe

IV rok VII semestr

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru

 • Wytwarzanie materiałów biodegradowalnych / Struktura i modyfikacja materiałów biodegradowalnych
 • Technologie druku 3D dla zastosowań w medycynie / Perspektywy i kierunki rozwoju materiałów dla zastosowań medycznych
 • Zastosowanie nowoczesnych biomateriałów w technologii wyrobów medycznych / Nowoczesne biomateriały w technologii wyrobów medycznych
 • Wytwarzanie nanobiokompozytów i bionanomateriałów / Nanokompozyty i bionanomateriały