Matematyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca.
(H. Steinhaus)

Studia I stopnia na kierunku matematyka zapewniają wszechstronną wiedzę matematyczną, umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i zdolność analizy złożonych problemów. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po matematyce na UKW?

Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci wiele możliwości!

W dobie powszechnej informatyzacji, przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na rynku poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych. Nowe zaostrzone regulacje unijne w zakresie ochrony danych jeszcze bardziej zwiększą popyt na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji.

Jeśli twoją pasją jest dzielenie się swoją wiedzą z innymi, to będziesz mógł rozpocząć kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W zależności od wybranego bloku modułów zajęć do wyboru (wybór po 1 semestrze), nasi absolwenci podejmują pracę w szkolnictwie, w sektorze finansowym oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (na matematyce lub studiach pokrewnych) lub skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Blok modułów zajęć do wyboru zostaje uruchomiony po uzyskaniu wymaganej liczby studentów.

Warto studiować matematykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Matematyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel./fax 52 321 61 66 wew. 27
e-mail: imath@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku   Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze "starą maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2021/2022

Semestr I

 • Wstęp do matematyki
 • Elementarna teoria liczb
 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr II

 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Kurs języków programowania
 • Język obcy

Blok I

 • Wstęp do ekonomii matematycznej
 • Podstawowe techniki kryptologiczne

Blok II

 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Podstawy dydaktyki

Semestr III

 • Analiza matematyczna II
 •  Algebra z teorią liczb
 • Język obcy
 • Filozofia matematyki

Blok I

 • Matematyka finansowa
 • Algorytmiczna teoria liczb

Blok II

 • Pedagogika szkoły podstawowej
 • Psychologia szkoły podstawowej
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna szkoły podstawowej
 • Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej 

Semestr IV

 • Algebra z teorią liczb
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Przedmiot społeczny

Blok I

 • Narzędzia matematyczne w inwestycjach
 • Kryptologia i ochrona danych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy prawa pracy

Blok II

 • Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej
 • Podstawy prawne w edukacji
 • Emisja głosu

Semestr V

 • Statystyka matematyczna
 • Matematyka dyskretna
 • Wstęp do topologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Wykład monograficzny I/II
 • Seminarium dyplomowe

Blok I

 • Matematyczne modele rynku
 • Protokoły kryptograficzne

Blok II

 • Edukacja włączająca na lekcjach matematyki

Semestr VI

 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Wykład monograficzny I/II
 • Seminarium dyplomowe

Blok I

 • Matematyka ubezpieczeń
 • Wstęp do analizy numerycznej
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Blok II

 • Heurystyczne metody rozwiązywania zadań matematycznych
 • Geometria dla nauczycieli/Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego (do wyboru)
 • Technologia informacyjna w edukacji

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom matematyki:

Matematyka