Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca.
(H. Steinhaus)

Gdzie możesz znaleźć pracę po matematyce na UKW?

W dobie powszechnej informatyzacji, przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na rynku poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych. Nowe zaostrzone regulacje unijne w zakresie ochrony danych jeszcze bardziej zwiększą popyt na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji. Nasi absolwenci podejmują pracę w sektorze finansowym oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Jaką ścieżkę rozwoju możesz wybrać po studiach I stopnia na kierunku matematyka?

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia - kierunek matematyka lub kierunki pokrewne. Możesz również skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Warto studiować matematykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Matematyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel./fax 52 321 61 66 wew. 27
e-mail: imath@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

1.Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
2.Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
3.Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
4.Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Student może elastycznie budować swój plan studiów poprzez realizację modułów do wyboru, które zostają uruchomiane po osiągnięciu wymaganej liczby zapisanych studentów.

Semestr I

 • Wstęp do matematyki
 • Elementarna teoria liczb
 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr II

 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Wstęp do ekonomii matematycznej
 • Podstawowe techniki kryptologiczne
 • Język obcy

Moduły do wyboru

 • Kurs języków programowania I / Kurs języków programowania II

Semestr III

 • Analiza matematyczna II
 • Algebra z teorią liczb
 • Język obcy
 • Filozofia matematyki

Moduły do wyboru

 • Badania operacyjne / Programowanie liniowe
 • Matematyka finansowa / Inwestycje finansowe

Semestr IV

 • Algebra z teorią liczb
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Kryptologia i ochrona danych
 • Język obcy
 • Przedmiot społeczny
 • Wychowanie fizyczne

Moduły do wyboru

 • Algorytmy i struktury danych / Algorytmiczna teoria grafów
 • Podstawy prawa pracy / Ochrona własności intelektualnej
 • Wstęp do teorii portfela / Matematyczne modele rynku

Semestr V

 • Matematyka dyskretna
 • Wstęp do topologii
 • Protokoły kryptograficzne
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

Moduły do wyboru

 • Wnioskowanie statystyczne / Prognozowanie statystyczne
 • Algorytmiczna teoria liczb / Algebraiczna teoria liczb
 • Wykład monograficzny I / Wykład monograficzny II

Semestr VI

 • Seminarium dyplomowe

Moduły do wyboru

 • Równania różniczkowe zwyczajne z teorią stabilności / Równania różniczkowe zwyczajne z rachunkiem operatorowym
 • Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej / Wstęp do ekonometrii
 • Wstęp do analizy numerycznej / Metody numeryczne
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych / Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 • Wykład monograficzny I / Wykład monograficzny II