Logopeda - specjalista zawsze poszukiwany 

Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy i nauczyciela logopedy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po logopedii na UKW?

Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach takich jak:

 • wszystkie rodzaje przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępne, integracyjne i specjalne),
 • żłobki,
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.),
 • zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji,
 • poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce),
 • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • prywatne gabinety logopedyczne.

Absolwent może pełnić funkcję organizatora, wykładowcy i edukatora w różnych formach kształcenia, podnoszącego kompetencje dzieci, młodzieży i ich rodziców. Jako specjalista w dziedzinie kultury żywego słowa z przygotowaniem pedagogicznym może pracować w teatrze i domu kultury.

Warto studiować logopedię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”.
Przyjęcie na studia obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Nieprzystąpienie kandydata do powyższego sprawdzianu lub negatywny wynik powyższego sprawdzianu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego .

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduł zajęć podstawowych

 • Fonetyka języka polskiego
 • Kultura żywego słowa
 • Filozofia
 • Pedagogika specjalna
 • Rozwój mowy dziecka
 • Wstęp do nauki o języku
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką
 • Emisja głosu
 • Język obcy

Semestr II

Moduł zajęć podstawowych

 • Fonetyka języka polskiego
 • Autokorekta mowy
 • Budowa, fizjologia i zaburzenia narządów mowy
 • Ortodoncja
 • Podstawy genetyki i psychiatrii
 • Podstawy neonatologiczne w logopedii
 • Podstawy neurologii
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Metodyczno-dydaktyczna pracownia logopedyczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika społeczna
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w logopedii
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

Semestr III

Moduł zajęć podstawowych

 • Wprowadzenie do metodologii badań
 • Patofonetyka
 • Zaburzenia mowy
 • Logorytmika
 • Diagnostyka logopedyczna z metodyką
 • Teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania
 • Podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa
 • Praktyka pedagogiczna

Semestr IV

Moduł zajęć podstawowych

 • Czytanie i pisanie w komunikacji językowej
 • Psycholingwistyka
 • Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji z metodyką
 • Terapia logopedyczna zaburzeń mowy z metodyką
 • Terapia logopedyczna osób z zespołem wad wrodzonych
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika wczesnej edukacji
 • Psychologia kliniczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Praktyka pedagogiczna

Semestr V

Moduł zajęć podstawowych

 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Diagnoza i terapia niepłynności mowy
 • Językoznawcze i kulturowe aspekty bilingwizmu
 • Oligofrenopedagogika
 • Socjolingwistyka
 • Współpraca z rodzicami trening umiejętności wychowawczych
 • Zaburzenia poznawcze i obraz psychologiczny pacjenta neurologicznego
 • Metodyka pracy logopedy
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka pedagogiczna

Moduły zajęć do wyboru

 • Afazjologia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

Semestr VI

Moduł zajęć podstawowych

 • Semantyka i pragmatyka wypowiedzi dziecięcych
 • Warsztaty dramowe
 • Biblioterapia z metodyką
 • Terapia logopedyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i pierwsza pomoc
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru

 • Dyzartria
 • Onkologopedia
 • Podstawy fizjoterapii w logopedii i masaż niemowlęcia
 • Wczesna diagnostyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju mowy