Film, teatr, moda - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy w zakresie kulturoznawstwa zapewnia modułowy program studiów, który zawiera przedmioty do wyboru, zebrane w dwóch zestawach tematycznych.

Moduł: Film i teatr

Propozycja dla wszystkich zainteresowanych sztuką audiowizualną. Pozwala przyszłym kulturoznawcom na poznanie najważniejszych kontekstów historycznych, społecznych i branżowych współczesnego filmu i teatru, a także wykorzystanie tej wiedzy w pracach krytycznych (dziennikarstwo), środowiskowych (instytucje kultury na poziomie regionalnym i krajowym) i dydaktycznych (szkolnictwo ponadpodstawowe).
Oprócz zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, program modułu daje możliwość łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad sztukami audiowizualnymi.
Przedmioty w programie modułu: historia filmu, film współczesny, teoria i estetyka filmu i nowych mediów, film i kultura, krytyka filmowa i teatralna, spektakle medialne, historia teatru, teatr współczesny, antropologia teatru i widowisk, warsztaty filmowe, warsztaty telewizyjne, warsztaty ekspresji aktorskiej. 

Moduł: Moda w kulturze

Moduł przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się modą w obrębie kultury (również popularnej) i obejmuje zagadnienia dotyczące powiązań mody ze sztuką, krytyki artystycznej, multimedialności, reklamy i marketingu. Udostępnia narzędzia służące poznaniu mechanizmów społecznej selekcji, ogólnej (dez)aprobaty czy zbiorowego upodobania i gustu. Studenci i studentki zdobywają jednocześnie wiedzę z zakresu historii tego zjawiska, związków z antropologią i tendencjami estetycznymi na przestrzeni czasu.
Absolwenci i absolwentki otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w sektorze publicznym i niepublicznym, w mediach tradycyjnych i elektronicznych (redakcje prasowe, portale internetowe), w przedsiębiorstwach (działy PR i marketingu), usługach (sieci handlowe) oraz instytucjach kulturalnych, wymagających specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania różnych mediów oraz zdolności twórczych. Moduł ten może być również punktem wyjścia do pracy krytyka artystycznego.
Przedmioty w programie modułu: wprowadzenie do kultury popularnej, antropologia ciała, historia mody i ubioru, semiotyka stroju, estetyka kiczu i kampu w modzie, poetyka tekstu o modzie, moda w literaturze, marketing w modzie – warsztaty, krytyka artystyczna, moda w reklamie – warsztaty, moda a multimedialność.

Powody, dla których warto studiować kulturoznawstwo na UKW:

 1. Po studiach znajdziesz pracę. Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa są poszukiwani przez pracodawców różnych branż.
 2. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania tekstów kultury oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 3. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 4. Zajęcia odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 5. Wykłady cenionych specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są o zajęcia praktyczne (warsztaty), które prowadzą praktycy związani zawodowo ze środowiskiem twórców.
 6. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych.
  Chorwacja (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu);
  Czechy (University of West Bohemia).
  Hiszpania/Teneryfa (Universidad de La Laguna);
  Turcja (Kadir Has University/Kadir Has Üniversitesi);
 7. Bydgoszcz to miasto ludzi młodych z wyobraźnią, które się zmienia, rozwija i oferuje wiele możliwości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW?

Absolwentów i absolwentki kulturoznawstwa można spotkać wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji tekstów kultury oraz wiedza humanistyczna. Są to uniwersalne kompetencje, potrzebne na współczesnym rynku pracy. Z ich profesjonalizmu korzystają też różne grupy odbiorców kultury, zarówno odbiorca kultury popularnej, jak i świadomy odbiorca kultury (wprawiony czytelnik, widz, słuchacz) oraz naukowiec.

 

Ponadto absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa pracują w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury (muzea, kina, galerie, miejskie centra kultury), urzędach, placówkach edukacyjnych, redakcjach gazet i czasopism, wydawnictwach, stowarzyszeniach lub przedsiębiorstwach. Do nich kierowane są ponadto oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków artystycznych (np. filmowych i literackich), ale także pracowników promocji. Zatem jeśli rozwija się kultura, rozwija się związany z nią marketing, wobec czego ta branża poszukuje i zatrudnia dobrze przygotowanych kulturoznawców.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Kolegium I

Biuro Obsługi Studentów Kolegium I

Wydział Nauk o Kulturze:

Katedra Komparatystyki Kulturowej 

Katedra Kultury Współczesnej

Katedra Badania Gier i Kultury Cyfrowej

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej
  ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 1. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 2. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • dzieje kultury
 • językoznawstwo kulturowe
 • historia filozofii
 • semiotyka kultury
 • wprowadzenie do nauki o teatrze
 • teoria kultury
 • retoryka i teoria dyskusji
 • wprowadzenie do wiedzy o filmie
 • technologia informacyjna
 • język obcy

Semestr II

 • antropologia kultury
 • dzieje kultury
 • kultura języka polskiego
 • teoria i interpretacja literatury
 • warsztat badawczy kulturoznawcy
 • dziedzictwo i tradycja
 • cyfrowe obszary kultury
 • marketing i reklama w kulturze
 • język obcy

Semestr III

 • wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
 • dzieje sztuki
 • filozofia kultury
 • współczesna kultura literacka
 • kultura i media
 • marketing i reklama w kulturze
 • język obcy
 • wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru: film i teatr

 • teoria i estetyka filmu i nowych mediów
 • spektakle medialne
 • antropologia teatru i widowisk

Moduł zajęć do wyboru: moda w kulturze

 • wprowadzenie do kultury popularnej
 • antropologia ciała
 • historia mody i ubioru

Semestr IV

 • kultura i społeczeństwo
 • estetyka artystyczna
 • polszczyzna regionalna
 • projektowanie w kulturze
 • religioznawstwo
 • język obcy
 • wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru: film i teatr

 • historia filmu
 • film i kultura
 • warsztaty filmowe

Moduł zajęć do wyboru: moda w kulturze

 • historia mody i ubioru
 • semiotyka stroju
 • estetyka kiczu i kampu w modzie

Semestr V

 • komunikacja międzykulturowa
 • metodologia współczesnej humanistyki
 • onomastyka polska
 • seminarium dyplomowe
 • zarządzanie instytucjami kultury
 • prawo autorskie

Moduł zajęć do wyboru: film i teatr

 • film współczesny
 • historia teatru
 • warsztaty telewizyjne

Moduł zajęć do wyboru: moda w kulturze

 • poetyka tekstu o modzie
 • moda w literaturze
 • marketing w modzie - warsztaty

Semestr VI

 • folklorystyka
 • analiza i interpretacja przekazów kulturowych
 • kultura totalitarna i jej korzenie
 • techniki pracy metodą dramową
 • seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru: film i teatr 

 • krytyka filmowa i teatralna
 • teatr współczesny
 • warsztaty ekspresji aktorskiej

Moduł zajęć do wyboru: moda w kulturze

 • krytyka artystyczna
 • moda w reklamie - warsztaty 
 • moda a multimedialność