Kulturoznawstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Film, teatr, moda - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie humanistyczne z naciskiem na umiejętności związane z argumentowaniem, analizowaniem zjawisk kulturowych, poprawnym i uporządkowanym formułowaniem opinii oraz samodzielnym uczeniem się. Ponadto absolwenci i absolwentki potrafią badać zjawiska i teksty kultury w oparciu o wybrane teorie z zakresu nauk humanistycznych i przedstawiać rezultaty w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Zakres studiów kulturoznawczych sprawia ponadto, że stanowią one dobrą podstawę dla dalszego kształcenia. Możesz kontynuować naukę i studiować kulturoznawstwo na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub wybrać pokrewny kierunek.
Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy w zakresie kulturoznawstwa zapewnia modułowy program studiów, który zawiera przedmioty do wyboru, zebrane w dwóch zestawach tematycznych.

Moduł: Film i teatr

Propozycja dla wszystkich zainteresowanych sztuką audiowizualną. Pozwala przyszłym kulturoznawcom na poznanie najważniejszych kontekstów historycznych, społecznych i branżowych współczesnego filmu i teatru, a także wykorzystanie tej wiedzy w pracach krytycznych (dziennikarstwo), środowiskowych (instytucje kultury na poziomie regionalnym i krajowym) i dydaktycznych (szkolnictwo ponadpodstawowe).
Oprócz zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, program modułu daje możliwość łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad sztukami audiowizualnymi.
Przedmioty w programie modułu: historia filmu, film współczesny, teoria i estetyka filmu i nowych mediów, film i kultura, krytyka filmowa i teatralna, spektakle medialne, historia teatru, teatr współczesny, antropologia teatru i widowisk, warsztaty filmowe, warsztaty telewizyjne, warsztaty ekspresji aktorskiej.

Moduł: Moda w kulturze

Moduł przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się modą w obrębie kultury (również popularnej) i obejmuje zagadnienia dotyczące powiązań mody ze sztuką, krytyki artystycznej, multimedialności, reklamy i marketingu. Udostępnia narzędzia służące poznaniu mechanizmów społecznej selekcji, ogólnej (dez)aprobaty czy zbiorowego upodobania i gustu. Studenci i studentki zdobywają jednocześnie wiedzę z zakresu historii tego zjawiska, związków z antropologią i tendencjami estetycznymi na przestrzeni czasu.
Absolwenci i absolwentki otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w sektorze publicznym i niepublicznym, w mediach tradycyjnych i elektronicznych (redakcje prasowe, portale internetowe), w przedsiębiorstwach (działy PR i marketingu), usługach (sieci handlowe) oraz instytucjach kulturalnych, wymagających specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania różnych mediów oraz zdolności twórczych. Moduł ten może być również punktem wyjścia do pracy krytyka artystycznego.
Przedmioty w programie modułu: wprowadzenie do kultury popularnej, antropologia ciała, historia mody i ubioru, semiotyka stroju, estetyka kiczu i kampu w modzie, poetyka tekstu w modzie, moda w literaturze, marketing w modzie – warsztaty, krytyka artystyczna, moda w reklamie – warsztaty, moda a multimedialność.

Powody, dla których warto studiować kulturoznawstwo na UKW:

 1. Po studiach znajdziesz pracę. Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa są poszukiwani przez pracodawców różnych branż.
 2. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania tekstów kultury oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 3. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 4. Zajęcia odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 5. Wykłady cenionych specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są o zajęcia praktyczne (warsztaty), które prowadzą praktycy związani zawodowo ze środowiskiem twórców.
 6. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych.
  Chorwacja (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu);
  Czechy (University of West Bohemia).
  Hiszpania/Teneryfa (Universidad de La Laguna);
  Turcja (Kadir Has University/Kadir Has Üniversitesi);
 7. Bydgoszcz to miasto ludzi młodych z wyobraźnią, które się zmienia, rozwija i oferuje wiele możliwości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW?

Absolwentów i absolwentki kulturoznawstwa można spotkać wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji tekstów kultury oraz wiedza humanistyczna. Są to uniwersalne kompetencje, potrzebne na współczesnym rynku pracy. Z ich profesjonalizmu korzystają też różne grupy odbiorców kultury, zarówno odbiorca kultury popularnej, jak i świadomy odbiorca kultury (wprawiony czytelnik, widz, słuchacz) oraz naukowiec.

Ponadto absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa pracują w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury (muzea, kina, galerie, miejskie centra kultury), urzędach, placówkach edukacyjnych, redakcjach gazet i czasopism, wydawnictwach, stowarzyszeniach lub przedsiębiorstwach. Do nich kierowane są ponadto oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków artystycznych (np. filmowych i literackich), ale także pracowników promocji. Zatem jeśli rozwija się kultura, rozwija się związany z nią marketing, wobec czego ta branża poszukuje i zatrudnia dobrze przygotowanych kulturoznawców.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2021/2022

Semestr I

 • dzieje kultury
 • językoznawstwo kulturowe
 • historia filozofii
 • semiotyka kultury
 • wprowadzenie do nauki o teatrze
 • teoria kultury
 • retoryka i teoria dyskusji
 • wprowadzenie do wiedzy o filmie
 • technologia informacyjna
 • język obcy

Semestr II

 • antropologia kultury
 • dzieje kultury
 • kultura języka polskiego
 • teoria i interpretacja literatury
 • warsztat badawczy kulturoznawcy
 • dziedzictwo i tradycja
 • cyfrowe obszary kultury
 • marketing i reklama w kulturze
 • język obcy

Semestr III

 • wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
 • dzieje sztuki
 • filozofia kultury
 • współczesna kultura literacka
 • kultura i media
 • marketing i reklama w kulturze
 • język obcy
 • wychowanie fizyczne

Moduły do wyboru:

Film i teatr Moda w kulturze

teoria i estetyka filmu i nowych mediów
spektakle medialne
antropologia teatru i widowisk

wprowadzenie do kultury popularnej
antropologia ciała
historia mody i ubioru

Semestr IV

 • kultura i społeczeństwo
 • estetyka artystyczna
 • polszczyzna regionalna
 • projektowanie w kulturze
 • religioznawstwo
 • język obcy
 • wychowanie fizyczne

Moduły do wyboru:

Film i teatr Moda w kulturze

historia filmu
film i kultura
warsztaty filmowe

historia mody i ubioru
semiotyka stroju
estetyka kiczu i kampu w modzie

Semestr V

 • komunikacja międzykulturowa
 • metodologia współczesnej humanistyki
 • onomastyka polska
 • seminarium dyplomowe
 • zarządzanie instytucjami kultury
 • prawo autorskie
Film i teatr Moda w kulturze

film współczesny
historia teatru
warsztaty telewizyjne

poetyka tekstu w modzie
moda w literaturze
marketing w modzie – warsztaty

Semestr VI

 • folklorystyka
 • analiza i interpretacja przekazów kulturowych
 • kultura totalitarna i jej korzenie
 • techniki pracy metodą dramową
 • seminarium dyplomowe
Film i teatr Moda w kulturze

krytyka filmowa i teatralna
teatr współczesny
warsztaty ekspresji aktorskiej

krytyka artystyczna
moda w reklamie – warsztaty
moda a multimedialność

Studiuj za granicą!

Kraje, do których studentki i studenci kulturoznawstwa UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+:

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Kulturoznawstwo