O kierunku

Kierunek ruszył po raz pierwszy na UKW od roku akademickiego 2019/2020 wychodząc tym samym naprzeciw wyjątkowemu nim zainteresowaniu studentów w skali całego kraju.

Kierunek cechuje szczególnie przemyślany, skonsultowany z praktykami, a tym samym wyjątkowo atrakcyjny zestaw przedmiotów odkrywających przed studentami wiele ważnych i interesujących obszarów wiedzy, dla których poznania potrzeba jednak prawdziwego nimi zainteresowania! Jest to więc kierunek dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata i tego, co niestety w nim złe, bo taka jest przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne, które zrozumiesz i dasz radę zmierzyć się z nim, kończąc kryminologię.

Jest to kierunek praktyczny, w którego programie przewidziane są praktyki zawodowe, których fundamentalnym celem jest wzbogacenie studentów wyposażonych w wiedzę teoretyczną w umiejętności i kompetencje praktyczne związane z kierunkiem studiów, niezbędne w dalszym ich życiu zawodowym. Docelowym miejscem praktyk dla studentów na kierunku Kryminologia są instytucje ochrony prawa, w szczególności Policja, Sądy, Prokuratury, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Straż miejska, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, oraz inne liczne inspekcje i straże, ale także prywatny sektor ochrony osób i mienia oraz firmy detektywistyczne, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Katalog ten jest niezwykle szeroki i otwarty. Student w trakcie praktyki zawodowej poznaje strukturę oraz specyfikę funkcjonowania instytucji, oraz w możliwym do zrealizowania zakresie wykonuje specyficzne dla niej zadania praktyczne, tym samym doświadczając jej udziału w obszarze kryminologii. Przede wszystkim aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu jednostki przyjmującej na praktykę oraz kreatywnie rozwiązuje problemy prawne, społeczne oraz organizacyjne pojawiające się w toku jej działalności, ucząc się:

 • identyfikować problemy, zjawiska i procesy wpływające na przestępczość i inne zjawiska patologiczne oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiązywaniu problemów ich dotyczących w szczególności ich zapobieganiu i zwalczaniu,
 • nawiązywać relacje interpersonalne oraz komunikować się z innym osobami,
 • planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,
 • odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych,
 • dbać o dorobek i tradycje zawodu wykonywanego w ramach instytucji.

Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do osiągnięcia założonych efektów uczenia się. W tym przede wszystkim sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów oraz pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość.

Student zobowiązany jest do realizacji praktyki semestrach 2-6 w wymiarze 6 miesięcy w cyklach miesięcznych. To połączenie studiów z praktykami w instytucjach publicznych, czyni Studenta na kierunku kryminologia  zdecydowanie bardziej atrakcyjnym na aktualnym rynku pracy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kryminologii na UKW?

Kończąc studia na kierunku kryminologia, będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony prawa, w szczególności Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, strażach miejskich, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, innych licznych inspekcjach i strażach, ale także w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia oraz firmach detektywistycznych, jak również w jednostkach zarządzania kryzysowego. Będziesz mógł także starać się o zatrudnienie w służbach specjalnych, w tym w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Aktywność studentów Kryminologii:

Studenci kryminologii aktywnie uczestniczą w pogłębianiu swojej wiedzy, m.in. tworząc Koło Naukowe Kryminologii i Koło Naukowe Prawa Karnego. W nim rozwijają swoje pasje i zainteresowania, prowadząc badania naukowe czy organizując spotkania z praktykami. Studenci przygotowują również konferencje studencko-doktoranckie poświęcone aktualnym zagadnieniom z zakresu nauk penalnych. 

Dotychczas mieli okazję spotkać się między innymi z oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, specjalistką z zakresu badań wariograficznych z Instytutu Badań Wariograficznych, a także przeprowadzić badania na temat świadomości prawa wykroczeń oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bydgoszczy. Studenci mogą także podpatrywać pracę praktyków na zewnątrz, m.in. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie, Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie czy na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Tak wiele udało się zrobić już w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Kryminologia. Dzięki pasji i zaangażowaniu młodych adeptów nauki kryminologii realizowane będą nowe projekty, w które mamy nadzieję, zaangażujesz się i TY! Czekamy więc na Ciebie, przygotowując przestrzeń dla spełnienia Twoich naukowych marzeń.

Warto studiować kryminologię na UKW!                                        

Jednostka prowadząca:
Wydziału Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 1. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 2. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Kryminologia jako nauka
 • Przestępczość i jej struktura
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo karne
 • Podstawy socjologii
 • Patologie społeczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja i zarządzanie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Ochrona własności intelektualnej/ Intellectual property protection
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr II

 • Teorie kryminologiczne
 • Postępowanie karne
 • Prawo wykroczeń
 • Instytucje ochrony prawa
 • Historia przestępczości (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Podstawy psychologii
 • Prawa człowieka/ Human rights
 • Terroryzm i konflikty zbrojne
 • Mediacje i negocjacje
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Praktyki

Semestr III

 • Wiktymologia
 • Przestępczość zorganizowana
 • Psychopatologie
 • Prawo karne skarbowe
 • Międzynarodowe i europejskie prawo karne/ International and european cryminal law
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Cyberprzestępczość
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Uzależnienia
 • Język obcy
 • Praktyki

Semestr IV

 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość narkotykowa
 • Przestępczość seksualna
 • Przemoc w rodzinie
 • Podstawy kryminalistyki
 • Psychologia zeznań
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Ochrona osób i mienia
 • Przestępczość powrotna
 • Zabójstwa
 • Podstawy prawa konstytucyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Usługi detektywistyczne (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Subkultury przestępcze
 • Przestępczość kobiet
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa finansowego

Semestr V

 • Przestępczość nieletnich
 • Prawo karne wykonawcze
 • Suicydologia
 • Bezpieczeństwo w komunikacji
 • Handel ludźmi
 • Media a przestępczość
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Przestępczość przeciwko mieniu
 • Ochrona zwierząt i odpowiedzialność za nadużycia wobec nich
 • Przestępczość przeciwko własności intelektualnej
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa pracy

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu
 • Prostytucja
 • Zbrodnie nazistowskie i komunistyczne
 • Podstawy logiki
 • Podstawy prawa gospodarczego

Semestr VI

 • Zapobieganie przestępczości
 • Podstawy resocjalizacji
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Dostęp do informacji i ich ochrona
 • Środki przymusu bezpośredniego i broń palna
 • Seminarium
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Przestępczość przeciwko dobrom kultury
 • Biometria
 • Korupcja
 • Przestępczość w filmie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Archeologia kryminalistyczna

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Przestępczość przeciwko dokumentom
 • Badania wariograficzne
 • Przestępczość cudzoziemców
 • Przestępczość w literaturze
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Studenci wybierają moduł A lub B.

Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Praktyki realizowane są w wymiarze:

- 720 godzin na studiach stacjonarnych,

- 540 godzin na studiach niestacjonarnych.