Kryminologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł/semestr.
Studia licencjackie trwają 3 lata

O kierunku

Kierunek ruszył po raz pierwszy na UKW od roku akademickiego 2019/2020 wychodząc tym samym naprzeciw wyjątkowemu nim zainteresowaniu studentów w skali całego kraju.

Kryminologia to interdyscyplinarna wiedza o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, a jej studiowanie jest po prostu ciekawe i dające szerokie perspektywy zawodowe! Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

Kierunek cechuje szczególnie przemyślany, skonsultowany z praktykami, a tym samym wyjątkowo atrakcyjny zestaw przedmiotów odkrywających przed studentami wiele ważnych i interesujących obszarów wiedzy, dla których poznania potrzeba jednak prawdziwego nimi zainteresowania! Jest to więc kierunek dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata i tego, co niestety w nim złe, bo taka jest przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne, które zrozumiesz i dasz radę zmierzyć się z nim kończąc kryminologię.

Jest to kierunek praktyczny, w programie którego przewidziane są praktyki zawodowe, których fundamentalnym celem jest wzbogacenie studentów wyposażonych w wiedzę teoretyczną w umiejętności i kompetencje praktyczne związane z kierunkiem studiów, niezbędne w dalszym ich życiu zawodowym. Docelowym miejscem praktyk dla studentów na kierunku Kryminologia są instytucje ochrony prawa, w szczególności Policja, Sądy, Prokuratury, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Straż miejska, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, oraz inne liczne inspekcje i straże, ale także prywatny sektor ochrony osób i mienia oraz firmy detektywistyczne, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Katalog ten jest niezwykle szeroki i otwarty. Student w trakcie praktyki zawodowej poznaje strukturę oraz specyfikę funkcjonowania instytucji oraz w możliwym do zrealizowania zakresie wykonuje specyficzne dla niej zadania praktyczne, tym samym doświadczając jej udziału w obszarze kryminologii. Przede wszystkim aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu jednostki przyjmującej na praktykę oraz kreatywnie rozwiązuje problemy prawne, społeczne oraz organizacyjne pojawiające się w toku jej działalności, ucząc się:

 • identyfikować problemy, zjawiska i procesy wpływające na przestępczość i inne zjawiska patologiczne oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiązywaniu problemów ich dotyczących w szczególności ich zapobieganiu i zwalczaniu,
 • nawiązywać relacje interpersonalne oraz komunikować się z innym osobami,
 • planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,
 • odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych,
 • dbać o dorobek i tradycje zawodu wykonywanego w ramach instytucji.

Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do osiągnięcia założonych efektów uczenia się. W tym przede wszystkim sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów oraz pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość.

Student zobowiązany jest do realizacji praktyki semestrach 2-6 w wymiarze 6 miesięcy w cyklach miesięcznych. To połączenie studiów z praktykami w instytucjach publicznych, czyni Studenta na kierunku kryminologia  zdecydowanie bardziej atrakcyjnym na aktualnym rynku pracy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kryminologii na UKW?

Kończąc studia na kierunku kryminologia będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony prawa, w szczególności Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, strażach miejskich, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, innych licznych inspekcjach i strażach, ale także w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia oraz firmach detektywistycznych, jak również w jednostkach zarządzania kryzysowego. Będziesz mógł także starać się o zatrudnienie w służbach specjalnych, w tym w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Aktywność studentów Kryminologii:

Studenci kryminologii aktywnie uczestniczą w pogłębianiu swojej wiedzy m.in. tworząc Koło Naukowe Kryminologii i Koło Naukowe Prawa Karnego. W nim rozwijają swoje pasje i zainteresowania prowadząc badania naukowe czy organizując spotkania z praktykami. Studenci przygotowują również konferencje studencko-doktoranckie poświęcone aktualnym zagadnieniom z zakresu nauk penalnych. 

Dotychczas mieli okazję spotkać się między innymi z oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, specjalistką z zakresu badań wariograficznych z Instytutu Badań Wariograficznych, a także przeprowadzić badania na temat świadomości prawa wykroczeń oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bydgoszczy. Studenci mogą także podpatrywać pracę praktyków na zewnątrz, m.in. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie, Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie czy na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Tak wiele udało się zrobić już w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Kryminologia. Dzięki pasji i zaangażowaniu młodych adeptów nauki kryminologii realizowane będą nowe projekty, w które mamy nadzieję zaangażujesz się i TY! Czekamy więc na Ciebie przygotowując przestrzeń dla spełnienia Twoich naukowych marzeń.

Warto studiować kryminologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Zobacz prezentację multimedialną Instytutu Prawa i Ekonomii UKW

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 13/2018/2029 z dnia 18 grudnia 2018 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Kryminologia jako nauka
 • Przestępczość i jej struktura
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo karne
 • Podstawy socjologii
 • Patologie społeczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja i zarządzanie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr II

 • Teorie kryminologiczne
 • Postępowanie karne
 • Prawo wykroczeń
 • Instytucje ochrony prawa
 • Historia przestępczości (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Podstawy psychologii
 • Prawa człowieka
 • Terroryzm i konflikty zbrojne
 • Mediacje i negocjacje
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr III

 • Wiktymologia
 • Przestępczość zorganizowana
 • Psychopatologie
 • Prawo karne skarbowe
 • Międzynarodowe i europejskie prawo karne
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Cyberprzestępczość
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Uzależnienia
 • Język obcy

Semestr IV

 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość narkotykowa
 • Przestępczość seksualna
 • Przemoc w rodzinie
 • Podstawy kryminalistyki
 • Psychologia zeznań
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Ochrona osób i mienia
 • Przestępczość powrotna (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Przestępczość kobiet
 • Podstawy prawa konstytucyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Usługi detektywistyczne
 • Subkultury przestępcze (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Zabójstwa
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa finansowego

Semestr V

 • Przestępczość nieletnich
 • Prawo karne wykonawcze
 • Suicydologia
 • Bezpieczeństwo w komunikacji
 • Handel ludźmi
 • Media a przestępczość
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Przestępczość przeciwko mieniu
 • Ochrona zwierząt i odpowiedzialność za nadużycia wobec nich
 • Przestępczość przeciwko własności intelektualnej
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa pracy

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu
 • Prostytucja
 • Zbrodnie nazistowskie i komunistyczne
 • Podstawy logiki
 • Podstawy prawa gospodarczego

Semestr VI

 • Zapobieganie przestępczości
 • Podstawy resocjalizacji
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Dostęp do informacji i ich ochrona
 • Środki przymusu bezpośredniego i broń palna
 • Seminarium

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Przestępczość przeciwko dobrom kultury
 • Biometria
 • Korupcja
 • Przestępczość w filmie
 • Podstawy prawa rodzinnego

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Przestępczość przeciwko dokumentom
 • Badania wariograficzne
 • Przestępczość cudzoziemców
 • Przestępczość w literaturze
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Kryminologia