Zostań inżynierem od nowych technologii

W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty.

Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów. Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej (m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa dla wybitnych młodych naukowców, stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagrody Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) oraz uzyskane granty badawcze. Zajęcia programowe realizowane są w laboratoriach Katedry Inżynierii Materiałowej wyposażonych w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę badawczą. Są to:

 • Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych,
 • Laboratorium Inżynierii Polimerów,
 • Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów,
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni.

Dowodem na to, że inżynieria materiałowa może zafascynować, jest działalność Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. Jego członkowie mogą rozwijać swoją wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej i uczestniczyć w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry, a później prezentować swoje osiągnięcia np. na konferencjach.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii materiałowej na UKW?

Wiedza inżynierów materiałowych jest niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od rodzaju jej produkcji. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej. Zdobędzie wiedzę, która umożliwi mu pracę w zakresie:

 • projektowania materiałowego i technologicznego w przemyśle oraz w jednostkach badawczych,
 • obsługi specjalistycznej aparatury oraz oprogramowania komputerowego do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich,
 • dystrybucji i handlu materiałami mających szerokie zastosowania w wielu dziedzinach naszego życia.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w bardzo wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym w takich jak PESA, Grafform, Apator, Metron, Towimor, Philips, International Paper, Sharp lub Nitrochem.

Studia inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stwarzają również możliwości dalszego kształcenia. Można po ich ukończeniu kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studenci mogą też zdobyć kwalifikacje nauczycielskie po wybraniu modułu nauczycielskiego (płatnego).

Warto studiować inżynierię materiałową na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) i oceny uzyskanej z egzaminu zawodowego. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemia lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

I semestr

 • Matematyka
 • Chemia
 • Nauka o materiałach
 • Termodynamika techniczna
 • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Projekt inżynierski
 • Organizacja pracy z elementami ergonomii i BHP
 • Język obcy

II semestr

 • Fizyka
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Matematyka
 • Materiały inżynierskie
 • Elektronika
 • Inżynieria wytwarzania
 • Komputerowe bazy danych
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Historia postępu naukowo-technicznego 

III semestr

 • Matematyka
 • Materiały inżynierskie
 • Mechanika techniczna
 • Inżynieria wytwarzania
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy programowania
 • Język obcy
 • Wybrane problemy badań materiałów inżynierskich
 • Społeczne aspekty biznesu i aktywności gospodarczej

IV semestr

 • Projektowanie materiałowe i komputerowe nauka o materiałach
 • Metodyka badania materiałów
 • Wytrzymałość materiałów
 • Technologia procesów materiałowych
 • Komputerowe wspomaganie w technice
 • Recykling materiałów
 • Termodynamika techniczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Projektowanie inżynierskie
 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia techniczna
 • Podstawy obliczeń inżynierskich
 • Wychowanie fizyczne
 • Innowacyjność w gospodarce i przemyśle

Moduł A

 • Usługi i wspomaganie produkcji przemysłowej
 • Analiza rynku i lokowanie produktu
 • Zarządzanie projektami
 • Projekt przejściowy

Moduł B

 • Automatyzacja procesów materiałowych
 • Automatyzacja i nadzór procesów wytwarzania
 • Teoria sygnałów i sterowania 
 • Projekt przejściowy

VI semestr

 • Podstawy mechatroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Projekt inżynierski
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Moduł A

 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ekonomiczne i finansowe
 • Wykład monograficzny

Moduł B

 • Automatyzacja procesów materiałowych
 • Podstawy MEMS (Micro Elektro Mechanical Systems)
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Wykład monograficzny

VII semestr

 • Wybrane problemy nanotechnologii
 • Podstawy procesów produkcyjnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Moduł A

 • Badania i rozwój w przedsiębiorstwach
 • Logistyka i zarządzanie produkcją

Moduł B

 • Podstawy układów logicznych i komputerowych
 • Napędy i sterowanie płynowe i elektryczne
 • Projektowanie i symulacja układów sterowania