Celem studiów jest przygotowanie praktyków, kompetentnych w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną, którzy będą podejmować pracę w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, jako kadra zarządzająca także w biznesie.

Studia na tym kierunku dadzą Ci możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, a przede wszystkim publicznej. Umożliwią zdobycie kompetencji w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej. Ponadto przygotują Cię do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach.

Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci zyskali kompetencje, pozwalające im skutecznie inicjować zmiany oraz samodzielne i sprawnie planować i organizować działania we wszystkich wymiarach sfery publicznej, jak i w biznesie.

Studia na kierunku Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z czterech modułów do wyboru:  

 1. Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych - moduł ten ukierunkowany jest na kształcenie specjalistów w zakresie kreowania i komunikowania marki, ze szczególnym uwzględnienie marki państwa i instytucji publicznych. Podczas zajęć uzyskasz szeroką wiedzę o breandingu narodowym, zdobędziesz kompetencje w zakresie kształtowania i zarządzania wizerunkiem państwa oraz instytucji publicznych, a także współpracy w tym zakresie z mediami. Ponadto w procesie kształcenia pojawią się zagadnienia związane z marką osobistą lidera sfery publicznej czy też z wykorzystaniem eko-marketingu w budowie marki państwa.
 2. Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast – w module tym przedmioty zaprojektowano w taki sposób, aby przekazać Ci szerokie spektrum wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem miast oraz jego wizerunkiem. Mając na uwadze fakt, że to miasta są głównym motorem postępu, miejscem tworzenia wiedzy i innowacji, nabywanie wszelkich kompetencji związanych z jego sprawnym zarządzaniem stanowi dla Ciebie szansę na dobrą inwestycję we własną przyszłość zawodową. Podczas zajęć realizowanych w ramach tego modułu dowiesz się, jak funkcjonuje miasto oraz instytucje odpowiedzialne za jego rozwój, zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat marketingu terytorialnego, tworzenia strategii lokalnych, zarządzania projektami czy np. idei zrównoważonego rozwoju miast. Ponadto zdobędziesz szereg kompetencji w zakresie public relations miast.
 3. Promocja marki wsi - moduł ten wyposaży Cię w kompleksową wiedzę na temat obszarów wiejskich, w tym polityki wiejskiej UE, konkurencyjności regionów wiejskich czy polityki rolnej. Podczas zajęć inicjowane będą rozważania na temat potencjału społeczno-kulturowego wsi, identyfikacji elementów jej kultury, jak i aktywizacji społeczności wiejskich. Pojawią się zagadnienia związane z zarządzaniem i rozwojem obszarów wiejskich oraz możliwościami realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istotny będzie również zakres wiedzy dotyczący rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej, uzupełniony o aspekty polityki ekologicznej i projekty środowiskowe. Wybierając ten moduł, nabędziesz również umiejętności w zakresie stosowania narzędzi content marketing i public relations w promocji markowych produktów lokalnych.
 4. Office manager - wybierając ten moduł, zdobędziesz wiedzę na temat wszechstronnego i kompleksowego zarządzania biurem, począwszy od ergonomii pracy po office design. Uzyskasz nowe kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy administracyjnej czy dokumentacji oraz ochrony danych osobowych. Zdobędziesz konkretne umiejętności w zakresie realizacji procedur przetargowych, zamówień publicznych oraz przygotowania dokumentacji kontraktowej. Poznasz różnego rodzaju procedury i regulaminy niezbędne w pracy administracyjnej, a także proces zarządzania zakupami i dostawami. Ponadto wyposażony zostaniesz w wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania budżetem oraz monitoringu wydatków. Nabędziesz umiejętności związane z zastosowaniem procurement w organizacji, technikami prezentacji ofert, opracowaniem zapytań ofertowych, technikami promocji i sprzedaży, tworzeniem space planów, wykorzystaniem property i facility management czy zarządzaniem wydarzeniami, spotkaniami i szkoleniami.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób pragnących aktywnie wpływać na rzeczywistość, których cechuje innowacyjność w myśleniu i kreatywność w działaniu. To wybór dla kandydatek i kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kompleksowego wykształcenia, które umożliwia łatwe dostosowanie się do wymagań współczesnego rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zdobycia szeregu umiejętności oraz rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania, oraz kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań, otwiera przed Tobą rozległe możliwości podjęcia w przyszłości atrakcyjnej pracy.

 • w instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • obszarze brandingu, reklamy i public relations,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem regionalnym,
 • instytucjach kultury,
 • biurach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej,
 • we własnych firmach np. specjalizujących się w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego czy tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Warto studiować innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój 105
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Semestr I

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Innowacyjny lider
 • Procesy globalizacyjne
 • Psychologia społeczna
 • Wstęp do nauki o polityce i administracji
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikowanie instytucji publicznych
 • Podstawy ekonomii i finansów publicznych
 • Wstęp do filozofii
 • Język obcy

Semestr II

 • Przedsiębiorczość sektora publicznego
 • Społeczne uwarunkowania innowacyjności
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Polityka społeczna i wyzwania demograficzne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Public relations
 • Zarządzanie rozwojem w grupie
 • Język obcy

Semestr III

 • Polityki innowacyjności
 • E-polityka (e-learning)
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Badania ilościowe i jakościowe w praktyce
 • Organizacje pozarządowe i aktywność obywatelska
 • Samorząd terytorialny
 • Marketing i reklama
 • Polityka miejska
 • Język obcy

Semestr IV

 • Zarządzanie instytucją publiczną
 • Nowe idee polityczne
 • Socjotechnika życia publicznego
 • Seminarium licencjackie
 • Język obcy

Semestr V

 • Społeczne studia nad nauką i technologią
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego
 • Ruchy społeczne
 • Seminarium licencjackie

Semestr VI

 • Innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju (e-learning)
 • Instytucje i procedury decyzyjne w Unii Europejskiej
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych
 • Zarządzanie innowacyjnym projektem
 • Filozofia wobec dylematów współczesności
 • Seminarium licencjackie

 

MODUŁY DO WYBORU*  (realizowane od IV semestru)

Moduł I. Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych

 • Prawo autorskie a marka publiczna
 • Media relations instytucji publicznych
 • Branding narodowy
 • Place branding
 • Marka osobista liderów sfery publicznej
 • Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku państwa
 • Zarządzanie wizerunkiem państwa w sytuacji kryzysowej
 • Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych
 • Strategie budowy marki państwa - case studies
 • Eko-marketing w państwie

Moduł II. Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast

 • Inteligentne i zintegrowane zarządzanie w miastach
 • Marketing terytorialny
 • Ruchy miejskie
 • Produkt miejski i lokalny
 • Lider społeczności lokalnych
 • Zarządzanie projektami na szczeblu lokalnym
 • Strategie rozwoju lokalnego
 • City Center Manager
 • Wewnętrzny PR miast
 • Eco-cities i zrównoważony rozwój miast

Moduł III. Promocja marki wsi

 • Polityka wiejska Unii Europejskiej
 • Konkurencyjność regionów wiejskich
 • Potencjał społeczno-kulturowy wsi
 • Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Lokalne Grupy Działania i aktywność obywatelska
 • Rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza
 • Polityka ekologiczna i projekty środowiskowe na obszarach wiejskich
 • Content marketing i public relations obszarów wiejskich
 • Polityka rolna

MODUŁ IV. Office Manager

 • Techniki menażerskie w zarządzaniu instytucją publiczną

 • Warsztat office managera (z)

 • Dokumentacja i ochrona danych osobowych

 • Zamówienia, dokumentacja kontraktowa i dostawy (z)

 • Procedury administracyjne w pracy zawodowej

 • Office design

 • Podstawy ekonomii biura

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji

 • Event management (z)

 • Dostępne biuro

 

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.