Połącz pasję ze swoją karierą

W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą.
Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-8. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

Gdzie możesz znaleźć pracę po historii na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy będziesz kontynuować naukę na na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

Warto studiować historię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, historię sztuki, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Uwaga! Studia na kierunku historia dają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Semestr I

 • Wstęp do badań historycznych
 • Archeologia ziem polskich
 • Historia starożytna
 • Wybrane zagadnienia antropologii i historii kultury
 • Wprowadzenie do nauki o państwie
 • Krainy historyczne
 • Język łaciński
 • Język obcy

Blok I

 • Wykład monograficzny (1-6)

Blok II

 • Wykład monograficzny (1-6) 

Semestr II

 • (e-) Zasoby archiwalne i biblioteczne
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Język łaciński
 • Język obcy

Blok I

 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Wprowadzenie do badań regionalistycznych
 • Archeologia Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego 

Blok II

 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Europejskie dziedzictwo kulturowe
 • Migracje w Europie na przestrzeni dziejów 

Semestr III

 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Warsztat metodyczny
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Język obcy
 • Prawa człowieka

Blok I

 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Historia Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
 • Kultura materialna i dziedzictwo przemysłowe Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego

Blok II

 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Wielokulturowość i etniczność Europy
 • Kraje niemieckojęzyczne: historia – społeczeństwo – kultura

Semestr IV

 • Historia Polski XIX wieku (1795-1918)
 • Historia powszechna XIX wieku (1789-1918)
 • Objazd naukowy
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Historia Pomorza Nadwiślańskiego i Ziemi Chełmińskiej
 • Kultura i sztuka Bydgoszczy i regionu

Blok II

 • Seminarium Licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Francja: historia – społeczeństwo – kultura
 • Miasto europejskie

Semestr V

 • Historia Polski XX wieku (po 1918)
 • Historia powszechna XX wieku (po 1918)
 • Historia sztuki
 • Historia filozofii
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Dzieje Wielkopolski

Blok II

 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: historia – społeczeństwo- kultura

 

Semestr VI 

 • Przemiany w Polsce i świecie po 1989
 • Historia integracji europejskiej
 • Socjologia w badaniach historycznych

Blok I

 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Historia Bydgoszczy po 1920 roku
 • Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego
 • Muzea i miejsca pamięci w regionie

Blok II

 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny (1-6)
 • Dzieje i kultura Żydów
 • Muzea: historia i zbiory
 • Kobiety w społeczeństwie i kulturze europejskiej