Historia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków.
W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą.
Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-8. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

Gdzie możesz znaleźć pracę po historii na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy będziesz kontynuować naukę na na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

Warto studiować historię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, historię sztuki, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I semestr      

 • Propedeutyka badań historycznych
 • Vademecum nauk pomocniczych historii
 • Nauki pomocnicze historii
 • Archeologia ziem polskich
 • Źródła i problemy badań kultur prehistorycznych
 • Wykład monograficzny z prahistorii ziem polskich
 • Historia starożytnego Bliskiego Wschodu
 • Historia starożytnej Grecji
 • Historia starożytnego Rzymu
 • Źródła do dziejów antycznych
 • Krainy historyczne
 • Język obcy
 • Język łaciński

II semestr

 • Historia filozofii
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna Polski w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii średniowiecznej Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia średniowieczna powszechna w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii średniowiecznej powszechnej
 • Historia kultury
 • (e-)Zasoby archiwalne i biblioteczne
 • Język obcy
 • Język łaciński
 • Socjologia w badaniach historycznych

Specjalność nauczycielska

 • Psychologia ogólna

Specjalność ogólnohistoryczna

 •    Historia drukarstwa i książki

 

III semestr

 • Historia nowożytna Polski
 • Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii nowożytnej Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia nowożytna powszechna w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii nowożytnej powszechnej
 • Historia sztuki
 • Pracownia dyplomowa
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Język obcy

Specjalność nauczycielska

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika II etap kształcenia
 • Psychologia II etap kształcenia
 • Emisja głosu

Specjalność ogólnohistoryczna

 • Źródła ikonograficzne w warsztacie historyka
 • Geografia polityczna Europy
 • Historia dyplomacji
 • Metody badań archeologicznych

IV semestr

 • Historia Polski 1795-1918
 • Historia Polski pod zaborami w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii Polski XIX w.
 • Historia powszechna 1789-1918
 • Historia powszechna 1789-1918 w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii powszechnej XIX w.
 • Objazd naukowy
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność nauczycielska

 • Seminarium licencjackie
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu II etap kształcenia
 • Warsztat metodyczny nauczyciela historii
 • Retoryka w komunikowaniu szkolnym*

Specjalność ogólnohistoryczna

 • Seminarium licencjackie
 • Historia integracji europejskiej
 • Historia kolekcjonerstwa

V semestr

 • Historia Polski i powszechna 1918-1945
 • Historia Polski i powszechna  1918-1945 w swietle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii Polski i powszechnej 1918-1945
 • Muzea Europy: historia i zbiory
 • Filozofia historii
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność nauczycielska

 • Seminarium licencjackie
 • Dydaktyka przedmiotu II etap kształcenia
 • Warsztat metodyczny nauczyciela historii
 • Źródła w edukacji historycznej i społecznej*
 • Stosunki społeczne w Polsce X-XX w.
 • Regionalizm w edukacji historycznej i społecznej*
 • Terenowe ścieżki edukacyjne

Specjalność ogólnoakademicka

 • Seminarium licencjackie
 • Europejskie dziedzictwo kulturowe*
 • Historia państwa i prawa

VI semestr

 • Historia Polski po 1945 r.
 • Historia Polski po 1945 r. w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii Polski po 1945 r.
 • Historia powszechna po 1945 r.
 • Historia powszechna po 1945 r. w świetle źródeł
 • Wykład monograficzny z historii powszechnej po 1945 r.

Specjalność nauczycielska

 • Seminarium magisterskie

Specjalność ogólnohistoryczna

 • Seminarium magisterskie
 • Warsztaty epigraficzne
 • Krytyka i interpretacja źródeł z okresu PRL
 • Krytyka i interpretacja źródeł opisowych
 • Film w edukacji historycznej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom historii:

Historia