Germanistyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

poziom studiów studia I stopnia
forma studiów  studia stacjonarne nieodpłatne
profil kształcenia ogólnoakademicki
czas trwania  3 lata (6 semestrów)
tytuł zawodowy licencjat


Stacjonarne studia I stopnia (licencjackie):

 • dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego
 • dla kandydatów uczących się j. niemieckiego od podstaw

Do studiowania germanistyki zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Niezależnie od tego, czy wybrałaś/wybrałeś język niemiecki na maturze, czy też nigdy wcześniej się go nie uczyłaś/uczyłeś, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Dla osób uczących się j. niemieckiego od podstaw przewidziano dodatkowo 150 godzin praktycznej nauki języka niemieckiego.

Nowoczesny program studiów został tak opracowany, abyś mogła/mógł doskonale nauczyć się języka niemieckiego (na poziomie biegłości językowej C1 ESOKJ) oraz drugiego języka obcego (na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ). Posługiwanie się dwoma językami obcymi to mocne atuty w konkurowaniu na rynku pracy. Biegła znajomość języka niemieckiego oraz wiedza o specyfice kulturowej znacznie ułatwiają komunikowanie w sferze zawodowej i prywatnej. To w ramach tych studiów zdobędziesz – oprócz umiejętności językowych i kompetencji społecznych– potrzebne w pracy zawodowej, m.in. w biznesie, kompetencje interkulturowe, medialne i informacyjne.

Studiujący germanistykę mogą odbywać staże zawodowe, np. w renomowanych firmach zajmujących się tłumaczeniami.

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – studiujący germanistykę mają możliwość wyboru części zajęć oraz uczestniczenia w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Absolwentki i absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II  stopnia (magisterskich) na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wybrane przedmioty:

praktyczna nauka języka niemieckiego; drugi język obcy; fonetyka i fonologia; morfologia i składnia; lingwistyka mediów; literatura niemieckojęzyczna; kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii; moduły zajęć do wyboru: język w komunikacji specjalistycznej lub tłumaczenie tekstów

Praca po studiach:

Rynek pracy potrzebuje kompetentnych filologów ze znajomością języków obcych. Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystywania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwentki i absolwenci germanistyki są poszukiwani w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (np. PR, marketing). Znajdują zatrudnienie m.in. w renomowanych firmach z branży IT oraz świadczących usługi tłumaczeniowe i marketingowe. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w firmach konsultingowych, turystyce i handlu, instytucjach kulturalnych i medialnych, w organizacjach międzynarodowych i w dyplomacji.

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę na UKW w Bydgoszczy

 1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwentki i absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
 8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych,  m.in. w Bayreuth, Greifswaldzie, Moguncji, Münster, Ratyzbonie i Würzburgu.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
 10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

Warto studiować germanistykę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji - dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie
maturalnym przedmiotu: język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punktów  z części pisemnej  egzaminu maturalnego z przedmiotu: język niemiecki..

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.  

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Zasady rekrutacji - dla kandydatów uczących się j. niemieckiego od podstaw

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom germanistyki:

Germanistyka