Stacjonarne studia I stopnia (licencjackie):

 • dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego
 • dla kandydatów uczących się j. niemieckiego od podstaw

Do studiowania germanistyki zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Niezależnie od tego, czy wybrałaś/wybrałeś język niemiecki na maturze, czy też nigdy wcześniej się go nie uczyłaś/uczyłeś, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Dla osób uczących się j. niemieckiego od podstaw przewidziano dodatkowo 150 godzin praktycznej nauki języka niemieckiego.

Nowoczesny program studiów został tak opracowany, abyś mogła/mógł doskonale nauczyć się języka niemieckiego (na poziomie biegłości językowej C1 ESOKJ) oraz drugiego języka obcego (na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ). Posługiwanie się dwoma językami obcymi to mocne atuty w konkurowaniu na rynku pracy. Biegła znajomość języka niemieckiego oraz wiedza o specyfice kulturowej znacznie ułatwiają komunikowanie w sferze zawodowej i prywatnej. To w ramach tych studiów zdobędziesz – oprócz umiejętności językowych i kompetencji społecznych– potrzebne w pracy zawodowej, m.in. w biznesie, kompetencje interkulturowe, medialne i informacyjne.

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – studiujący germanistykę mają możliwość wyboru części zajęć oraz uczestniczenia w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Absolwentki i absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II  stopnia (magisterskich) na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wybrane przedmioty:

praktyczna nauka języka niemieckiego; drugi język obcy; fonetyka i fonologia; morfologia i składnia; lingwistyka mediów; literatura niemieckojęzyczna; kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii, komunikacja interkulturowa; moduły zajęć do wyboru: język w komunikacji specjalistycznej lub tłumaczenie tekstów

Praca po studiach:

Rynek pracy potrzebuje kompetentnych filologów ze znajomością języków obcych. Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystywania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwentki i absolwenci germanistyki znajdują zatrudnienie  m.in. w firmach z branży IT oraz świadczących usługi tłumaczeniowe i marketingowe. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w branży turystycznej, w handlu zagranicznym, w instytucjach kulturalnych i medialnych lub w strukturach międzynarodowych.

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę na UKW w Bydgoszczy

 1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwentki i absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
 8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych,  m.in. w Bayreuth, Greifswaldzie, Moguncji, Münster, Ratyzbonie i Würzburgu.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
 10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

Warto studiować germanistykę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa

Kierunek Germanistyka
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
Tel.52 341 92 12
E-mail: sylwia.ogrodnik@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

Kandydaci  z  „nową  maturą”,  kandydaci  z  dyplomem  matury  międzynarodowej  oraz  kandydaci ze „starą maturą”:

Przyjęcie  kandydatów  na  I  rok  studiów  odbywać  się  będzie  na  podstawie  rankingu  średniej ocen  (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa)  lub  na  egzaminie  dojrzałości  („stara  matura”).  Ocenom  ze  świadectwa dojrzałości  uwzględnianym  w  procesie  kwalifikacji  przyznaje  się  liczbę  punktów  wg  §  3 Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem  przystąpienia  do  postępowania  kwalifikacyjnego  jest  zdanie  na  egzaminie maturalnym przedmiotu: język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punkty  z części pisemnej  egzaminu maturalnego z przedmiotu: język niemiecki.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Lista przedmiotów 2023/24 – germanistyka ze znajomością języka niemieckiego

Praktyczna nauka języka niemieckiego (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Moduł: Przedmioty wprowadzające

 • Wstęp do językoznawstwa (sem. 1)
 • Wstęp do literaturoznawstwa (sem. 2)
 • Wstęp do kulturoznawstwa (sem. 2)
 • Wstęp do teorii i praktyki przekładu (sem. 3)

Moduł: Językoznawczy

 • Fonetyka i fonologia (sem. 1)
 • Morfologia i składnia (sem. 2)
 • Lingwistyka kontrastywna (sem. 4)
 • Lingwistyka mediów (sem. 5)
 • Komunikacja interkulturowa (sem. 5)

Moduł: Literaturoznawczy

 • Literatura niemieckojęzyczna (2, 3, 4, 5, 6)
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (sem. 4)

Moduł: Kulturoznawczy

 • Krajoznawstwo (sem. 3)
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii (sem. 3, 4)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 5)

Moduł: Język w komunikacji specjalistycznej

 • Wstęp do teorii języków specjalistycznych (sem. 3)
 • Leksykologia (sem. 3)
 • Język niemiecki w hotelarstwie i gastronomii (sem. 5)
 • Język niemiecki w technice i informatyce (sem. 5)
 • Język niemiecki w biznesie i ekonomii (sem. 4)
 • Język niemiecki w prawie i administracji (sem. 4)
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w pracy germanisty (sem. 5, 6)
 • Wykład specjalizacyjny (sem. 4, 5)
 • Seminarium licencjackie (sem. 5, 6)

Moduł: Tłumaczenie tekstów

 • Lingwistyka tekstu (sem. 3)
 • Pragmatyka językowa (sem. 3)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (N-P) (sem. 4)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (N-P) (sem. 4)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (P-N) (sem. 5)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (P-N) (sem. 5)
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w pracy germanisty(sem. 5, 6)
 • Wykład specjalizacyjny (sem. 4, 5)
 • Seminarium licencjackie (sem. 5, 6)
 • Pisanie akademickie (sem. 4)
 • Język obcy (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Komunikacja interpersonalna (sem. 1)
 • Filozofia z etyką (sem. 1)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5) 

Lista przedmiotów 2023/24 – germanistyka od podstaw

Praktyczna nauka języka niemieckiego – kurs podstawowy (sem. 1,2)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (sem. 3, 4, 5, 6)

Moduł: Przedmioty wprowadzające

 • Wstęp do językoznawstwa (sem. 2)
 • Wstęp do literaturoznawstwa (sem. 2)
 • Wstęp do kulturoznawstwa (sem. 3)
 • Wstęp do teorii i praktyki przekładu (sem. 3)

Moduł: Językoznawczy

 • Fonetyka i fonologia (sem. 2)
 • Morfologia i składnia (sem. 2)
 • Lingwistyka kontrastywna (sem. 4)
 • Lingwistyka mediów (sem. 5)
 • Komunikacja interkulturowa (sem. 5)

Moduł: Literaturoznawczy

 • Literatura niemieckojęzyczna (2, 3, 4, 5, 6)
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (sem. 4)

Moduł: Kulturoznawczy

 • Krajoznawstwo (sem. 3)
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii (sem. 3, 4)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 5)

Moduł: Język w komunikacji specjalistycznej

 • Wstęp do teorii języków specjalistycznych (sem. 3)
 • Leksykologia (sem. 3)
 • Język niemiecki w hotelarstwie i gastronomii (sem. 5)
 • Język niemiecki w technice i informatyce (sem. 5)
 • Język niemiecki w biznesie i ekonomii (sem. 4)
 • Język niemiecki w prawie i administracji (sem. 4)
 • Techniki informacyjno-komunikacyjne w pracy germanisty(sem. 5, 6)
 • Wykład specjalizacyjny (sem. 4, 5)
 • Seminarium licencjackie (sem. 5, 6)

Moduł: Tłumaczenie tekstów

 • Lingwistyka tekstu (sem. 3)
 • Pragmatyka językowa (sem. 3)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (N-P) (sem. 4)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (N-P) (sem. 4)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (P-N) (sem. 5)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (P-N) (sem. 5)
 • Techniki informacyjno-komunikacyjne w pracy germanisty(sem. 5, 6)
 • Wykład specjalizacyjny (sem. 4, 5)
 • Seminarium licencjackie (sem. 5, 6)
 • Pisanie akademickie (sem. 4)
 • Język obcy (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Komunikacja interpersonalna (sem. 1)
 • Filozofia z etyką (sem. 1)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5)