Poszerzamy horyzonty...

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Włochy, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Kształcenie na kierunku geografia umożliwia studentom zdobycie zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, pozwalającej na rozumienie, charakteryzowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk kształtujących środowisko przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze, jak i nabycie doświadczenia zawodowego w czasie praktyk odbywanych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach wykorzystujących wiedzę geograficzną.

W toku studiów realizowane są przedmioty podstawowe z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, a także geografii społeczno-ekonomicznej. Do wyboru są również dwa bloki przedmiotów:

 • BLOK I -  związany z geografią fizyczną i geoinformacją,
 • BLOK II - związany z geografią społeczną oraz rozwojem regionalnym.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia – kierunek Geografia, prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS),

  • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej),

  • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,

  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,

  • centrach zarządzania kryzysowego,

  • jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,

  • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,

  • komórkach monitoringu, ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego,

  • organizacjach i biurach turystycznych.

Warto studiować geografię na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Geograficznych
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię,
  to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
  Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu OC i NW na czas trwania studiów.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Moduły zajęć podstawowych

semestr I

 • Podstawy geografii fizycznej

 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

 • Neogeografia

 • Geograficzny warsztat pracy

 • Astronomiczne podstawy geografii

 • Geografia ludności

 • Statystyka z elementami matematyki w  geografii

 • Meteorologia i klimatologia

 • Kartografia  i topografia

 • Język obcy

semestr II

 • Geografia  osadnictwa

 • Geografia polityczna

 • Geologia

 • Gleboznawstwo i geografia gleb

 • Biogeografia

 • Podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Ćwiczenia terenowe - Topografia

 • Ćwiczenia terenowe - Meteorologia i klimatologia

 • Ćwiczenia terenowe - Geologia

 • Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa

 • Technologie informatyczne w geografii

 • Język obcy

semestr III

 • Systemy informacji geograficznej

 • Geomorfologia

 • Geografia gospodarcza

 • Geografia regionalna świata

 • Podstawowe metody analizy przestrzennej

 • Język obcy

semestr IV

 • Systemy informacji geograficznej

 • Hydrologia i oceanografia

 • Geografia społeczna

 • Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia

 • Ćwiczenia terenowe - Gleboznawstwo

 • Ćwiczenia terenowe - Hydrologia

 • Ćwiczenia terenowe - Geografia gospodarcza

 • Wychowanie fizyczne

 • Język obcy

 • Ekologia z podstawami fitosocjologii

semestr V

 • Kształtowanie i ochrona  środowiska

 • Podstawy geografii turyzmu

 • Wychowanie fizyczne

semestr VI

 • Gospodarka przestrzenna

 • Geoinformacja

 • Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska

Moduły zajęć do wyboru

semestr IV 

blok I

 • Interakcje człowiek-atmosfera

 • Ekofizjografia

 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku

blok II

 • Teledetekcja

 • Podstawy badań społecznych i gospodarczych

 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku

semestr V

blok I

 • Podstawy topoklimatologii

 • GIS w klimatologii i meteorologii

 • Geomorfometria z GIS

 • Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS

 • Geografia fizyczna Polski

 • Seminarium dyplomowe

blok II

 • Kartografia z zastosowaniem GIS

 • Topoklimat obszarów zurbanizowanych

 • Wybrane problemy demograficzne świata

 • Seminarium dyplomowe

 • Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju

 • GIS w geografii społeczno-ekonomicznej

 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich

semestr VI

blok I

 • Geografia krajobrazu

 • Podstawy zrównoważonego rozwoju

 • Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu

 • Wpływ człowieka na środowisko wodne

 • Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego

 • Seminarium dyplomowe

 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku

blok II

 • Uwarunkowania i problemy rozwoju miast

 • Seminarium dyplomowe

 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

 • Podstawy planowania przestrzennego

 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku

 • Ćwiczenia terenowe z geografii społecznej

Moduły zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

 • Geografia historyczna (semestr III)

 • Podstawy antropologii (semestr IV)

Praktyki zawodowe

 • Semestr II – 270 godzin

 • Semestr III – 270 godzin

 • Semestr IV – 270 godzin

 • Semestr V – 150 godzin