Geografia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Poszerzamy horyzonty...

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia Geografia prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Absolwent jest przygotowany do pracy w;

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS),

 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej),

 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,

 • centrach zarządzania kryzysowego,

 • biurach zarządzania środowiskiem,

 • jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,

 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),

 • komórkach monitoringu, ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego, organizacjach i biurach turystycznych.

Warto studiować geografię na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Geografii
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię,
  to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/21

Moduły zajęć podstawowych

semestr I

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Neogeografia
 • Geograficzny warsztat pracy
 • Astronomiczne podstawy geografii*
 • Geografia ludności
 • Statystyka z elementami matematyki w  geografii*
 • Meteorologia i klimatologia
 • Kartografia  i topografia
 • Język obcy

semestr II

 • Geografia  osadnictwa
 • Geografia polityczna
 • Geologia
 • Biogeografia
 • Ćwiczenia terenowe - Topografia
 • Ćwiczenia terenowe - Meteorologia i klimatologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa
 • Technologie informatyczne w geografii
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)

semestr III

 • Systemy informacji geograficznej
 • Geomorfologia
 • Geografia gospodarcza
 •  Geografia regionalna świata
 • Gleboznawstwo i geografia  gleb
 • Podstawowe metody analizy przestrzennej
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)
 • Geografia historyczna

semestr IV

 • Systemy informacji geograficznej
 • Hydrologia i oceanografia
 • Podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia
 • Ćwiczenia terenowe - Gleboznawstwo
 • Ćwiczenia terenowe - Hydrologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia gospodarcza
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Ekologia z podstawami fitosocjologii
 • Podstawy antropologii
 • Praktyka zawodowa (2 miesiące w każdym semestrze)

semestr V

 • Geografia społeczna
 • Kształtowanie i ochrona  środowiska
 • Teledetekcja
 • Wychowanie fizyczne

semestr VI

 • Gospodarka przestrzenna
 • Geoinformacja
 • Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska

Moduły zajęć do wyboru

semestr IV 

blok I

 • Interakcje człowiek-atmosfera
 • Ekofizjografia
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku (specj. geogr. fizyczna z geoinformacją)

blok II

 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Podstawy badań społecznych i gospodarczych
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku (specj. geogr. społeczna z rozwojem regionalnym)

semestr V

blok I

 • Podstawy topoklimatologii
 • GIS w klimatologii i meteorologii
 • Geomorfometria z GIS
 • Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS
 • Geografia fizyczna Polski
 • Seminarium dyplomowe

blok II

 • Kartografia z zastosowaniem GIS
 • Podstawy geografii turyzmu
 • Topoklimat obszarów zurbanizowanych
 • Wybrane problemy demograficzne świata
 • Seminarium dyplomowe
 • GIS w geografii
 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich

semestr VI

blok I

 • Geografia krajobrazu
 • Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne
 • Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Seminarium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku (specj. geogr. fizyczna z geoinformacją)

blok II

 • Uwarunkowania i problemy rozwoju miast
 • Seminarium dyplomowe
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku (specj. geogr. społeczna z rozwojem regionalnym)
 • Ćwiczenia terenowe z geografii społecznej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia