Fizyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

CIEKAWY KIERUNEK – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Zajmując się badaniem najbardziej fundamentalnych praw przyrody, uczy formułowania trudnych problemów w sposób precyzyjny i ścisły oraz nieszablonowego ich rozwiązywania. Ludzkość w dużej mierze zawdzięcza postęp technologiczny tej dyscyplinie nauki. Jednocześnie wyrafinowane narzędzia, których dostarcza fizyka, pozwalają mierzyć się z tak odległymi od fizyki wyzwaniami jak np. stabilność rynków finansowych czy zmiany klimatyczne. Z tego powodu absolwenci fizyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych jak również bardziej tradycyjnych obszarach gospodarki, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo.

Oferujemy naszym kandydatom dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z energią odnawialną – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów.

BLOKI MODUŁÓW DO WYBORU

 • Blok I: proponujemy nowy blok zajęć dotyczących technologii energii odnawialnej. W ramach tego bloku zajęć studenci będą poznawać teoretyczne i praktyczne aspekty przekształcania energii słonecznej, cieplnej i chemicznej w inne formy energii w takich urządzeniach, jak ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i superkondensatory. Zdobędą również wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej, jak również poznają zasady działania wymienników gruntowych oraz pomp ciepła.
  Po zaliczeniu bloku zajęć w zakresie technologii energii odnawialnej w ramach studiów licencjackich i magisterskich nasi absolwenci będą w stanie skutecznie łączyć wiedzę teoretyczną z zakresu technologii energetycznych z jej praktycznym zastosowaniem. W szczególności będą potrafili stosować zdobytą wiedzę do obliczania parametrów ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych urządzeń do przetwarzania energii pod kątem zaspokajania zapotrzebowania na energię i ciepło ze źródeł odnawialnych. Będą również w stanie ocenić wdrożenie konkretnego rozwiązania w aspekcie techniczno-ekonomicznym oraz ekologicznym.
 • Blok II: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz blok modułów obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACĘ PO FIZYCE NA UKW?

Blok I modułów do wyboru:

Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Blok II modułów do wyboru: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Studia uczą posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

WARTO STUDIOWAĆ FIZYKĘ NA UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Fizyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 321 61 91
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr 1
Moduły zajęć podstawowych:

 • Algebra liniowa z geometrią
 • Analiza matematyczna
 • Metody matematyczne fizyki
 • Fizyka ogólna
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Szkolenie BHP
 • Szkolenie biblioteczne

Semestr 2
Moduły zajęć podstawowych:

 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • Laboratorium fizyczne I
 • Podstawy metod opracowywania wyników
 • Język obcy

Semestr 3
Moduły zajęć podstawowych:

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

Blok I

 • Fizyka środowiska
 • Wstęp do chemii fizycznej
 • Wprowadzenie do termodynamiki technicznej

Blok II

 • Chemia ogólna
 • Laboratorium chemiczne
 • Podstawy balistyki

Semestr 4
Moduły zajęć podstawowych:

 • Elektrodynamika
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Fizyka i technologia próżni
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru

Blok I

 • Uzyskiwanie energii elektrycznej
 • Pracownia elektrotechniki
 • Energia odwracalna i technologie przechowywania energii

Blok II

 • Fizykochemia w kryminalistyce
 • Metody fizyczne w kryminalistyce
 • Laboratorium kryminalistyczne 1

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych

 • Ochrona własności intelektualnej

Semestr 5
Moduły zajęć podstawowych:

 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Metody numeryczne
 • Termodynamika i fizyka statystyczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Wstęp do spektroskopii

Moduły zajęć do wyboru

Blok I

 • Inżynieria materiałowa
 • Modelowanie molekularne
 • Maszyny elektryczne
 • Wykład monograficzny (w j. ang.)

Blok II

 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Symulacje komputerowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryminalistyki
 • Wstęp do kryminologii
 • Wykład monograficzny (w j. ang.)

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych

 • Filozofia

Semestr 6
Moduły zajęć podstawowych:

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Astrofizyka
 • Pracownia elektroniczna
 • Podstawy pisania prac dyplomowych

Moduły zajęć do wyboru

Blok I

 • Astrofizyczne źródła energii odnawialnej
 • Transport ciepła w zastosowaniach
 • Seminarium dyplomowe

Blok II

 • Podstawy kryptologii
 • Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych
 • Metody spektroskopowe w kryminalistyce
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom fizyki:

Fizyka