Studia pierwszego stopnia (licencjackie), dualne - organizowane z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym, i jest kierunkiem tzw. celowanym.

Kierunek ten został stworzony z myślą o pozyskiwaniu nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka oraz innych centrów onkologii w kraju. Część pracowników CO stanowią fizycy medyczni, którzy biorą udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, począwszy od planowania pacjenta do leczenia (określenia dawki promieniowania na guz oraz ochronę narządów wrażliwych), poprzez napromieniowanie pacjenta (radioterapia oraz brachyterapia), a skończywszy na różnego rodzaju działaniach diagnostycznych. Absolwent kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej będzie wyposażony w praktyczne umiejętności oraz najbardziej aktualną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku.

Program studiów obejmuje 2910 godzin zajęć i składa się z modułów:

 • zajęcia podstawowe (99 pkt ECTS, 1395 h),
 • moduł zajęć do wyboru (59 pkt ECTS, 465 h),
 • praktyk zawodowych (32 pkt ECTS, 960 h).

Studenci mają możliwość kreowania ścieżki kształcenia poprzez wybór zajęć.

W ramach bloku obieralnego fizyka w radioterapii i kontrola jakości efekty przedmiotowe obejmują:

 • posiadanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii, fizjologii i patofizjologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jak również znajomość  zastosowania tej wiedzy w radioterapii,
 • znajomość podstawowych aspektów budowy i działania aparatury badawczej, pomiarowej i elektronicznej stosowanej radioterapii oraz zasady bezpiecznej obsługi tej aparatury,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla pracy w obszarze radioterapii,
 • umiejętność dokonywania krytycznej analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania złożonych problemów z zakresu nauk medycznych wykorzystując posiadaną wiedzę,
 • docenienie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym również poprzez praktykę zawodową,
 • zrozumienie społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.

W ramach bloku obieralnego fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości efekty przedmiotowe obejmują:

 • posiadanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii, fizjologii i patofizjologii, radioterapii, ultrasonografii, magnetycznego rezonansu jądrowego i medycyny nuklearnej; znajomość  zastosowania tej wiedzy w diagnostyce obrazowej,
 • znajomość podstawowych zastosowań narzędzi informatycznych w diagnostyce obrazowej,
 • znajomość podstawowych aspektów budowy i działania aparatury badawczej, pomiarowej i elektronicznej stosowanej w diagnostyce obrazowej oraz zasad bezpiecznej obsługi tej aparatury,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla pracy w obszarze diagnostyki obrazowej,
 • umiejętność przedstawiania w przystępny sposób podstawowych faktów z zakresu, diagnostyki obrazowej, jak również przy użyciu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, porozumiewania się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii oraz branie udziału w debacie, przedstawiając i oceniając w dyskusji różne opinie i stanowiska,
 • docenienie potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym również poprzez praktykę zawodową,
 • zrozumienie społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kierunku fizyczne podstawy radioterapii  i diagnostyki obrazowej na UKW?

Uzyskane kompetencje umożliwią znalezienie zatrudnienia między innymi w firmach:

 • ośrodkach onkologicznych realizujących procedury z zakresu radioterapii na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie podstawowych zasad kontroli urządzeń do radioterapii i diagnostyki obrazowej,
 • w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
 • w zakładach diagnostyki obrazowej na stanowiskach związanych z podstawową kontrolą parametrów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej.

Ze względu na dualny charakter studiów (studia  realizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy razem z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy) za innowacyjne można uznać włączenie do procesu dydaktycznego pracowników Centrum Onkologii. Innowacyjny jest również sam program studiów, bazujący na praktycznym modelu osiągania efektów uczenia się oraz nabywania doświadczenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji miękkich (czemu ma służyć ujęty w planie studiów przedmiot: podstawy psychologii klinicznej z elementami etyki).

Blok zajęć praktycznych obejmuje 960h. Będzie realizowany przez specjalistów z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wszystkie zajęcia praktyczne będą realizowane w jednostkach Centrum Onkologii.

Tematyka praktyk obejmuje:

 • planowanie radioterapii,
 • poranne pomiary eksploatacyjne akceleratorów do radioterapii,
 • testy tygodniowe geometrii aparatów do radioterapii,
 • pomiary jakości wiązek terapeutycznych,
 • planowanie leczenia i ścieżkę pacjenta.

Praktyka zawodowa realizowana jest w formie kilku modułów, których tematyka odzwierciedla specyficzne zadania realizowane przez fizyków medycznych w obszarze radioterapii i diagnostyki obrazowej.

Co będziesz potrafił po ukończeniu kierunku fizyczne podstawy radioterapii  i diagnostyki obrazowej na UKW?

Absolwenci kierunku „Fizyczne podstawy radioterapii  i diagnostyki obrazowej” będą:

 • potrafili stosować metody fizyki w technice radiacyjnej w celach medycznych,
 • fachowcami w dziedzinie dozymetrii klinicznej i zastosowań promieniowania jonizującego do celów terapeutycznych poprzez złożone procedury fizyczne z zakresu technik obrazowych,
 • zapewniali optymalizację oraz sprawowali kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego dla celów medycznych w dziedzinie radioterapii onkologicznej, diagnostyce obrazowej oraz medycynie nuklearnej,
 • przygotowani do pracy w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
 • przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w kierunku pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w instytucjach wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach przemysłowych, technologicznych i medycznych,
 • przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach onkologicznych realizujących procedury z zakresu radioterapii na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie podstawowych zasad kontroli urządzeń do radioterapii i diagnostyki obrazowej,
 • przygotowani do pracy w zakładach diagnostyki obrazowej na stanowiskach związanych z podstawową kontrolą parametrów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej,
 • gotowi do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warto studiować na kierunku Fizyczne podstawy radioterapii  i diagnostyki obrazowej na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Fizykiul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel.  52 321 61 91 w. 59
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub biologię na poziomie podstawowym (w części ustnej egzaminu), to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, fizykę, chemię lub biologię na poziomie rozszerzonym, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 40%.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Algebra liniowa z geometrią
 • Metody matematyczne fizyki
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Chemia ogólna
 • Język obcy

Semestr II

 • Praktyka zawodowa w Centrum Onkologii
 • Zagadnienia organizacyjno-prawne w medycynie
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Chemia ogólna
 • Fizyka kwantowa
 • Język obcy

Semestr III

 • Praktyka zawodowa w Centrum Onkologii
 • Wstęp do onkologii
 • Materiały scyntylacyjne i dozymetryczne
 • Podstawy dozymetrii promieniowania jonizującego
 • Wstęp do fizyki jądrowej 
 • Elementy fizyki ciała stałego
 • Podstawy elektroniki
 • Język obcy

Blok I - "Fizyka w radioterapii i kontrola jakości"

 • Anatomia i fizjologia komórki
 • Podstawy radiobiologii
 • Nowoczesne metody fizyczne w medycynie i ochronie zdrowia
 • Obrazowanie w medycynie
 • Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej

Blok II - "Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości"

 • Anatomia i fizjologia komórki
 • Fizyczne podstawy ultrasonografii
 • Fizyczne aspekty diagnostyki obrazowej w medycynie nuklearnej
 • Obrazowanie w medycynie

Semestr IV

 • Praktyka zawodowa w Centrum Onkologii
 • Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
 • Biofizyka
 • Metrologia radiologiczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok I - "Fizyka w radioterapii i kontrola jakości"

 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologii
 • Anatomia radiologiczna
 • Obrazowanie w medycynie
 • Ochrona radiologiczna
 • Podstawy radioterapii

Blok II - "Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości"

 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologii
 • Anatomia radiologiczna
 • Ochrona radiologiczna
 • Rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej
 • Komputerowe systemy zarządzania danymi w medycynie

Semestr V

 • Praktyka zawodowa w Centrum Onkologii
 • Podstawy psychologii klinicznej z elementami etyki 
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

Blok I - "Fizyka w radioterapii i kontrola jakości"

 • Budowa i zasada działania urządzeń do radioterapii
 • Pracownia dozymetrii klinicznej
 • Planowanie radioterapii

Blok II - "Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości"

 • Fizyka i dozymetria w rentgenodiagnostyce
 • Ultrasonografia medyczna
 • Podstawy fizyki laserów
 • Znakowanie luminescencyjne w mikrobiologii i medycynie
 • Podstawy biologiczne chemio- i hormonoterapii

Semestr VI

 • Praktyka zawodowa w Centrum Onkologii
 • Historia  radiologii medycznej
 • Elementy statystyki medycznej
 • Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Seminarium dyplomowe

Blok I - "Fizyka w radioterapii i kontrola jakości"

 • Modelowanie rozkładu dawki promieniowania
 • Kontrola jakości w radioterapii

Blok II - "Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości"

 • Terapia i chirurgia laserowa
 • Analiza sygnałów biologicznych
 • Bioelektryczność i biomagnetyzm w medycynie