Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Na studiach poszukujemy odpowiedzi na pytania: Na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga? i wiele innych. Ważne są jednak nie tylko same pytania, takie czy inne, ale umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, którą nabywa się podczas poszukiwania na nie odpowiedzi. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po filozofii na UKW?

Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują także w agencjach Public Relations i działach kreatywnych.

Studia przygotowują do pełnienia wielu funkcji społecznych i do podjęcia pracy w zawodach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych. Mogą stanowić podstawę, aby pełnić funkcje zawodowe w takich miejscach, jak np.: redakcje czasopism, wydawnictwa, środki masowego przekazu, instytucje kultury różnego typu, firmy reklamowe, organizacje społeczne i polityczne (fundacje, stowarzyszenia, partie), szkoły (po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego można podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki lub filozofii), uczelnie wyższe (po uzyskaniu tytułu magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii).

Warto studiować filozofię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Filozofii
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 709
e-mail: ifukw@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3
  Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię,
  filozofię lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

I semestr

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Historia filozofii starożytnej
 • Logika I
 • Język obcy
 • Podstawy greki
 • Metodyka pracy filozoficznej i informacja naukowa
 • Ontologia

II semestr 

 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Logika II
 • Język obcy
 • Podstawy greki
 • Etyka
 • Estetyka
 • Propedeutyka naturalizmu

III semestr

 • Filozofia wczesnonowożytna XV-XVII w.
 • Język obcy
 • Podstawy łaciny
 • Filozofia nauki
 • Teoria komunikacji społecznej

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Filozofia człowieka
 • Filozofia polityki

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Antropologia filozoficzna XX wieku
 • Filozofia komunikacji

Blok nauk społecznych:

 • Teoria komunikacji społecznej

IV semestr

 • Filozofia późnonowożytna XVIII-XIX w.
 • Patrologia
 • Podstawy łaciny
 • Epistemologia
 • Filozofia języka
 • Filozofia społeczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Translatorium tekstów filozoficznych
 • Filozofia współczesna I
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Teologia filozoficzna
 • Filozofia przyrody
 • Filozofia humanistyki
 • Kognitywistyka e-learning
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Filozofie Wschodu
 • Filozofia kosmologii
 • Hermeneutyka
 • Filozofia świadomości
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Filozofia współczesna II
 • Filozofia kultury

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Filozofia religii
 • Filozofia umysłu
 • Antropologia kulturowa
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Współczesne koncepcje religii
 • Fenomenologia
 • Etnologia
 • Seminarium dyplomowe