Biznes szuka partnerów ze znajomością języka rosyjskiego

Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW?

Absolwenci filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego, jak też kultury rosyjskiej. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

Warto studiować filologię rosyjską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1, 2)
 • Fonetyka (sem. 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 3, 4, 5, 6)

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:

 • Fonetyka ze słowotwórstwem (sem. 3)
 • Fleksja (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)
 • Leksykologia (sem. 3)
 • Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. rosyjskim (sem. 1)
 • Wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w j. rosyjskim (sem. 1)
 • Wstęp do kulturoznawstwa z terminologią w j. rosyjskim (sem. 2)
 • Współczesna literatura rosyjska (sem. 5)
 • Językoznawstwo kontrastywne (sem. 5)
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych (sem. 6)
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej (sem. 6)
 • Gramatyka porównawcza języków słowiańskich (sem. 5)
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w j. rosyjskim (sem. 1)
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3, 4, 5)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/literaturoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4, 5, 6)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 5, 6)
 • Komunikacja społeczna (sem. 1)
 • Historia filozofii (sem. 1)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5)
 • Technologia informacyjna (sem. 2)
 • Język obcy (sem. 1, 2, 3)