Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów ze względu na konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć! 

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki. Nasi wykładowcy to w większości praktycy biznesu, łączący pracę na UKW z aktywnością zawodową w obszarach rachunkowości (księgowość, audyt), podatków (doradztwo), kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa. A zajęcia do wyboru oraz koła naukowe inspirują do poszerzania wiedzy i podejmowania innych inicjatyw - mamy studenckie konferencje, monografie, oferujemy dodatkowe, certyfikowane kursy. 

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe. 

UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów. 

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym oczywiście na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności (produkcyjnym, handlowym, usługowym), biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w Krajowej Administracji Skarbowej (np. urzędy skarbowe) czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiedzę swoją pożytkują, prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Warto studiować ekonomię na UKW!

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Matematyka w ekonomii
 • Historia gospodarcza
 • Podstawy marketingu
 • Filozofia z elementami logiki
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Praktyki zewnętrzne

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Statystyka w ekonomii
 • Podatki
 • Wprowadzenie do matematyki finansowej
 • Zarządzanie
 • Prawo gospodarcze publiczne i prywatne
 • Rachunkowość
 • Język obcy
 • Praktyki zewnętrzne

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Etyka w ekonomii

Semestr III

 • Polityka gospodarcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Bankowość
 • Ekonometria
 • Gospodarka regionalna
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów unijnych
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Język obcy
 • Praktyki zewnętrzne

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Polityka społeczna
 • Socjologia

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Analiza danych w biznesie
 • Metody ilościowe w ekonomii

Semestr IV

 • Analiza finansowa
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Finanse publiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Rynek finansowy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Praktyki zewnętrzne

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Kwestie ekonomiczne w UE
 • Historia myśli ekonomicznej

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Negocjacje i mediacje
 • Komunikacja interpersonalna

Moduł A:

 • Rachunkowość finansowa
 • Kadry i płace

Moduł B:

 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie

Semestr 5

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej spółek
 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
 • Współczesna gospodarka Polski i świata
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki zewnętrzne
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Zachowania konsumenckie
 • Ryzyko w działalności gospodarczej

Moduł A

 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa

Moduł B

 • Rozliczenia podatkowe
 • Postępowanie w sprawach podatkowych

Semestr 6

 • Biznesplan
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Ubezpieczenia
 • Wprowadzenie do finansów międzynarodowych
 • Start w biznesie
 • Seminarium

Moduł A

 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rewizja finansowa

Przedmioty do wyboru (2 z 3)

 • Podatki i opłaty lokalne
 • Rozliczenia podatkowe
 • Kontrola podatkowa

Moduł B

 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola podatkowa

Przedmioty do wyboru (2 z 3)

 • Rachunkowość podatkowa
 • Rewizja finansowa
 • Rachunkowość budżetowa

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.