Ekonomia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć! 

Jeśli więc chcesz założyć własny biznes, interesujesz się gospodarką w skali makro czy mikro, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki gospodarki polskiej i światowej, w tym także finansów, rachunkowości czy podatków oraz innych obszarów wiedzy, jak choćby prawa. 

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki. Nasi wykładowcy to w większości praktycy biznesu, łączący pracę na UKW z aktywnością zawodową w obszarach rachunkowości (księgowość, audyt), podatków (doradztwo), kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa. A zajęcia do wyboru oraz koła naukowe inspirują do poszerzania wiedzy i podejmowania innych inicjatyw - mamy studenckie konferencje, monografie, oferujemy dodatkowe, certyfikowane kursy. 

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe. 

UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów. 

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym oczywiście na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności (produkcyjnym, handlowym, usługowym), biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w Krajowej Administracji Skarbowej (np. urzędy skarbowe) czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiedzę swoją pożytkują także prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!

Jednostka prowadząca:
Instytut Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl


Zobacz prezentację multimedialną Instytutu Prawa i Ekonomii UKW

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2021/2022

Semestr I

 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Matematyka w ekonomii
 • Historia gospodarcza
 • Polityka społeczna
 • Technologie informacyjne
 • Socjologia
 • Filozofia z elementami logiki
 • Język obcy 

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Statystyka w ekonomii
 • Finanse publiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Etyka w ekonomii
 • Język obcy 
 • Praktyki

Semestr III

 • Polityka gospodarcza 
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podatki
 • Ekonometria
 • Gospodarka regionalna
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów unijnych
 • Start w biznesie
 • Prawo gospodarcze publiczne i prywatne
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Język obcy
 • Praktyki

Semestr IV

 • Bankowość
 • Analiza ekonomiczna
 • Kwestie ekonomiczne w UE
 • Podstawy marketingu
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Rynek finansowy
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

Moduł A:

 • Rachunkowość finansowa
 • Kadry i płace
 • Negocjacje i mediacje

Moduł B:

 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie
 • Komunikacja interpersonalna

Semestr V

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Gospodarka Polski współczesnej
 • Zachowania konsumenckie
 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Problemy współczesnej gospodarki
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Rozliczenia podatkowe
 • Postępowanie w sprawach podatkowych

Semestr VI

 • Biznesplan
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Ubezpieczenia
 • Wprowadzenie do finansów międzynarodowych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Seminarium
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rewizja finansowa

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola podatkowa

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ekonomii:

Ekonomia