Wydawnictwa, edytorstwo naukowe, edytorstwo komputerowe - obszar dla redaktora

Edytorstwo na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu redaktora, wydawcy, edytora, korektora, adiustatora.

Gdzie możesz znaleźć pracę po edytorstwie na UKW?

Absolwenci edytorstwa na UKW mogą znaleźć pracę w wydawnictwach, firmach poligraficznych, redakcjach czasopism, biurach redakcyjno-korektorskich, studiach DTP oraz wszelkich firmach zajmujących się opracowywaniem tekstu.

Warto studiować edytorstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Literaturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pokój 10
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

   

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

I semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Książka jako dzieło i tekst literacki
 • Wprowadzenie do edytorstwa
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Staropolski świat tekstów
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Publikacje oświeceniowe a kultura intelektualna epoki
 • Ortografia i interpunkcja
 • Kultura języka polskiego
 • Nauki pomocnicze
 • Technologia informacyjna
 • Dzieje myśli filozoficznej
 • Język obcy

II semestr:

 • Książka jako dzieło i tekst literacki
 • Wprowadzenie do edytorstwa
 • Edytorstwo wobec wyzwań współczesności
 • Filologiczne i literaturoznawcze podstawy edytorstwa
 • Estetyka i typografia książki
 • Współczesny rynek wydawniczy
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Edycje w romantyzmie i pozytywizmie
 • Kultura języka polskiego
 • Ćwiczenia stylistyczne i językowe
 • Język obcy

III semestr:

 • Filologiczne i literaturoznawcze podstawy edytorstwa
 • Estetyka i typografia książki
 • Współczesny rynek wydawniczy
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Edytor a prądy literackie modernizmu i II Rzeczypospolitej
 • Ćwiczenia stylistyczne i językowe
 • Metodologia badań współczesnej humanistyki
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

Blok modułów A (redakcja wydawnictw i techniki redakcyjne):

 • Organizacja pracy w wydawnictwie
 • Korekta i redakcja wydania
 • Edycja drukowana jako forma przekazu literatury

Blok modułów B (redakcja tekstów literackich i użytkowych):

 • Zadania i rola wydawcy
 • Warsztat wydawcy tekstów literackich
 • Literatura popularna - specyfika tekstów i ich edycja

IV semestr:

Moduły zajęć podstawowych:

 • Życie literackie w Polsce 1945-1989
 • Retoryka
 • Korespondencja literatury i sztuki
 • Literatura popularna jako tekst kultury
 • Poetyka i teoria literatury w pracy wydawcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

Blok modułów A (redakcja wydawnictw i techniki redakcyjne):

 • Korekta i redakcja wydania
 • Edycja drukowana jako forma przekazu literatury
 • Skład komputerowy tekstu
 • Współczesne techniki redakcyjne

Blok modułów B (redakcja tekstów literackich i użytkowych):

 • Warsztat wydawcy tekstów literackich
 • Literatura popularna - specyfika tekstów i ich edycja
 • Redakcja tekstów użytkowych
 • Współczesne metody edycji tekstów

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych:

 • Marketing wydawniczy

V semestr:

 • Współczesna literatura i kultura literacka
 • Korespondencja literatury i sztuki
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru:

Blok modułów A (redakcja wydawnictw i techniki redakcyjne):

 • Skład komputerowy tekstu
 • Współczesne techniki redakcyjne
 • Grafika użytkowa
 • Techniki wizualizacji form piśmienniczych i literackich

Blok modułów B (redakcja tekstów literackich i użytkowych):

 • Redakcja tekstów użytkowych
 • Współczesne metody edycji tekstów
 • Przygotowanie publikacji elektronicznych
 • Projektowanie graficzne tekstów literackich i użytkowych

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych:

 • Ochrona praw autorskich

VI semestr:

 • Krytyka literacka
 • Komiks jako tekst kultury
 • E-literatura i nowe media
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru:

Blok modułów A (redakcja wydawnictw i techniki redakcyjne):

 • Grafika użytkowa
 • Techniki wizualizacji form piśmienniczych i literackich

Blok modułów B (redakcja tekstów literackich i użytkowych):

 • Przygotowanie publikacji elektronicznych
 • Projektowanie graficzne tekstów literackich i użytkowych