Prestiżowy zawód i dobra komunikatywność - tego oczekują pracodawcy!

To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności m.in. w Radiu Uniwersytet czy we współpracy z interesariuszami (np. Działem Promocji UKW, AZS UKW czy z firmami zewnętrznymi). Studia oferują w planach różne wykłady monograficzne i seminaria do wyboru, dotyczące np. reklamy i PR czy dziennikarstwa sportowego.

Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, czyli magisterskich uzupełniających.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz w agencji informacyjnej, redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej czy internetowej, dziennikarz sportowy, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji i reklamy, organizator mediów lokalnych i internetowych, specjalista ds. polityki informacyjnej czy komunikacji w mediach społecznościowych.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

I semestr

Moduły zajęć podstawowych

 • Filozofia
 • Socjologia
 • Wstęp do nauki o komunikowaniu
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Gatunki dziennikarskie
 • Kultura języka
 • Podstawy prawa
 • Wprowadzenie do nowych mediów
 • Podstawy reklamy i promocji
 • Retoryka i erystyka
 • Język obcy

II semestr

Moduły zajęć podstawowych

 • Prawo autorskie
 • Historia współczesna
 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Public relations
 • Etyka mediów
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

 • Pracownia prasowa i internetowa I / dziennikarstwo lokalne I
 • Pracownia radiowa I / dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe I
 • Pracownia telewizyjna I / warsztat reklamy i PR I
 • Wykład monograficzny I [do wyboru]
 • Język obcy II

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych:

 • Komunikacja językowa
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

 • Pracownia prasowa i internetowa II / warsztat rzecznika prasowego I
 • Pracownia radiowa II / dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe II
 • Pracownia telewizyjna II / dziennikarstwo lokalne II
 • Wykład monograficzny II [do wyboru]

Praktyka zawodowa

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Współczesne media w Polsce i na świecie
 • Metody badań medioznawczych
 • Edytorstwo i redagowanie tekstów
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Warsztat rzecznika prasowego II / warsztat reklamy i PR II
 • Wykład monograficzny III [do wyboru]
 • Wykład monograficzny IV [do wyboru] realizowany w e-learningu

 Praktyka zawodowa

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych:

 • Prawo mediów
 • Socjologia kultury
 • Idee i systemy polityczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wykład monograficzny V [do wyboru]
 • Wykład monograficzny VI [do wyboru]
 • Wykład monograficzny VII [do wyboru]

Praktyka zawodowa

 

Semestr VI

Moduły zajęć podstawowych:

 • Komunikowanie polityczne
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru:

 • Wykład monograficzny VIII [do wyboru] realizowany w e-learningu
 • Wykład monograficzny w języku angielskim I [do wyboru]
 • Wykład monograficzny w języku angielskim II [do wyboru] realizowany w e-learningu

Praktyka zawodowa