Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy zawód i dobra komunikatywność - tego oczekują pracodawcy!

To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, dziennikarstwem specjalistycznym (w tym sportowym), reklamą, public relations i innymi aspektami komunikowania. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów i społeczeństwa, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności m.in. w Radiu Uniwersytet czy we współpracy z interesariuszami (np. Działem Promocji UKW, AZS UKW czy z firmami zewnętrznymi). Studia oferują w planach różne wykłady monograficzne i seminaria do wyboru, dotyczące np. reklamy i PR czy dziennikarstwa sportowego.

Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, czyli magisterskich uzupełniających.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz w agencji informacyjnej, redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej czy internetowej, dziennikarz sportowy, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji i reklamy, organizator mediów lokalnych i internetowych, specjalista ds. polityki informacyjnej czy komunikacji w mediach społecznościowych.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2021/2022

Rok: I
SEM. ZIM. 1
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Filozofia
 • Gatunki dziennikarskie
 • Historia współczesna
 • Język obcy
 • Kultura języka
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Socjologia
 • Wstęp do nauki o komunikowaniu
 • Retoryka i erystyka
 • Wprowadzenie do nowych mediów

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe
 • Pracownia prasowa i internetowa

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Język obcy II

SEM. LET. 2
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Edytorstwo i redagowanie tekstu
 • Podstawy reklamy i promocji
 • Prawo autorskie
 • Public relations
 • Retoryka dziennikarska
 • Socjologia kultury
 • Język obcy

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe
 • Pracownia prasowa i internetowa
 • Dziennikarstwo lokalne
 • Projekt i współpraca z interesariuszem

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • wykład monograficzny I
 • wykład monograficzny II
 • Wykład monograficzny V (do wyboru)
 • Język obcy II

Rok: II
SEM. ZIM. 3
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Historia mediów w Polsce i na świecie
 • Język obcy
 • Komunikacja językowa
 • Retoryka dziennikarska

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykład monograficzny III (do wyboru)
 • Wykład monograficzny IV (do wyboru)

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo lokalne
 • Projekt i współpraca z interesariuszem
 • Warsztaty reklamy i PR
 • Pracownia prasowa i internetowa
 • Pracownia radiowa

SEM. LET. 4
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Metody badań medioznawczych
 • Etyka mediów
 • Język obcy
 • Współczesne media w Polsce i na świecie
 • Idee i systemy polityczne
 • Wychowanie fizyczne

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykład monograficzny VI (do wyboru)
 • Wykład monograficzny VII (do wyboru)

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo lokalne
 • Projekt i współpraca z interesariuszem
 • Warsztaty reklamy i PR
 • Pracownia prasowa i internetowa
 • Pracownia radiowa

Rok: III
SEM. ZIM. 5
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Komunikowanie polityczne
 • Literatura faktu
 • Wychowanie fizyczne

MODUŁ ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykłady monograficzne 
 • Wykłady monograficzne w języku angielskim
 • Seminarium dyplomowe

PRAKTYKI

 • Pracownia telewizyjna
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Projekt i współpraca z interesariuszem

SEM. LET. 6
MODUŁ ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykład monograficzny w języku angielskim
 • Seminarium dyplomowe

PRAKTYKI

 • Praktyka zawodowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna