Jeśli interesujesz się żywieniem, zdrowiem i chcesz mieć pozytywny wpływ na życie innych ludzi, studia na kierunku Dietetyka mogą być dla Ciebie doskonałym wyborem.
Wybierając Dietetykę na studiach I stopnia na UKW zdobędziesz zaawansowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i technologii żywności i żywienia.
Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania, które mają za zadanie umożliwić studentom osiągnięcie sukcesu w nauce i rozwijania swoich umiejętności. Realizujemy je poprzez:

 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej,
 • programy nauczania oparte na aktualnych badaniach naukowych,
 • praktyczne doświadczenie poprzez realizowane praktyki czy spotkania z ekspertami w zakresie szeroko rozumianego obszaru żywienia, zdrowia czy aktywności fizycznej,
 • organizowanie warsztatów, konferencji czy szkoleń przy wsparciu interesariuszy zewnętrznych,
 • integrację społeczną.

Podczas studiowania na kierunku Dietetyka będziesz miał możliwość po 4 semestrze studiów wybrać jednego z dwóch modułów poszerzających Twoje kompetencje.

Pierwszy moduł – Psychodietetyka, ma na celu przygotowanie studentów do identyfikowania i analizowania czynników psychologicznych wpływających na nawyki żywieniowe, jak i również rozwijania umiejętności komunikacyjnych i doradczych w pracy z pacjentem, dotyczącej prawidłowego sposobu odżywiania.
Drugi moduł – Dietetyka w sporcie ma pomóc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zrozumienia specyfiki żywienia w kontekście aktywności fizycznej i sportu, oraz nauczaniu praktycznych strategii dietetycznych, które mogą być zastosowane w różnych dyscyplinach sportowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dietetyce na UKW?

Absolwenci kierunku Dietetyka posiadają szeroką gamę umiejętności i wiedzę, którą mogą zastosować w różnych środowiskach pracy, co sprawia, że ich możliwości zatrudnienia są różne. Absolwent kierunku dietetyka jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach ochrony zdrowia, zakładach żywienia zbiorowego, ośrodkach naukowo-badawczych, klubach fitness, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, w firmach świadczących usługi żywieniowe dla szpitali czy placówek oświatowych, jako przedstawiciele handlowi firm medycznych czy spożywczych a także w jednostkach zajmujących się poradnictwem i edukacją z zakresu żywienia człowieka oraz mediach. Mogą także prowadzić własną poradnię dietetyczną.

Wiedza na temat żywienia i dietetyki stale się rozwija i dlatego praca w tej dziedzinie nie jest nudna ani statyczna. Możliwość nauki nowych rzeczy, śledzenia najnowszych trendów i odkryć w dziedzinie żywienia sprawia, ze praca dietetyka jest interesująca i pełna wyzwań.
Jeśli interesujesz się żywieniem, zdrowiem i chcesz mieć pozytywny wpływ na życie innych, studia na tym kierunku mogą być dla Ciebie doskonałym wyborem.

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci
ze „starą maturą”:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski (z części pisemnej) i język obcy (z części pisemnej lub ustnej) oraz jeden przedmiot dodatkowy: biologia, chemia, fizyka lub astronomia. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0), lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8)

Uwaga! W dniu dostarczenia dokumentów nalezy posiadać:

1) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku dietetyka
2) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na keirunku dietetyka.

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów. 

Semestr 1

 • Chemia żywności z elementami biochemii 
 • Mikrobiologia ogólna z elementami mikrobiologii żywności
 • Genetyka
 • Fizjologia
 • Anatomia
 • Antyoksydanty w żywności
 • Prawo żywnościowe
 • Przetwórstwo żywności
 • Zdrowotne znaczenie współczesnych form rekreacji ruchowej
 • Podstawy zdrowia publicznego/ Promocja i edukacja zdrowotna
 • Podstawy socjologii

Semestr 2 

 • Trendy w analizie i bezpieczeństwie żywności
 • Endokrynologia
 • Nutrigenetyka i nutrigenomika
 • Żywienie człowieka
 • Molekularne podstawy alergii pokarmowej
 • Fitoterapia/ Bioróżnorodność
 • Trening zdrowotny/Zdrowotne uwarunkowania aktywności ruchowej
 • Statystyka podstawowa/ Zaawansowane metody wnioskowania statystycznego
 • Socjologia zdrowia
 • Praktyka wstępna

Semestr 3 

 • Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo 
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interreakcja leków z żywnością 
 • Kliniczny zarys chorób
 • Żywienie w wybranych grupach ludności
 • Podstawy gerontologii
 • Psychologia zdrowia
 • Trening mentalny
 • Praktyka Technologii Potraw

Semestr 4 

 • Dietetyka kliniczna
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Metodologia badań naukowych
 • Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozaleznych
 • Podstawy dietetyki
 • Praktyka w szpitalu osób dorosłych
 • Praktyka w domu opieki społecznej

Semestr 5 

 • Edukacja żywieniowa i upowszechnianie wiedzy żywieniowej/ Media w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej
 • Psychologia osobowości
 • Podstawowe formy pracy terapeutycznej i psychoprofilaktycznej
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Fizjologia wysiłku z elementamii biochemii
 • Żywienie w wybranych dyscyplinach sportowych
 • Projektowanie programów treningowych
 • Praktyka w szpitalu dziecięcym lub na oddziale dziecięcym
 • Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych

Semestr 6 

 • Analiza badań biochemicznych
 • Żywienie w różnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem aktywności fizycznej
 • Sumplementacja w sporcie
 • Motywacja i determinacja w sporcie
 • Propeduetyka medycyny/ Epidemiologia chorób cywilizacyjnych
 • Psychologia zaburzeń odżywiania
 • Komunikacji i komunikacja kliniczna
 • Psychologia otyłości i odchudzania
 • Praktyka na oddziale chirurgii bariatrycznej, diabetologii, enokrynologii, gabinety psychodietetyczne
 • Praktyka w instytucji sportowej lub sportowo-rekreacyjnej