Śledzisz osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, marketingu internetowego albo cyberbezpieczeństwa? Fascynują Cię nowoczesne technologie oraz ich wpływ na życie społeczne i polityczne? Pragniesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także kreować ich rozwój?

Jeśli tak, to kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem jest właśnie dla Ciebie!

Studia te, tworzone przy wsparciu Instytutu Informatyki UKW, opierają się na najnowszych trendach w dziedzinie cyfrowej humanistyki i nauk społecznych. Odpowiadają na obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy, na którym poszukiwani są pracownicy o zaawansowanej wiedzy technicznej, posiadający zarazem rozwinięte kompetencje miękkie (soft skills).

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem umożliwią Ci uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:

 1. Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji – umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i komercyjnym. Przygotowuje specjalistów, którzy odpowiadać będą za mierzenie się z cyberterroryzmem, dezinformacją i propagandą cyfrową, fake newsami, a także cyberprzestępczością i zagrożeniami społecznymi, związanymi z rozwojem Internetu i technologii informatycznych.
 2. Social media marketing – umożliwia uzyskanie kompetencji w zakresie reklamy i marketingu w sieciach społecznościowych. Przygotowuje profesjonalistów w dziedzinie nowych mediów, potrafiących wykorzystywać techniki informatyczne oraz metody zarządzania w kreowaniu wizerunku w sieci, komunikowania politycznego w Internecie, a także kierowania projektami cyfrowymi.

Adresaci studiów

Kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem skierowany jest do osób o zdolnościach informatycznych i analitycznych, a zarazem pasjonujących się problemami świata społecznego i politycznego. Są to studia dla ludzi zorientowanych na mierzenie się nie tylko z rozpoznanymi już wyzwaniami, lecz także z tymi, które pojawiać się będą w najbliższych latach i dekadach, wraz z postępem technologicznym i społecznym. Studenci tego kierunku mają szansę na uzyskanie specjalistycznej wiedzy m.in. w dziedzinie nowych mediów, sztucznej inteligencji, metod badań ilościowych i jakościowych, statystyki, współczesnej demokracji i ruchów społecznych, przetwarzania danych cyfrowych, a także studiów nad przyszłością.

Perspektywy zawodowe

Kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem przygotuje Cię do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest posiadanie umiejętności technicznych oraz kompetencji społecznych, a zatem między innymi w:

 • administracji publicznej oraz sektorze prywatnym,
 • jednostkach odpowiedzialnych za planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnymi i ogólnokrajowym,
 • działach marketingu,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • agencjach interaktywnych,
 • przedsiębiorstwach z branży IT,
 • instytutach badania rynku i opinii,
 • jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • mediach cyfrowych,
 • start-upach internetowych.

Warto studiować Cyberdemokracje i studia nad rozwojem na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

 

Semestr I

 • Ochrona własności intelektualnej (w sieci)
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Wstęp do nauki o polityce
 • Ideologie polityczne
 • Przywództwo w XXI w.
 • Teorie i dzieje demokracji
 • Demografia i zróżnicowanie rozwojowe społeczeństw
 • Studia nad przyszłością
 • Wprowadzenie do filozofii i kognitywistyki
 • Język obcy

Semestr II

 • Technologie informacyjne
 • A.I.: wyzwania etyczne, polityczne i społeczne
 • Metody i instrumenty pomiaru demokracji
 • Statystyka w badaniach społecznych
 • Demokracja 3.0. Symulator
 • Teorie rozwoju społecznego i politycznego
 • Wprowadzenie do badań cyberprzestrzeni
 • Metodologie badań jakościowych
 • Polityka ekologiczna
 • Smart Cities 3.0
 • Język obcy

Semestr III

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
 • Ekonomia i finanse publiczne
 • Wprowadzenie do nowych mediów
 • Haktywizm, slaktywizm i ruchy społeczne w XXI w.
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju (e)
 • E-partycypacja (e)
 • E-administracja
 • Wprowadzenie do sieci telefinformatycznych
 • Język obcy

Semestr IV

 • Marketing polityczny w erze technologii cyfrowych
 • Psychologia polityczna
 • Teorie organizacji i zarządzania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Semestr V

 • Społeczeństwo informacyjne
 • Zarządzanie informacją i wiedzą
 • Open government data i biblioteki cyfrowe
 • Eksploracja danych tekstowych i wizualizacja danych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium licencjackie

Semestr VI

 • Polityka w erze transhumanizmu i postczłowieka
 • Zarządzanie rozwojem w grupie
 • Polityka społeczna 3.0. i wykluczenie cyfrowe
 • Kampanie wyborcze i społeczne 3.0.
 • Systemy informatyczne i pakiety biurowe pracy w chmurze
 • Społeczne studia nad nauką i technologią
 • Filozofia wobec dylematów współczesności
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU (realizowane od IV semestru)*
Moduł I Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji

 • Prawne i procesowe uwarunkowania cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie projektem
 • Wybrane systemy cyberbezpieczeństwa - studium przypadku
 • System cyberbezpieczeństwa RP
 • Bezpieczeństwo IT
 • Wizerunek państwa w kontekście cyberbezpieczeństwa
 • Cyberterroryzm
 • Przestępczość i zagrożenia społeczne w świecie cyfrowym
 • Fake news, propaganda i dezinformacja w XXI w.
 • Edukacja na rzecz cyberbezpieczeństwa

Moduł II Social media marketing

 • Prawne uwarunkowania aktywności w mediach społecznościowych
 • Zarządzanie projektem w social media
 • Social media a przeobrażenia demokracji
 • Media tradycyjne w erze cyfrowej
 • E-komunikowanie polityczne
 • Wizerunek w social media
 • Warsztat social media managera
 • Środki masowego przekazu wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w.
 • Fake news i social media
 • Social media i e-edukacja

Uruchomienie poszczególnych modułów jest uzależnione od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.