Biotechnolog - morze możliwości

Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Podczas zajęć poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w przemyśle, medycynie czy ochronie środowiska. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach i w niewielkich grupach, co gwarantuje zdobycie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą, a odpowiednio dobrana forma zajęć sprzyja rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej. W ramach zajęć studenci odbywają krótkie wizyty studyjne w firmach/placówkach wykorzystujących metody biotechnologiczne i tym samym zapoznają się z pracą na poszczególnych stanowiskach.

Studenci kierunku Biotechnologia mogą poszerzać swoje pasje aktywnie uczestnicząc w działalności Koła Naukowego WNB, co stwarza dla nich możliwość realizacji autorskich projektów badawczych. Członkowie Koła biorą udział w sympozjach kół naukowych i konferencjach dla studentów oraz popularyzują wiedzę biotechnologiczną na licznych spotkaniach z uczniami szkół podstawowych i średnich.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Zdobyte w trakcie studiów I stopnia kompetencje pozwalają na samodzielne rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz prowadzenie prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest doskonale przygotowany do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Gdzie możesz znaleźć pracę po biotechnologii na UKW?

Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa związanym z wykorzystaniem materiału biologicznego (hodowle mikroorganizmów, kultury tkankowe) w różnych procesach przemysłowych. Absolwent kierunku Biotechnologia może znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin oraz szeroko pojmowanych placówkach naukowo-badawczych.

Warto studiować biotechnologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120

e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych:

 • Biochemia
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Podstawy chemii rachunkowej
 • Chemia organiczna
 • Języki obce
 • Technologie informacyjne
 • Genetyka ogólna

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Ekonomika (zajęcia w formie e-learningu)
 • Ochrona własności intelektualnej i ergonomia (zajęcia w formie e-learningu)

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Matematyka
 • Chemia fizyczna
 • Języki obce
 • Podstawy metabolizmu
 • Biologia komórki
 • Propedeutyka biotechnologii

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Filozofia i bioetyka (zajęcia w formie e-learningu)

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Języki obce
 • Fizjologia człowieka i zwierząt
 • Mikrobiologia ogólna
 • Inżynieria bioprocesowa

Moduły zajęć do wyboru

 • Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek
 • Toksykologia
 • Histologia
 • Embriologia
 • Biologia molekularna
 • Apoptoza programowana śmierć komórki
 • Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Wychowanie fizyczne
 • Języki obce
 • Immunologia
 • Fizjologia roślin
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Biotechnologia ogólna
 • Chromatografia cieczowa w biotechnologii

Moduły zajęć do wyboru

 • Bakterie ekstremofilne
 • Ochrona środowiska
 • Biotechnologia środowiska
 • Aktywność biologiczna mikroorganizmów

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych

 • Wychowanie fizyczne
 • Genetyka molekularna
 • Enzymologia
 • Roślinne kultury in vitro
 • Technologie fermentacyjne
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru

 • Podstawy analityki
 • Immunologia porównawcza
 • Odnawialne źródła energii
 • Techniki analityczne
 • Molekularne podstawy alergii
 • Środowisko a procesy technologiczne

Semestr VI

Moduły zajęć podstawowych

 • Inżynieria genetyczna
 • Bioinformatyka
 • Zwierzęce kultury in vitro
 • Podstawy biotechnologii żywności
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru

 • Genetyka sądowa i konserwatorska
 • Wpływ czynników fizykochemicznych na żywe organizmy
 • Metody analityczne w biotechnologii
 • Genetyczne podstawy hodowli
 • Mikro- i nanotechnologie
 • Techniki mikrobiologiczne w biotechnologii