Biologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studiuj z pasją naukę o życiu!

Studiując Biologię wybierasz kierunek z przyszłością, stanowiący podstawę wielu dziedzin gospodarki oraz praktycznej ochrony bioróżnorodności i środowiska przyrodniczego. Oferujemy:

 • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania,
 • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe,
 • rozwijanie pasji w kołach naukowych,
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

Gdzie możesz znaleźć pracę po biologii na UKW?

 • laboratoria i placówki naukowe,
 • laboratoria analityczne placówek służby zdrowia i ochrony środowiska,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy farmaceutyczne,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • uczelnie wyższe,
 • redakcje radiowe i telewizyjne oraz czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • ośrodki hodowli roślin i zwierząt,
 • własna działalność gospodarcza.  

Warto studiować biologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Matematyka
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Botanika ogólna
 • Zoologia ogólna
 • Zoologia strunowców
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Filozofia (e-learning)
 • Ochrona własności intelektualnych (e-learning)

Semestr II

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Biofizyka
 • Chemia organiczna
 • Histologia i anatomia roślin
 • Anatomia z antropologią
 • Botanika systematyczna
 • Zoologia bezkręgowców
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej
 • Zajęcia terenowe z zoologii systematycznej
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Socjologia (e-learning)

Semestr III

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Mikrobiologia
 • Biologia komórki
 • Botanika systematyczna
 • Systematyka i biologia grzybów
 • Zajęcia terenowe z mikologii
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Biologia wybranych grup pasożytów człowieka
 • Podstawy entomologii

Wariant II – Molekularny

 • Molekularne podstawy alergii
 • Analizy klasyczne
 • Apoptoza programowana śmierć komórek
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Chemiczne podstawy monitoringu środowiska

Semestr IV

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Fizjologia roślin i grzybów
 • Embriologia
 • Ekologia
 • Zajęcia terenowe z biologii środowiskowej
 • Zajęcia terenowe z biocenologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Dendrologia
 • Karpologia
 • Symbiozy grzybów

Wariant II – Molekularny

 • Cytofizjologia
 • Dobrostan zwierząt

Semestr V

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Genetyka
 • Fizjologia zwierząt
 • Podstawy ekologii wód
 • Ochrona Środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Rozpoznawanie i ochrona przyrodniczo cennych biotopów
 • Zoologia w praktyce rolniczej, leśnej i ochronie zdrowia człowieka
 • Fauna obszarów zdegradowanych
 • Metody identyfikacji grzybów

Wariant II – Molekularny

 • Biochemia białek i kwasów nukleinowych
 • Środowisko a procesy technologiczne

Semestr VI

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Immunologia
 • Podstawy taksonomii
 • Ewolucjonizm
 • Genetyka populacji
 • Ochrona przyrody
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Seminarium dyplomowe

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodoglacjalnych Polski Północnej i Środkowej
 • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery

Wariant II – Molekularny

 • Genetyka wybranych grup organizmów

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom biologii:

Biologia