Wybierając biologię na studiach I stopnia na UKW zdobędziesz zaawansowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, dając możliwość rozwoju umiejętności pracy eksperymentalnej. Oferujemy również liczne zajęcia terenowe, poszerzające kompetencje w zakresie monitoringu środowiska. Uwzględniając potencjał nauk biologicznych oraz przewidywalnie wzrastające ich zaangażowanie w interdyscyplinarnych projektach dotyczących m.in. zdrowia publicznego czy zrównoważonej gospodarki i ochrony przyrody, program studiów I stopnia umożliwia zdobycie wiedzy oraz zaawansowanych umiejętności niezbędnych w realizacji indywidualnych pasji zawodowych. Możesz też poszerzać swoje zainteresowania aktywnie uczestnicząc w pracach naukowych i popularyzatorskich Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwią Ci interpretacje zjawisk przyrodniczych na różnych poziomach organizacji życia. Będziesz potrafił zaprojektować i wykonać pracę badawczą eksperymentalną bądź środowiskową z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod w wyspecjalizowanych laboratoriach. Będziesz tez doskonale przygotowany do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Gdzie możesz znaleźć pracę po biologii na UKW?

 • Laboratoria i placówki naukowe
 • Laboratoria analityczne placówek służby zdrowia i ochrony środowiska
 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • Zakłady przemysłowe
 • Firmy farmaceutyczne
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Uczelnie wyższe
 • Redakcje radiowe i telewizyjne oraz czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • Ośrodki doradztwa rolniczego
 • Ośrodki hodowli roślin i zwierząt
 • Własna działalność gospodarcza

Warto studiować biologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Matematyka
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Botanika ogólna
 • Zoologia ogólna
 • Zoologia strunowców
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Filozofia (e-learning)
 • Ochrona własności intelektualnych (e-learning)

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Biofizyka
 • Chemia organiczna
 • Histologia i anatomia roślin
 • Anatomia z antropologią
 • Botanika systematyczna
 • Zoologia bezkręgowców
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej
 • Zajęcia terenowe z zoologii systematycznej
 • Język obcy

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Socjologia (e-learning)

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Mikrobiologia
 • Biologia komórki
 • Botanika systematyczna
 • Systematyka i biologia grzybów
 • Zajęcia terenowe z mikologii
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy
  • Biologia wybranych grup pasożytów człowieka
  • Podstawy entomologii
 • Wariant II – Molekularny
  • Molekularne podstawy alergii
  • Analizy klasyczne
  • Apoptoza programowana śmierć komórek
  • Dobrostan zwierząt
  • Chemiczne podstawy monitoringu środowiska

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Fizjologia roślin i grzybów
 • Embriologia
 • Ekologia
 • Zajęcia terenowe z biologii środowiskowej
 • Zajęcia terenowe z biocenologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy
 • Dendrologia
 • Diaspory roślin zalążkowych
 • Symbiozy grzybów
 • Wariant II – Molekularny
 • Cytofizjologia
 • Mikrobiologia środowiskowa

Semestr V

Moduły zajęć podstawowych

 • Genetyka
 • Fizjologia zwierząt
 • Podstawy ekologii wód
 • Ochrona Środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy
  • Rozpoznawanie i ochrona przyrodniczo cennych biotopów
  • Zoologia w praktyce rolniczej, leśnej i ochronie zdrowia człowieka
  • Fauna obszarów zdegradowanych
  • Metody identyfikacji grzybów
 • Wariant II – Molekularny
  • Biochemia białek i kwasów nukleinowych
  • Środowisko a procesy technologiczne

Semestr VI

Moduły zajęć podstawowych

 • Immunologia
 • Podstawy taksonomii
 • Ewolucjonizm
 • Genetyka populacji
 • Ochrona przyrody
 • Techniki mikroskopowe
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy
  • Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodoglacjalnych Polski Północnej i Środkowej
  • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery
 • Wariant II – Molekularny
  • Genetyka wybranych grup organizmów