Interesują Cię zagadnienia związanie z bezpieczeństwem oraz militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami? Wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych?  

Jeśli tak, to studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są dla Ciebie! To nowoczesny profil kształcenia, stawiający na umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - wysoko oceniany na rynku pracy. Studia zapewnią Ci zdobycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie zarządzania zespołem, szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe umożliwiają Ci uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z pięciu modułów do wyboru:

I. Bezpieczeństwo ekologiczne – skierowane do osób zainteresowanych współczesnymi zagrożeniami ekologicznymi, kształtowaniem polityki klimatycznej czy wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju na poziomie centralnym i lokalnym. Wybierając ten moduł, zdobędziesz wiedzę na temat instrumentów i metod w prognozowaniu klęsk ekologicznych, a także prawnych podstaw kreowania bezpieczeństwa.

II. Bezpieczeństwo ekonomiczne – umożliwia zdobycie specjalistycznych kwalifikacji do pracy w obszarze polityki gospodarczej, przemysłu obronnego, a także zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Wybór tego modułu zapewni Ci poznanie najważniejszych instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa gospodarczego, a także logistycznych narzędzi stosowanych w zarządzaniu kryzysowym.

III. Bezpieczeństwo społeczne – gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych czy zarządzania problemami rynku pracy i demografii. Ukończenie studiów z wyborem tego modułu wyposaży Cię w szeroką wiedzę, dotyczącą współczesnych zagrożeń społecznych, w umiejętności zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, a także znajomość procedur kształtowania bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym.

IV. Bezpieczeństwo polityczno-militarne – obejmuje szeroko określoną problematykę związaną ze zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, konfliktami wielkich mocarstw o strefy wpływów oraz misjami pokojowymi i stabilizacyjnymi, migracjami i czystkami obywateli. Ukończenie studiów z wyborem tego modułu wyposaży absolwenta w szeroką wiedzę, dotyczącą m.in. międzynarodowego prawa humanitarnego, polityki militarnej Polski, organizacji i funkcjonowania Wojska Polskiego, współczesnych technologii wojskowych i przemysłu obronnego, planowania i programowania obronnego, a także działania modeli obrony terytorialnej i obrony cywilnej.

V. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – to moduł, który powstał w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną w dzisiejszym świecie i zmiany zachodzące w obszarze bezpieczeństwa państwa. Szczególny nacisk kładzie na zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, politykę bezpieczeństwa cybernetycznego RP, rozwój infrastruktury krytycznej, instytucje bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w Polsce, socjologię grup dyspozycyjnych. Absolwent jest w pełni wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa, a także jest przygotowany do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, antykryzysowych oraz koordynowania działań na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Istotą studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest kompleksowe przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kształtowania bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie, co stanowi duży atut na rynku pracy.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe wielu instytucji, służb, straży i inspekcji, m.in.:

 • instytucje i jednostki wojskowe polskie i sojusznicze, w tym zwłaszcza Inspektorat Wsparcia SZ RP wraz z podległymi jednostkami, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Centrum Szkolenia Broni Połączonych NATO,
 • wojewódzkiej administracji rządowej, w tym zwłaszcza organy zarządzania bezpieczeństwem i kryzysowego wojewody,
 • rządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi, Komenda Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami i jednostkami) oraz inspekcje państwowe,
 • ogniwa administracji samorządowej (Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i wiejskich),
 • wszystkie jednostki gospodarcze, administracyjne, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Adresaci studiów

Studia z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego dedykowane są osobom charakteryzującym się zdolnościami przywódczymi, wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym i wszechstronnymi zainteresowaniami. To kierunek dla ludzi zorientowanych na zdobywanie cennego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Kandydaci na studia mają możliwość uzyskania fachowej wiedzy w zakresie kierowania zespołem ludzi, zarządzania sytuacjami kryzysowymi czy kształtowania rozwiązań politycznych i prawnych, dotyczących ochrony obywateli i mienia. Zdobyte umiejętności praktyczne i analityczne otwierają przed nimi szerokie perspektyw na przyszłość.

Perspektywy zawodowe

Studia na  kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w:

 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych,
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej),
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa),
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych,
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

Warto studiować bezpieczeństwo narodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Po drugim semestrze studiów studenci wybierają następujące moduły z zakresu:

A/ Bezpieczeństwa polityczno-militarnego

B/ Bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

C/ Bezpieczeństwa ekonomicznego

D/ Bezpieczeństwa ekologicznego

E/ Bezpieczeństwa społecznego

 

Semestr I

 • Wprowadzenie do ekonomiki bezpieczeństwa

 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

 • Współczesne systemy polityczne

 • Geografia polityczna i wojenna

 • Organy i instytucje bezpieczeństwa w państwie

 • Terroryzm międzynarodowy

 • Sztuka wystąpień publicznych

 • Wstęp do filozofii bezpieczeństwa

 • Najnowsza historia Polski (po 1914 roku)

 • Język obcy

Semestr II

 • Radykalne ideologie polityczne i ruchy społeczne

 • Polityka klimatyczna

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa

 • Międzynarodowe stosunki polityczne

 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

 • Siły zbrojne w systemie politycznym państwa

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Służby specjalne RP

 • Język obcy

 • Historia wojskowa Polski w XX w. (e-learning)

Semestr III

 • Wstęp do badań w naukach o polityce i bezpieczeństwie

 • Problematyka bezpieczeństwa w teorii polityki

 • Polityka cyberbezpieczeństwa

 • Polityka bezpieczeństwa

 • Migracje w dobie globalizacji

 • Służby specjalne RP

 • Historia wojen i wojskowości

 • Socjologia wojska
 • Polityka militarna Polski
 • Język obcy

Semestr IV

 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Wprowadzenie do edukacji dla bezpieczeństwa
 • Informacja publiczna i niejawna w administrowaniu bezpieczeństwem
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie

Semestr V

 • Przemiany geopolityczne w Europie w XX i XXI w.

 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Rywalizacja strategiczna USA-Chiny

 • Broń masowego rażenia

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie

Semestr VI

 • Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

 • Bezpieczeństwo w dobie pandemii i świecie postpandemicznym

 • Sztuczna inteligencja – wyzwania dla bezpieczeństwa państwa

 • Komentarz do współczesnych problemów bezpieczeństwa

 • Polityka społeczna

 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

 • Konflikty społeczne

 • Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU  (realizowane od IV semestru)

Bezpieczeństwo ekologiczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa ekologicznego

 • Polityka zrównoważonego rozwoju

 • Globalne bezpieczeństwo ekologiczne

 • Uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP

 • Zagrożenia i konflikty ekologiczne

 • Zarządzanie środowiskowe w produkcji żywności

 • Organizacje i ruchy ekologiczne

 • Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowanie

 • Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym

 • Biopolityka

  Bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa ekonomicznego

 • Polityka gospodarcza

 • Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego

 • Standardy krajowego ładu finansowego

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne UE

 • Problemy żywnościowe świata

 • Przemysł obronny w systemie bezpieczeństwa państwa

 • Rozwój infrastruktury a bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego

 • Mocarstwa w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego

   Bezpieczeństwo społeczne

 • Instytucje prawne bezpieczeństwa społecznego

 • Koncepcje i modele bezpieczeństwa społecznego

 • Współczesne zagrożenia społeczne

 • System zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej

 • Polityka społeczna

 • Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym

 • Obywatel w systemie prawnym

 • Polityka zrównoważonego rozwoju

 • Polityka rynku pracy

 • Demografia a bezpieczeństwo społeczne

  Bezpieczeństwo polityczno-militarne

 • Międzynarodowe prawo humanitarne

 • Socjologia wojska

 • Polityka militarna Polski

 • Planowanie i programowanie obronne

 • Polityka bezpieczeństwa i obrony UE

 • Misje pokojowe i stabilizacyjne

 • Organizacja i funkcjonowanie Wojska Polskiego

 • Współczesne technologie wojskowe i przemysł obronny

 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne

 • Modele obrony terytorialnej i obrony cywilnej

  Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • Socjologia grup dyspozycyjnych

 • Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

 • Migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Rozwój infrastruktury krytycznej a bezpieczeństwo państwa

 • Instytucje i polityka wewnętrzna Unii Europejskiej

 • Obywatel w systemie prawnym RP

 • Policja, Straż Graniczna i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP

 • Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

 • Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego RP

 • Polityka i instytucje bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w Polsce

   

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.