Zostań specjalistą poszukiwanym w każdym przedsiębiorstwie

Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

Gdzie możesz znaleźć pracę po bezpieczeństwie i higienie pracy na UKW?

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Warto studiować bezpieczeństwo i higienę pracy na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 331


Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankigu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

I rok I semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Chemia i technologia chemiczna
 • Fizyka ogólna i techniczna
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy
 • Materiałoznawstwo
 • Matematyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Zarządzanie
 • Język obcy

I rok II semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Analiza i ocena zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
 • Materiałoznawstwo
 • Metrologia w ochronie pracy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy ekonomii i marketingu
 • Podstawy ergonomii
 • Systemy informatyczne w BHP
 • Techniki wytwarzania
 • Współczesne problemy BHP
 • Język obcy

II rok III semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
 • Mechanika z elementami wytrzymałości materiałów
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Podstawy konstrukcji eksploatacji maszyn
 • Przedsiębiorczość
 • Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
 • Język obcy

II rok IV semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Etyka w służbie BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Metodyka prowadzenia kursów i szkoleń
 • Podstawy dydaktyki pracy
 • Psychologia pracy
 • Systemy zarządzania BHP i oprogramowania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru A

 • Wybrane problemy medycyny pracy

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

III rok V semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Bazy danych
 • Organizacja, zadania i metody pracy służby BHP
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Wychowanie fizyczne
 • Innowacyjność w gospodarce i przemyśle

Moduł zajęć do wyboru A

 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
 • Analiza i dokumentacja w ochronie pracy
 • Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie pracy
 • Organizacja i zarządzanie służb BHP i SIP

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo transportu
 • Diagnostyka zagrożeń w eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce
 • Bezpieczeństwo magazynowania i składowania

III rok VI semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Sieci komputerowe
 • Fizjologia i podstawy medycyny pracy
 • Zagrożenia i ochrona środowiska
 • Kontrola i audyt bezpieczeństwa pracy
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Elektryczne właściwości tkanek i elektrotechnika medyczna
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru A

 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i sposoby ewakuacji

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo i ochrona pracy w przemyśle spożywczym
 • Ochrona PPOŻ i ratownictwo

IV rok VII semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa