Bezpieczeństwo i higiena pracy

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Zostań specjalistą poszukiwanym w każdym przedsiębiorstwie

Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

Gdzie możesz znaleźć pracę po bezpieczeństwie i higienie pracy na UKW?

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Warto studiować bezpieczeństwo i higienę pracy na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 331


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I rok I semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Chemia i technologia chemiczna
 • Fizyka ogólna i techniczna
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy
 • Materiałoznawstwo
 • Matematyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Zarządzanie
 • Język obcy

I rok II semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Analiza i ocena zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
 • Materiałoznawstwo
 • Metrologia w ochronie pracy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy ekonomii i marketingu
 • Podstawy ergonomii
 • Systemy informatyczne w BHP
 • Techniki wytwarzania
 • Współczesne problemy BHP
 • Język obcy

II rok III semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
 • Mechanika z elementami wytrzymałości materiałów
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Podstawy konstrukcji eksploatacji maszyn
 • Przedsiębiorczość
 • Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
 • Język obcy

II rok IV semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Etyka w służbie BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Metodyka prowadzenia kursów i szkoleń
 • Podstawy dydaktyki pracy
 • Psychologia pracy
 • Systemy zarządzania BHP i oprogramowania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru A

 • Wybrane problemy medycyny pracy

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

III rok V semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Bazy danych
 • Organizacja, zadania i metody pracy służby BHP
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Wychowanie fizyczne
 • Innowacyjność w gospodarce i przemyśle

Moduł zajęć do wyboru A

 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
 • Analiza i dokumentacja w ochronie pracy
 • Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie pracy
 • Organizacja i zarządzanie służb BHP i SIP

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo transportu
 • Diagnostyka zagrożeń w eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce
 • Bezpieczeństwo magazynowania i składowania

III rok VI semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Sieci komputerowe
 • Fizjologia i podstawy medycyny pracy
 • Zagrożenia i ochrona środowiska
 • Kontrola i audyt bezpieczeństwa pracy
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Elektryczne właściwości tkanek i elektrotechnika medyczna
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru A

 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i sposoby ewakuacji

Moduł zajęć do wyboru B

 • Bezpieczeństwo i ochrona pracy w przemyśle spożywczym
 • Ochrona PPOŻ i ratownictwo

IV rok VII semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom bezpieczeństwa i higieny pracy:

Bezpieczeństwo i higiena pracy