Biznes potrzebuje lingwistów

Studia pomogą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. rosyjskim?

Po ukończeniu studiów na kierunku lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub rosyjskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. rosyjskim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

 


Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Czytanie (sem. 1, 2)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1, 2)
 • Fonetyka (sem. 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 3, 4, 5, 6)

Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Fonologia (sem. 1)
 • Morfologia (sem. 2)
 • Składnia (sem. 3, 4)
 • Semantyka i pragmatyka (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:

 • Fonetyka ze słowotwórstwem (sem. 3)
 • Fleksja (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)

Leksykologia (sem. 3)

Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. obcym (sem. 1)

Wybrane elementy z kultury angielskiego obszaru językowego (sem. 2, 3, 4)

Wybrane elementy z kultury rosyjskiej (sem. 4, 5)

Językoznawstwo kontrastywne (sem. 5)

Podstawy translatoryki angielskiej (sem. 3)

Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego (sem. 3, 4)

Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych (sem. 6)

Historia języka z elementami gramatyki (sem. 6)

Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej (sem. 2, 3)

Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej (sem. 5)

Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w j. obcym (sem. 1)

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4, 5)

Seminarium dyplomowe (sem. 5, 6)

Komunikacja społeczna (sem. 1)

Historia filozofii (sem. 1)

Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5)

Technologia informacyjna (sem. 2)