Dla lingwistów praca na całym świecie

Studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie. Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Kandydaci podczas rekrutacji wybierają grupę:

 • ze znajomością języka niemieckiego,
 • bez znajomości języka niemieckiego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. niemieckim na UKW?

Po ukończeniu studiów na kierunku lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub niemieckojęzyczego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski oraz z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu język niemiecki.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotów: język angielski i język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są średnia punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotu : język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Czytanie (sem. 1, 2)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (bez znajomości):

 • Kurs podstawowy (sem. 1, 2)
 • Fonetyka (sem. 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 3, 4, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3, 4, 6)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Komunikacja w biznesie (j. niemiecki) (sem. 5)
 • Korespondencja handlowa i biznesowa (j. niemiecki) (sem. 5)

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 1, 2, 3, 4, 6)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Komunikacja w biznesie (j. niemiecki) (sem. 5)
 • Korespondencja handlowa i biznesowa (j. niemiecki) (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Fonologia (sem. 1)
 • Morfologia (sem. 2)
 • Składnia (sem. 3, 4)
 • Semantyka i pragmatyka (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego:

 • Fonologia (sem. 3)
 • Morfologia (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)

Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. obcym (sem. 1)

Wybrane elementy z kultury angielskiego obszaru językowego (sem. 2, 3, 4)

Wybrane elementy z kultury niemieckiej (sem. 3, 4, 5)

Językoznawstwo kontrastywne (sem. 5)

Podstawy translatoryki angielskiej (sem. 3)

Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego (sem. 4)

Tłumaczenie tekstów z j. niemieckiego (sem. 4, 6)

Historia języka z elementami gramatyki (sem. 6)

Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej (sem. 2, 3)

Wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec (sem. 2, 3)

Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w j. angielskim (sem. 1)

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4, 5)

Seminarium dyplomowe (sem. 5, 6)

Komunikacja społeczna (sem. 1)

Historia filozofii (sem. 1)

Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5)

Technologia informacyjna (sem. 2)