Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dla lingwistów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Kandydaci podczas rekrutacji wybierają grupę:

 • ze znajomością języka niemieckiego,
 • bez znajomości języka niemieckiego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. niemieckim na UKW?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub niemieckojęzyczego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować lingwistykę stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji - grupa ze znajomością j. niemieckiego

Kandydaci z „nową maturą”, „starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z  części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski oraz z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu język niemiecki.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały. 

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski i język niemiecki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotów: język angielski i język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku:  

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Zasady rekrutacji - grupa bez znajomości j. niemieckiego

Kandydaci z „nową maturą”, „starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie 
maturalnym przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punkty  z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały. 

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.  

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Czytanie (sem. 1, 2)

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 1, 2, 3, 4, 6)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Komunikacja w biznesie (j. niemiecki) (sem. 5)
 • Korespondencja handlowa i biznesowa (j. niemiecki) (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Fonologia (sem. 1)
 • Morfologia (sem. 2)
 • Składnia (sem. 3, 4)
 • Semantyka i pragmatyka (sem. 3, 4)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego:

 • Fonologia (sem. 3)
 • Morfologia (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)
 • Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. obcym (sem. 1)
 • Wybrane elementy z kultury angielskiego obszaru językowego (sem. 2, 3, 4)
 • Wybrane elementy z kultury niemieckiej (sem. 3, 4, 5)
 • Językoznawstwo kontrastywne (sem. 5)
 • Podstawy translatoryki angielskiej (sem. 3)
 • Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego (sem. 3)
 • Tłumaczenie tekstów z j. niemieckiego (sem. 4, 6)
 • Historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej (sem. 6)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej (sem. 2, 3)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec (sem. 2, 3)
 • Historia literatury amerykańskiej (sem. 4, 5)
 • Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w j. angielskim (sem. 1)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3, 4, 5)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4, 5)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 5, 6)
 • Komunikacja społeczna (sem. 1)
 • Historia filozofii (sem. 1)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 3, 4)
 • Technologia informacyjna (sem. 2)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka