Program studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowanie do zajmowania różnych stanowisk w instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Jest to program w pełni nowoczesny, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co przez to należy rozumieć? Po pierwsze - praktyczny wymiar zajęć - nasi pracownicy to specjaliści z danej dziedziny - nie tylko przekażą Ci wiedzę ale również wskażą praktyczne zastosowanie instytucji prawa administracyjnego. Jak? - poprzez praktyczne konwersatoria, jak i realizację spotkań z praktykami i nie tylko. Po drugie - szeroki katalog zajęć dodatkowych - w tym: możliwość uczestnictwa w dedykowanych Kołach Naukowych, a po trzecie - inspirujące wykłady skłaniające do samodzielnego poszerzania wiedzy.

UKW zapewnia dostęp do internetowych baz danych oraz platform zdalnego nauczania, które pozwalają na indywidualne tempo nauki lub powtórek. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się prawem, stosowania prawidłowej argumentacji w oparciu o przepisy prawa, doktrynę i orzecznictwo, konstruowania pism urzędowych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. Jako profesjonalista w tym obszarze możesz pomagać innym osobom w kontaktach z różnymi urzędami.

Studia z zakresu administracji otworzą drogę do dalszej edukacji na studiach magisterskich oraz stanowisk średniego, oraz kierowniczego stopnia w szerokim wachlarzu instytucji. UKW oferuje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz wyboru formy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Studenci mogą efektywnie łączyć pracę, życie rodzinne oraz naukę zachowując optymalny work-life balance.

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja, przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Student w trakcie trwania studiów może również skorzystać z oferty odbycia nieobowiązkowych praktyk w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Cennym doświadczeniem jest również możliwość aktywności naukowej w ramach kół naukowych oraz uczestnictwo w spotkaniach z praktykami z zakresu administracji publicznej.

Warto studiować administrację na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001

email: ipie@ukw.edu.pl 

 

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo konstytucyjne
 • Nauka o administracji
 • Historia administracji
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy filozofii
 • Instytucje ochrony prawa
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Język obcy 

Semestr II 

 • Prawo administracyjne. Część ogólna
 • Ustrój administracji rządowej
 • Prawa człowieka
 • Polityka regionalna wobec inwestycji
 • Podstawy logiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy statystyki
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr III

 • Wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo finansów publicznych
 • Administracja wobec potrzeb rodziny
 • Instytucje i prawo europejskie
 • Dostęp do informacji i ich ochrona w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr IV

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Administracja ochrony środowiska
 • Postępowanie cywilne
 • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • Umowy w administracji
 • E-administracja
 • Polityka społeczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru semestr IV (5 do wyboru, w tym 1 laboratoryjne)

 • Administracyjne prawo osobowe
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Administracja zatrudnienia i rynku pracy
 • Administracja dóbr kultury
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Administracja spraw socjalnych
 • Administracja obrony kraju
 • Komunikacja interpersonalna

Semestr V

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Administracja publiczna w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Status prawny urzędników administracji publicznej
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodologia badań społecznych
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru semestr V (3 do wyboru)

 • Administracja nieruchomościami i mieszkalnictwa
 • Administracja wobec potrzeby migrantów i uchodźców
 • Podstawy prawa lotniczego
 • Administracja budownictwa
 • Administracja transportu
 • Administracja planowania przestrzennego
 • Administracja turystyki i sportu

Semestr VI

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Postępowanie karne
 • Seminarium

Moduł zajęć do wyboru semestr VI (3 do wyboru)

 • Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Administracja rolnictwa i rozwoju wsi
 • Administracja wobec patologii społecznych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.