Studiuj zarządzanie bezpieczeństwem narodowym!

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i funkcjonowania państwa? Zastanawia Cię, jak zarządzać bezpieczeństwem, aby zapewnić porządek na różnych poziomach życia publicznego? Myślisz o pracy w służbach mundurowych?Jeśli tak, to studia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym są dla Ciebie! Program ten cieszy się wśród Studentów niesłabnącą popularnością, ponieważ zapewnia umiejętności wciąż wysoce pożądane na rynku pracy.Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i wszechstronnych specjalistów w zakresie zarządzania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa. Studia zapewnią Ci zdobycie istotnych kwalifikacji z zakresu obronności oraz porządku publicznego, niezbędnych do podjęcia pracy w służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego.

Studia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym umożliwiają uzyskanie pożądanych kompetencji w ramach elastycznego wyboru między zajęciami, które wpisują się w dwa główne obszary, tj. zarządzanie kryzysowe oraz system bezpieczeństwa i obronności państwa.

 1. Obszar zarządzania kryzysowego – przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, logistyki w kierowaniu zespołem, a także prowadzenia komunikacji strategicznej w obliczu zagrożeń. Wybierając ten moduł, zdobędziesz kompetencje miękkie, ze szczególnym naciskiem na umiejętności negocjacyjne i zdolności pracy zespołowej.
 2. Obszar systemu bezpieczeństwa i obronności państwa – skierowany do Studentów pragnących zdobyć kompetencje w obszarze prawnych i społecznych uwarunkowań działania organów bezpieczeństwa, wielowymiarowych aspektów funkcjonowania służb porządku publicznego i obrony ludności. Po ukończeniu modułu uzyskasz specjalistyczne kwalifikacje do szacowania ryzyka, planowania strategicznego, a także umiejętności organizacji pracy zespołowej, niezbędne w służbach mundurowych. Istotą studiów jest kompleksowe przygotowanie specjalistów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń zewnętrznych oraz różnorodnych metod i strategii zarządzania. W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego, które pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką – dzięki temu nasi Absolwenci bez trudu odnajdują się na rynku pracy.

Adresaci studiów

Studia z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym dedykowane są osobom o dużych zdolnościach przywódczych, które nie boją się podejmować wyzwań. To kierunek dla ludzi kreatywnych i dociekliwych, zorientowanych na zdobycie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, umiejętności związanych z szeroko rozumianą obroną państwa, ale także wiedzy dotyczącej monitorowania zagrożeń i zapobiegania im. Uczestnicy studiów uzyskują specjalistyczne kwalifikacje w zakresie kierowania zespołem ludzi, zarządzania sytuacjami kryzysowymi czy kształtowania rozwiązań politycznych i prawnych, dotyczących ochrony obywateli i mienia. Program kształcenia pozwala na nabycie umiejętności negocjacji i planowania strategicznego, których celem jest m.in. podwyższanie gotowości obronnej państwa. Zdobyte kompetencje analityczne i praktyczne zapewniają Absolwentom o szerokie perspektywy na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w:
 • strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • siłach zbrojnych i innych instytucjach wojskowych,
 • służbach mundurowych (np. w policji, straży granicznej, straży pożarnej),
 • zespołach zarządzania kryzysowego,przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa),
 • organizacjach pozarządowych,ośrodkach doradczych,
 • sektorze edukacji dla bezpieczeństwa.

Wybierz zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój 105
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków humanistycznych i społecznych.

1. O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną zostanie podwyższona o 20%.

Semestr I.

 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem

 • Filozofia i etyka bezpieczeństwa (moduł humanistyczny) (e)

 • Socjologia bezpieczeństwa z elementami psychologii

 • Myśl strategiczna, polemologia i irenologia (e)

 • Wojny i konflikty zbrojne po 1945 r. (moduł humanistyczny) (e)

 • Zarządzanie wizerunkiem państwa i instytucji publicznych

 • Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 • Inżynieria systemów i analiza systemowa

Semestr II.

 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w sytuacjach kryzysowych

 • Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego świata (e)

 • Strategie i polityki bezpieczeństwa mocarstw globalnych i regionalnych (e)

 • Pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

 • Globalne i regionalne instytucje zarządzania bezpieczeństwem (e)

 • Cyberbezpieczeństwo i soft security w państwie demokratycznym (e)

 • Bieżące problemy bezpieczeństwa (komentarz)

Semestr III.

 • Polityka i system bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (e-learning)

 • Polityka i system obronny RP (e)

 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce (e)

 • Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie demokratycznym (e)

 • Geografia bezpieczeństwa i geopolityka (e)

 • Zarządzanie projektami w obszarze bezpieczeństwa

 • Rzecznik prasowy w instytucjach bezpieczeństwa narodowego

W programie zajęć podstawowych znajdują się także języki obce.

Semestr IV.

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

Zajęcia do wyboru

Seminarium magisterskie (e)

Obrona cywilna i ochrona ludności / Edukacja dla bezpieczeństwa

Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi / Zarządzanie kryzysami militarnymi

Zarządzanie kryzysami ekonomicznymi / Zarządzanie kryzysami ekologicznymi

Policja w systemie bezpieczeństwa RP / Siły Zbrojne jako instrument polityki bezpieczeństwa i obrony RP

Społeczne aspekty funkcjonowania służb mundurowych / Prawne aspekty bezpieczeństwa i obronności (e)

Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami

Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa / Sojusz Północnoatlantycki w strategii i polityce bezpieczeństwa RP (e)

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.