Dynamicznie zmieniający się świat przynosi wiele nowych wyzwań, takich jak rewolucja technologiczna, erozja demokracji, problemy ekologiczne czy wiele innych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Potrzeba dostosowania do tych uwarunkowań wymaga nowoczesnego zarządzania instytucjami, organizacjami i zasobami ludzkimi przez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Wyjdź naprzeciw wymaganiom rynku pracy i postaw na wyjątkowe w skali kraju studia II stopnia, czyli zarządzanie sferą publiczną!

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i wszechstronnych specjalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania sferą publiczną, z uwzględnieniem roli technologii cyfrowych, aktualnych rozwiązań prawnych oraz efektywnego obiegu informacji. W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę na temat wyzwań sfery publicznej w XXI wieku, a także istotne kwalifikacje dotyczące zarządzania zespołem, szacowania ryzyka i komunikacji marketingowej.

Innowacyjny program studiów umożliwi Ci zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Dzięki uzyskanej wiedzy nauczysz się dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tworzyć nowatorskie projekty i rozwiązania odpowiednie dla sektora publicznego.

Studia na kierunku zarządzanie sferą publiczną umożliwiają też samodzielne konfigurowanie własnej ścieżki kształcenia spośród kilkunastu przedmiotów do wyboru. Od teraz to Ty decydujesz, jaka tematyka zajęć jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza!

Moduły zajęć do wyboru:

 • Przedsiębiorczość i pozyskiwanie funduszy – miasto / Przedsiębiorczość i pozyskiwanie funduszy – wieś

 • Polityka miejska i zarządzanie centrami miast / Smart village i polityka wiejska

 • Rzecznik prasowy instytucji publicznej / Warsztat marketingu miejsca i marki publicznej

 • Dostępność cyfrowa sfery publicznej / Cyberbezpieczeństwo sfery publicznej

 • Analiza rynku i badania opinii publicznej / Lobbing i grupy interesu

 • Wykład monograficzny Ia w j.polskim / Ib w j. angielskim

 • Wykład monograficzny IIa/IIb

Dodatkowo studenci mają zagwarantowaną możliwość doskonalenia umiejętności z zakresu pracy w grupie – oferowany program zajęć obejmuje przedmiot „Zespół”, który w doprecyzowanej obszarowo tematyce odbywa się w każdym semestrze!

Istotą kierunku zarządzanie sferą publiczną jest kompleksowe przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje w zakresie mechanizmów zarządzania państwem, kształtowania strategii i polityki rynkowej, realizacji funkcji marketingowych oraz szeroko rozumianego sektora publicznego. Dodatkowo absolwent studiów nabywa w ich trakcie szereg kompetencji miękkich, dzięki czemu świetnie odpowiada na obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy.

Adresaci studiów

Studia dedykowane są osobom zorientowanym na zdobywanie zdolności przywódczych i menadżerskich, które nie boją się zmierzyć z wyzwaniami współczesnego świata. To kierunek dla ludzi o wszechstronnych zainteresowaniach, którzy chcą uzyskać cenną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, negocjacji i planowania strategicznego, kierowania zespołem ludzi, a wszystko to z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych! Zdobyte umiejętności umożliwiają absolwentom łatwe dostosowanie się do wymagań rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Kierunek Zarządzanie sferą publiczną przygotuje Cię do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest posiadanie umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi, a więc między innymi w:

 • instytucjach administracji publicznej,

 • jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,

 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,

 • obszarze brandingu, reklamy i public relations,

 • agencjach rozwoju regionalnego,

 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem regionalnym,

 • instytucjach kultury,

 • biurach konsultingowych,

 • organizacjach pozarządowych,

 • w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej,

 • we własnych firmach np. specjalizujących się w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego czy tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Wybierz Zarządzanie sferą publiczną na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

 1. O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, cyberdemokracja i studia nad rozwojem, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, politologia, kryminologia, ekonomia, administracja, prawo, prawo w biznesie, psychologia, pedagogika, socjologia zostanie podwyższona o 20%.

Semestr I

 • Polityka i ekonomia
 • Zarządzanie państwem - smart state i new governance
 • Zarządzanie zaufaniem i ryzykiem w sektorze publicznym
 • Metodologia badań sfery publicznej
 • Psychologia w zarządzaniu sferą publiczną
 • Dyplomacja i etyka korpusu służby cywilnej
 • Zespół: Diagnoza społeczno-gospodarczo-środowiskowa
 • Język obcy
 • Przedsiębiorczość i pozyskiwanie funduszy - miasto/Przedsiębiorczość i pozyskiwanie funduszy – wieś*

Semestr II

 • Wybrane modele administracji publicznej
 • Prawo w zarządzaniu sferą publiczną
 • Geopolityka i wyzwania globalne XXI wieku
 • Sfera publiczna w utopiach i dystopiach
 • Teorie, kryzysy i wyzwania demokracji
 • Zespół: Programy i strategie rozwoju w sferze publicznej (projekt gospodarczy, charytatywny, kulturalny)
 • Język obcy specjalistyczny: Język przywództwa i dyplomacji (zajęcia realizowane w j. angielskim)
 • Seminarium magisterskie*

Semestr III

 • Menadżer sfery publicznej
 • Sztuka negocjacji i mediacji
 • Dostępność przestrzeni publicznej
 • Media jako forum debaty publicznej
 • Marketing społeczny i wyborczy
 • E-demokracja i IT w zarządzaniu publicznym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej
 • Zespół: Lokalne programy środowiskowe
 • Seminarium magisterskie*

Semestr IV

Moduły zajęć do wyboru:

 • Polityka miejska i zarządzanie centrami miast/Smart village i polityka wiejska
 • Rzecznik prasowy instytucji publicznej / Warsztat marketingu miejsca i marki publicznej
 • Dostępność cyfrowa sfery publicznej/ Cyberbezpieczeństwo sfery publicznej
 • Analiza rynku i badania opinii publicznej/ Lobbing i grupy interesu
 • Wykład monograficzny Ia w j.polskim / Ib w j. angielskim
 • Wykład monograficzny IIA/IIb
 • Seminarium magisterskie

* moduły zajęć do wyboru

** uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów.