Pracownik socjalny zawodów potrzebny i poszukiwany na rynku pracy

Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę o zaawansowanych kompetencjach w zakresie pracy socjalnej kształcimy specjalistów zdolnych do wykonywania go w sposób profesjonalny. Studia na kierunku praca socjalna dostarczają pogłębionej wiedzy z obszaru nauk społecznych, szczególnie pedagogiki, polityki społecznej, prawa i administracji, pozwalającej na rozumienie specyfiki zawodu pracownika socjalnego. Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności realizowania działalności pomocowej w odniesieniu do jednostek, rodzin i grup wymagających wzmocnienia, rozwiązywania złożonych problemów społecznych, a także organizowania i aktywizowania społeczności lokalnych. Studia magisterskie II stopnia w zakresie pracy socjalnej mają na celu zwiększenie szans na zdobycie kwalifikacji zawodowych absolwentów różnych kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych i nauk o rodzinie.

Gdzie można znaleźć pracę po pracy socjalnej na UKW? 

Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może podjąć pracę w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych;
 • domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • instytucjach i organizacjach wspierających osoby wykluczone społecznie funkcjonujących jako podmioty gospodarcze;
 • w placówkach nienależących do systemu pomocy społecznej, jak np. placówki opieki zdrowotnej, zakładach karnych, w instytucjach rynku pracy oraz organizacjach pozarządowych.

Warto studiować pracę socjalną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności na podstawie średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez dziekanat macierzystej uczelni (lub biuro obsługi studenta).

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów co najmniej I stopnia, których efekty uczenia się przypisano do jednej z następujących dyscyplin nauki jako dyscypliny wiodącej: pedagogika, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o rodzinie, w szczególności studenci następujących kierunków: pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza, politologia, administracja, kryminologia, socjologia, nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz pokrewnych.

Semestr I

Moduł zajęć kierunkowych

 • Antropologia kultury
 • Człowiek jako podmiot społecznego świata - perspektywa pedagogiczna
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Współczesne problemy i zagrożenia społeczne w perspektywach teoretycznych
 • Psychologia społeczna
 • Prawne aspekty pomocy społecznej i pracy socjalnej 
 • Wprowadzenie do organizacji i zarządzania usługami społecznymi
 • Wprowadzenie do organizowania społeczności lokalnej
 • Przygotowanie metodyczne do praktyki zawodowej

Semestr II

Moduł zajęć kierunkowych

 • Metodyka pracy socjalnej
 • Metodologia badań w naukach społecznych
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Zarządzanie w pomocy społecznej
 • Język obcy

Moduł zajęć do wyboru:

 • Diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności
 • Diagnoza społeczna
 • Usługi społeczne w UE
 • Europejskie doświadczenia organizowania społeczności lokalnej
 • Partnerstwo lokalne
 • Profilaktyka i edukacja społeczna
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie

Semestr III

Moduł zajęć kierunkowych

 • Mniejszości narodowe i etniczne
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej
 • Polityka senioralna
 • Język obcy specjalistyczny
 • Praktyka zawodowa

Moduł zajęć do wyboru:

 • Organizacja usług społecznych
 • Metody organizowania społeczności
 • Działalność pożytku społecznego i wolontariat
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Wieloproblemowe usługi socjalne
 • Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV

Moduł zajęć kierunkowych

 • Public relations i marketing w pracy socjalnej
 • Edukacja ustawiczna dorosłych 
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Etyka i aksjologia pracy socjalnej   

Moduł zajęć do wyboru:

 • Ekonomia społeczna
 • Animacja społeczno-kulturowa
 • Organizowanie sieci społecznych
 • Projekt socjalny
 • Ewaluacja usług społecznych
 • Strategie rozwoju lokalnego
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie